Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunal ekonomi. Kommunen är skyldig att erbjuda •Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg •Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola •Kommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunal ekonomi. Kommunen är skyldig att erbjuda •Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg •Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola •Kommunal."— Presentationens avskrift:

1 Kommunal ekonomi

2 Kommunen är skyldig att erbjuda •Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg •Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola •Kommunal vuxenutbildning •Svenska för invandrare •Socialtjänst inkl individ och familjeomsorg •Omsorg om äldre och funktionshindrade •Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende •Stadsplanering och byggfrågor •Hälso- och miljöskydd (kommunalförbund) •Renhållning och avfallshantering (VMAB) •Räddningstjänst (kommunalförbund) •Vatten och avlopp (förvaltning) •Bibliotek •Krisberedskap •Kollektivtrafik (tillsammans med landstinget) •Bostadsförsörjning (KABO)

3 Frivilligt att erbjuda •Öppen förskola •Fritidsverksamhet •Bygga bostäder •Energi •Hälso- och sjukvård i hemmet •Sysselsättning •Näringslivsutveckling •Kultur

4 Avgiftsfinansierad och skattefinansierad verksamhet •Helt taxefinansierad verksamhet Ex vatten och avlopp, sotning •Största delen skattefinansierad, resterande del avgiftsfinansierad Ex förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola •Helt skattefinansierad verksamhet Ex gator, vägar, skolor och bibliotek

5 Inkomst- och kostnadsutjämningssystem Förutsättningarna är olika och varierar beroende på: •Antalet invånare •Skattekraft •Geografiskt läge •Befolkningsstruktur Det finns därför ett utjämningssystem som jämnar ut både intäkter och kostnader mellan kommunerna. Syftet är att kommuninvånarna ska ha samma möjlighet till kommunal service oavsett var man bor.

6 Skatter och bidrag • En invånare ger ca 45 000 kr i skatte- och bidragsintäkter (genomsnitt) 2012 •100 personer i ökning ger ca 4,5 mnkr i tillskott •Antalet invånare per 1 november avgör (31 205 invånare 1 november 2011= 1,4 miljarder) •Kommunalskatten = 21,89 kronor i Karlshamn på varje intjänad 100 kr

7 God ekonomisk hushållning •KL 8 kap Ekonomisk förvaltning •”Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” •Mål/riktlinjer skall anges för verksamhet och ekonomi som är av betydelse för god ekonomisk hushållning •Balanskrav! •Finansiella mål

8 Styrande dokument Ekonomi Externa •Kommunallagen (KL) budget, balanskrav, god ekonomisk hushållning •Kommunala redovisningslagen (KRL) •Lagen om offentlig upphandling (LoU) Interna •Ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglemente •Finanspolicy •Investeringspolicy •Attestreglemente •Baskontoplan •Delegationsordning

9 Styrprocessen i Karlshamn Januari Februari Mars April Maj Juni Bokslutsarbete och preliminär budgetberedning Boksluts- och ramberedning dialog Budgetarbete Koncerndag, presentation av omvärldsanalysen KS fastställer bokslutet och kompletteringsbudget Budgetberedning, dialog KF fastställer bokslutet Politisk budgetberedning Central samverkan budget Budgetramarna fastställs av KF Månadsuppföljningar i februari, april, maj

10 Forts styrprocessen Juli Augusti September Oktober November December Delårsrapport per 31/8 Internt budgetarbete nämnderna Avstämning skatte- och befolkningsprognos Start Omvärldsanalys Dialogmöte åtagande budget Koncerndag Avstämning skatte- och befolkningsprognos Bokslut per 31/12 Månadsuppföljningar i augusti, september, november

11 Ekonomi i Karlshamns kommun •Resultatutveckling • Ett resultat på 28 mnkr är önskvärt, som motsvarar det finansiella målet med ev. omvärldsförändringar • Utfall 2011 = 37 mnkr (2,6 %) •Omvärld • Ekonomisk utveckling riket, Europa, USA • Löneutveckling, 1 % kostar ca 11 mnkr per helår • Känslighet skatteprognoser, 1 % ca 14 mnkr • Ränteutveckling, 1 % ca 2 mnkr •Statliga beslut • Statsbidrag o utjämningssystem kan förändras •Befolkningsutveckling • Totalt och åldersgrupper (100 pers ca 4,5 mnkr)

12

13 Kommunernas kostnader •Skola, vård och omsorg står för ca 75 % av kommunens kostnader •Detta beror på åldersstrukturen på invånarna men också lagstiftning. •Ca 60 % av kommunernas kostnader går till löner och arbetsgivaravgifter (1,1 miljard) •Resterande 40 % av kostnaderna består av material, bidrag, tjänsteköp i olika former (konsulter, utbildning, räntekostnader)

14 Kommunernas intäkter •Kommunernas skatteintäkter finansierar ca 70 % av kostnaderna. •7 % kommer från servicemottagarna i form av avgifter (barnomsorg, bygglov etc) •Resten, 23 % kommer från statsbidrag och övriga intäkter (ex ränteintäkter)

15 Resultatutveckling Överskottsgrad, resultat i % av skatter o bidrag, hamnar på nivåer lägre än 0,5 % 2013-15. Den finansiella målsättningen är fastlagd till 2 %.

16 Investeringar Soliditet beräknas sjunka till 62 % 2015, femårsgenomsnittet beräknas fortfarande överstiga 60 %.

17 Lagen om offentlig upphandling •En upphandlande myndighet •Årligt behov avgör värdet i upphandlingen, får ej dela upp i syfte att undvika skriftlig förfrågan •Kan vara fördel med stor sammanlagd volym, ett gemensamt agerande, samma regelverk •LoU ska följas vid köp, leasing m m av varor, tjänster och byggentreprenader •Olika bestämmelser för upphandling över resp under tröskelvärden •Under 15 % av tröskelvärdet (f n 287 tkr) = direktupphandling

18 Grundläggande principer LoU All upphandling ska •ske på affärsmässig grund, i konkurrens utan ovidkommande hänsyn •baseras på helhetssyn och professionalism •ske i nära samverkan mellan upphandlingsenheten och användare •ske utifrån LoU, de som genomför upphandlingar ska följa Lou och kommunens upphandlingspolicy. •Ingångna avtal är civilrättsligt bindande. •Inköp utanför befintliga avtal är inte tillåtna.

19 Forts grundläggande regler LoU •Varje förvaltning ska genom intern kontroll tillse att tecknade avtal följs •Varje beställare ska påtala brister i utförandet av leveranser av varor och tjänster för upphandlings- enheten •Information om ingångna avtal finns i kommunens avtalsdatabas •Hållbar upphandling enligt Miljöstyrningsrådet ska tillämpas •Firmatecknare är S-Å Svensson (om ej delegerat)

20 Kontaktuppgifter Ekonomi och upphandlingsenheten •Hans Hyllstedt, Ekonomichef, ankn 1112 •Ulrika Hägvall Lundberg, Stf ekonomichef, ankn 1152, årsredovisning, delårsrapport, redovisningsfrågor * ** •Lena Brorsson, kravhandläggare, ankn 1150, kundreskontra, kravhantering * ** •Eva Hansson, kassaansvarig, ankn 1158, kassahantering, in- och utbetalningar •Veronica Andersson, ekonomisekreterare, ankn 1153, leverantörsreskontra, anläggningsregister, momsfrågor* ** •Jörgen Nilsson, ankn 1085, systemförvaltare för Economa och IoF* ** •Kent Wahnström, controller, ankn 1604, redovisningsfrågor, månadsuppföljning, budget, investeringar •Ann-Louise Philip, ekonom, ankn 1329,, budgetfrågor, SCB-statistik * ** •Lena Lund, verksamhetscontroller, ankn 1702, verksamhetsuppföljning, statistik •Marita Lindström, ekonomisamordnare, ankn 1154, koncernfrågor, stiftelser •Anna-Karin Landgren, upphandlare, ankn 1171, upphandlingsfrågor •Anette Karlsson, upphandlare, ankn 1162, upphandlingsfrågor •*= låser upp användare i Economa •**= låser upp användare i IoF (Inköp och faktura, attest av scannade fakturor)

21


Ladda ner ppt "Kommunal ekonomi. Kommunen är skyldig att erbjuda •Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg •Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola •Kommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser