Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rötrester i uthålliga produktionssystem Georg Carlsson SLU, institutionen för biosystem och teknologi Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rötrester i uthålliga produktionssystem Georg Carlsson SLU, institutionen för biosystem och teknologi Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15."— Presentationens avskrift:

1 Rötrester i uthålliga produktionssystem Georg Carlsson SLU, institutionen för biosystem och teknologi Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

2 Kvävehushållning för i uthålliga produktionssystem Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

3 Rockström et al. 2009. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society 14(2): 32 Kvävets kretslopp Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

4 Kvävehushållning viktigt för uthålliga produktionssystem Globala kvävetillskott, miljoner ton per år: Agrobiologisk kvävefixering (odlade baljväxter) ~40 Industriell kvävefixering (handelsgödselkväve)~80 Fossil eldning~20 Eldning av biomassa ~10 Summa~150 Behöver minskas till en totalsumma på 35 miljoner ton per år! Rockström et al. 2009. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society 14(2): 32 Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

5 Icke-tillgängligt N Tillgängligt N N2N2 Nedbrytning, Immobilisering Urin, träck, stall- gödsel, rötrest Gröngödsling, förna N i djur, biomassa NO 3 - läckage Denitrifikation, NH 3 -avgång N-gödsling Symbiotisk N 2 -fixering Kvävets kretslopp i odlingssystem

6 Icke-tillgängligt N Tillgängligt N N2N2 Nedbrytning, Immobilisering Urin, träck, stall- gödsel, rötrest Gröngödsling, förna N i djur, biomassa NO 3 - läckage Denitrifikation, NH 3 -avgång N-gödsling Symbiotisk N 2 -fixering Kvävets kretslopp i odlingssystem

7 Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15 Egenskaper hos rötrest Råvarans sammansättning (husdjursgödsel, biomassa, matavfall) och rötningsprocessens parametrar bestämmer rötrestens kvalitet •Torrsubstans-halten minskar med 25-75% •Lätt nedbrytbart C minskar med 80-100% •Svårt nedbrytbart C minskar med 0-10% •Ammoniumkoncentrationen ökar med 50-60% •pH ökar med mer än 1 enhet •Hantering av rötrester är viktigt, t.ex. lagring, nedmyllning/injicering i marken © Erik Steen Jensen SLU, inst. biosystem och teknologi

8 Kvävehushållning genom strategisk hantering av biomassa och restprodukter. Två koncept: 1.BioM: Marginalmark mellan åker och vattendrag  biomassa till biogas  rötrest till åker. 2.Doktorandprojekt vid SLU: Ekologiskt odlingssystem utan djur  skörderester och gröngödslingsvall till biogas  rötrest till kvävekrävande grödor. Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

9 Kvävehushållning genom hävd av strand- ängar och marginalmarker, BioM projektet Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

10 http://agrotech.dk/sites/agrotech.dk/files/projekt/biom-projektet/hanne-bang-bligaardkonklusioner.pdf © Sven-Erik Svensson SLU, inst. biosystem och teknologi

11 Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15 http://agrotech.dk/sites/agrotech.dk/files/projekt/biom-projektet/hanne-bang-bligaardkonklusioner.pdf © Sven-Erik Svensson SLU, inst. biosystem och teknologi

12 Kvävehushållning genom hantering av skörderester – ekologisk växtodling utan djur © Tora Råberg SLU, inst. biosystem och teknologi Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

13 1)Nedbrukning av biomassa på växtplatsen 2)Nedbrukning av biomassa på skiften med näringskrävande grödor (rödbetor, råg och vitkål) 3)Anae rob nedbrytning av biomassa för biogas. Återförsel av biogödsel till näringskrävande grödor (rödbetor, råg och vitkål). Försöksled © Tora Råberg SLU, inst. biosystem och teknologi Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

14 Lättlösligt markkol

15 Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

16 N NO 3 - NH 3, N 2 O, N 2 Pågående projekt med finansiering från Plant Link Georg Carlsson (SLU), Pål Axel Olsson (LU), Stig Edner (SYSAV utveckling AB) Hypotheser: •Tillförsel av rötrest ökar kvävetillgången men även riskerna för kväveförluster. •Samodling av baljväxter och gräs bibehåller hög symbiosaktivitet och låg risk för kväveförluster efter tillförsel av rötrest. Rotzonens kvävedynamik Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

17 Blossfeld & Gansert 2007 Plant Cell Env 30, 176-186. Optodteknik Indikatorer för O 2, NH 4 + och pH. Placeras i kontakt med jorden innanför plexiglas. Detaljerad kunskap om mekanismer som styr kväveomsättning och kväveförluster på rhizosfärnivå. Förbättrade möjlgheter att utforma odlingssystem med hög produktivitet och effektiv kvävehushållning. Metod: Kartläggning av rotzonens pH, syrehalt och ammoniumkoncentration i förhållande till rötter, rotknölar och mykorrhiza. Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

18 Slutsatser •Rötrester möjllggör styrning av växtnäring och effektiv näringshushållning •Höga halter av lättillgängligt kväve är både värdefullt och riskfyllt •Mer forskning om markens och rotzonens kol- och kvävedynamik efter tillförsel av rötrest Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

19 Tack för er uppmärksamhet! Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15

20

21

22

23

24

25 © Lovisa Björnsson LTH, Miljö- och energisystem


Ladda ner ppt "Rötrester i uthålliga produktionssystem Georg Carlsson SLU, institutionen för biosystem och teknologi Workshop om rötrester som biogödsel, Biogas Syd 2013-03-15."

Liknande presentationer


Google-annonser