Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning om miljöstraffrätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning om miljöstraffrätt"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning om miljöstraffrätt

2 Genomdrivandet Uppdelning efter syfte och funktion Olika aktörer
Skilda regelverk Samband och splittring

3 Miljörätt - Historik 1874 Hälsovårdsstadgan (HVSt),
1880 Vattenrättsförordningen (VRF) 1942 Ändringar i 8 kap. vattenlagen (ÄVL, 1918:523) 1969 Miljöskyddslag 1999 Miljöbalken

4 Vad är miljörätt? Planer och regler om hushållning med mark
Naturvård och areella näringar Skyddslagstiftning Produktlagstiftning Lagstiftning om utvinningen av vissa naturresurser Lagstiftning om vissa anläggningar

5 Miljörättsliga eller miljöpolitiska principer
Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

6 EU-rätten och miljön Materiellt; Regleringstekniken; IPPC
Utsläpp och anläggningar Ramvattendirektivet Avfall Nature 2000 Regleringstekniken; Absoluta krav – avvägningsregler

7 Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder
Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller Förvaltningsrätt – civilrätt - straffrätt

8 Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler 2 § Kunskapskravet
3 § Skyddsåtgärder…begränsningar… försiktighetsmått som behövs 4 § Bästa plats 5 § Hushållning och återanvändning 6 § Produktval 7 § Om inte orimligt

9 Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler
8 § Förorenaren ska betala (PPP) 9 § Stoppregeln; skada eller olägenhet av väsentlig betydelse…regeringen…särskilda skäl 10 § Stort antal människor…levnadsförhålllanden väsentligt försämrade…miljön försämras avsevärt…regeringen…synnerlig betydelse

10 Miljöbalken 7-8 kap. Naturvård, strandskydd och hotade arter
9 kap. Miljöfarlig verksamhet 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamhet

11 Miljöbalken 12 kap. Jordbruk, samråd m.m.
13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemikalier 15 kap. Avfall

12 Miljöbalken – Prövningsorganisationen
Högsta domstolen (pt) Miljööverdomstolen (pt) VAN Miljödomstolen (5 st) Länsstyrelsen/MPD (21 st) Kommuner (290 st)

13 Tillsynsmyndighetens instrument
MATERIELLA REGLER Tillstånd; villkor Föreskrifter 2 kap. MB

14 Tillsynsmyndighetens instrument
Information, anmälan Råd inte hot

15 Tillsynsmyndighetens instrument
Förelägganden ...Som behövs för efterlevnad ...Skyddsåtgärder, reparation, undersökning ...Administrativa; information ...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel) ...Överlåtelse av fastighet eller verksamhet

16 Tillsynsmyndighetens instrument
Vite precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) Verkställighet och rättelse Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn <-> företag) Tillträde

17 Tillsynsmyndighetens instrument
Civilrättsliga instrument

18 Miljösanktionsavgift
MÖD i mål M En eller flera anläggningar MÖD i mål M , M  , M och M Näringsverksamhet?

19 Miljösanktionsavgift
MÖD i mål M tidpunkten för rapporteringsskyldigheten MÖD i mål M Anläggning och förbränning MÖD i mål M utebliven anmälan vid överutsläpp

20 Miljösanktionsavgift
MÖD (DM 87); M förvaring, inte överlåtelse MÖD i mål M kontroll och rapportering

21 Miljösanktionsavgift
MÖD i mål M Krossverk för asfalt och betong MÖD i mål M Överlåten rapporteringsskyldighet? MÖD i mål M Påfyllning av urinbehållaren?

22 Enköpingsdomen Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02
Tjänstefel att inte besluta om miljösanktions-avgift och att inte anmäla till åtal (26 kap. 2 § MB)

23 Miljöstraffrätten Straffrättens del i systemet (jfr. UK) Ett system
Varje aktör och instrument har sina starka resp. svaga sidor, samarbete och påtryckning Skalan; tillsyn – miljösanktionsavgift – straff (och förverkande) Preventiva krav resp. reparativa Enkla och svåra bedömningar; förelägganden, avgift, straff Grunden för ansvar; uppsåt – oaktsamhet – strikt

24 Samband och splittring
Gärningsbeskrivningar Självständiga Relaterade till allmänna hänsynsregler Relaterade till tillståndsplikt (Hallandsåsen) eller till tillståndets delar (villkor osv), till andra skyldigheter (förelägganden), Blankettstraffbud

25 Samband och splittring
Adressaten Enskilda eller företag, båda… Organisatoriska frågor Vem åtalar, vilken domstol som dömer…

26 Miljöbrott - Allmänt Brotten numera ”samordnade” i MB
BrB - MB är underordnad Olika personer - medverkan till brott 23 kap BrB Fullständiga brottsbeskrivningar + benämningar Blankettstraffbud - praktisk ordning, men höga krav på föreskrifterna osv

27 Miljöbrott - Allmänt Straffreglerna förutsätter överlag inte negativ effekt i naturen, praktisk beaktansvärd risk, typisk (abstrakt) risk. MB:s kravregler inte straffsanktionerade i sig, först när de är preciserade genom myndighetens påbud - förprövningsplikt, villkor, vissa föreskrifter och förbud Vitesförbudet i 29:11:3, dock olika tidpunkter och olika personer

28 Miljöbrott resp Vållande till miljöstörning 29 kap. 1 och 2 §§ MB
1 p: Förorenar mark, vatten eller luft Tillföra ett eller flera ämnen så att den naturliga sammansättningen förändras, inkl. termisk förorening Hälsorisk, skador på växter eller djur som inte är ringa eller annan betydande olägenhet i miljön Utsläppet måste påvisas Strömstads TR (DB 69): Jandourek (sid 47): ”För att J ska kunna fällas till ansvar för miljöbrott krävs övertygande bevisning om att bolaget genom sina överutsläpp av fosfor förorenat sjön förorenat sjön på ett sådant sätt som medfört eller kunnat medföra betydande olägenheter i miljön.”

29 Miljöbrott resp. Vållande till miljöstörning RÄTTSFALL
2 p: Förvarar avfall eller ämne Typisk bedömning, inkl. bristfällig emballagerat avfall utan vidare avsikt att befatta sig med avfallet/ämnet HD i mål B (fastighetsägaren)

30 Miljöbrott resp Vållande till miljöstörning 29 kap
Miljöbrott resp Vållande till miljöstörning 29 kap. 1 och 2 §§ MB, forts. 3 p: Orsakar betydande olägenhet genom buller, skakning eller strålning Inte bagateller Buller är störning som (kan) medför menlig påverkan Radioktiv strålning och värmestrålning Yttre miljön (popkonserten på Cirkus) Betydande olägenhet (NJA 2001 s. 579; Svegs torvförbränningsanläggning)

31 Miljöbrott resp. Vållande till miljöstörning UNDANTAG
Ringa - skadan av ringa betydelse (1-2 pp), betydande olägenhet (3 p), NJA 2003 s. 659; Geidermark Behörig myndighet tillåtit förfarandet (ML, VL, PBL) Allmänt vedertaget (grisar på Gotland, åtel i Härjedalen) Gärningen försvarlig (extra ordinär nöd) Uppsåt resp. enkel oaktsamhet

32 Miljöfarlig kemikaliehantering 29 kap. 3 § MB
Tar befattning med kemiska produkter eller vara (innehåller/behandlats), utan att vidta skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs, för människor eller miljön, uppsåt eller grov oakt Sträng praxis; olaga tippningar, klandervärda beteenden vid kemikaliehantering o.likn. Negativ miljöeffekt ingen förutsättning för ansvar, bedömning av beteende som typiskt sett kan medföra skada för m/m Att bryta mot förelägganden msa 26:9 inte straffbart i sig, däremot kan det konstituera grov oaktsamhet Jfr. trafiklagstiftningen, uppsåt eller grov oakt.

33 Miljöfarlig kemikaliehantering RÄTTSFALL
Svea hovrätt (DB 109): Den utspillda bensinen i Norrtälje. Abstrakt eller konkret fara? Hovrätten för västra Sverige (DB 34): Banbesprutningen i Dingle Huddinge TR (mål nr. B ): Oljepåfyllning i rör som saknade tank, överfyllnad av pannrum med betydande skador, gjorde inte vad som var brukligt i branschen = oaktsamt, hade betydelse för skadan. Uppsala TR (DB 288): Märkningsplikten.

34 Otillåten miljöverksamhet 29 kap. 4 § MB
Påbörjar eller bedriver verksamhet, vidtar åtgärd, utan tillåtlighetsbeslut, godkännande, tillstånd, godkännande, medgivande eller gjort anmälan, föreskrivs i balken eller i föreskrifter, villkor i sådana beslut + dispens, föreskrifter + omprövning, uppsåt eller enkel oakt Tillståndsplikten har traditionellt endast träffat påbörjandet, uppläggningen, med MB kommer även själva driften Tillstånd eller generella föreskrifter Preskriptionsreglerna Allmänna samrådet här (starta för tidigt eller i strid mot föreskrifter i samrådsområden i 29:8 p 16-17)

35 Otillåten miljöverksamhet 29 kap. 4 § MB
OLIKA TYPER AV VILLKOR Allmänna: Om inte annat framgår av detta beslut skall verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgivit eller åtagit sig i ärendet Särskilda: avser utformning av drift, rening, utsläpp, utredningskrav, kontrollprogram osv Riktvärden och gränsvärden

36 Otillåten miljöverksamhet RÄTTSFALL
Svea hovrätt (DB 219): Kabelbränningen i Horndal Mängder med rättsfall ang påbörjade verksamheter NJA 2002 s. 607 (Nexplo) Anmälningsplikt enligt SVL eller 12:6?

37 Försvårande av miljökontroll resp. Bristfällig miljöinfo, 29 kap
Försvårande av miljökontroll resp. Bristfällig miljöinfo, 29 kap. 5-6 §§ MB 29:5; Underlåter att lämna underrättelse eller uppgift, oriktig uppgift, därigenom försvårar en tillståndsprövning eller tillsynsarbete Underlåtelse eller oriktiga (ofullständiga) uppgifter Skyldigheten ska framgå direkt av balken eller föreskrifter Försvårar myndighetens arbete – typisk-bedömning 29:6; Inte ger in handling eller ger in oriktiga uppgifter, bryter mot märkningsplikten för genetiskt modifierade organismer, kemiska, biotekniska organism eller vara, ägnad att försvåra Allmän informationsskyldighet i handling eller genom märkning Betydelse för bedömningen av fara för m/m

38 Nedskräpning 29 kap. 7 § MB Skräpar ned utomhus, plats där allmänheten har tillträde eller insyn Enligt tidigare rättspraxis

39 Blankettstraffbuden 29 kap. 8 och 9 §§
29:8; Allvarligare förseelser, uppsåt/oaktsamhet 29:9; Mindre klandervärda - uppsåt/oaktsamhet HD i mål B (myndighetsföreskrift enligt SVL och fängelse

40 Boplundring 29 kap. 10 § Obehörig befattning med djur- eller växtart, ägg, rom, bon – vet eller skälig anledning att anta att brott emot 8:1-2 §§ 50-årsregeln HD i mål B (vargen)

41 Ringa brott 29 kap. 11 § Gäller för 3-10 §§ §§ framgår direkt av lagtexten – MB_reglerna är underordnade BrB och varusmugglingslagen, 29:3-4 och 8-9 är dessutom underordnade 1-2 §§ Gärningen i relation till det intresse som ska skyddas Saknar ofta betydelse om skada Endast om överträdelsen varit obetydlig i förhållande till normen Endast gärningar med mycket lågt straffvärde, stötande lagföring

42 Preskription Brottsbalken - förvarar, förorenar som kan medföra, förorenar som medför = 3 tider; skadegörande handling – effekt – förvirring i proppen Anmälnings- och tillståndsplikt, se 9 kap. 6 § MB (5 resp. 21 §§ MHF + bilagan) - jfr. 12 § FFA

43 Företagsansvar Företag kan inte begå brott i Sverige, 1 kap 1 § BrB: ” Brott är gärning...” - dock särskild rättsverkan av brott. Företagaransvar: praxis (se Thornstedt: Företagarens straffansvar 1976), delegation: Behov, självständig ställning, kompetens, tydlighet. Åter om styrelsen kännedom om missförhållandena Ansvar i kommunala sammanhang: Liknar ansvaret i den privata sfären Rättsfall: NJA 1987 s. 426 (valnämnden) och 1995 s. 204 (reningsverket)

44 Särskild rättsverkan av brott
Sakförverkande enligt 29:12 MB Förverkande av föremål (djur, växter, produkter, varor osv) som varit föremål för brott, inte uppenbart oskäligt. Även värdet. Fortskaffningsmedel och hjälpmedel, behövs för att förebygga brott eller annars särskilda skäl. Motsvarar 36:1-3 BrB Värdeförverkande enligt 36:4-6 BrB Brott begånget i näring Krävs att någon dömts för brottet Förverkandet sker hos näringsidkaren eller någon i hans ställe Ekonomiska fördelar Om inte oskäligt, bl.a. med hänsyn till annat betalningsansvar Praxis: uteblivna kostnader för omhändertag av avfall

45 Företagsbot 36 kap. 7-10 §§ BrB
För brott i näring Grovt åsidosättande av skyldigheter eller annars av allvarligt slag – betydande skada, miljölagstiftningen, satt i system Näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunde krävas för att förebygga brottsligheten Förutsätter inte att någon dömts för brottet Straffavgift, går alltså längre än ett förverkande av vinsten, å andra sidan kan den inte användas i vinsteliminerande syfte i alla fall – 3 Mkr, art – omfattning – förhållande till näringen Jämkning, eftergift

46 EU-rätten och nationell rätt
KRAVET PÅ ETT EFFEKTIVT GENOMDRIV-ANDE AV DE MILJÖRÄTTSLIGA REGLERNA Rådets rambeslut 2003/80/RIF (27/1-03) om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser Förslag till direktiv om skydd för miljön genom strafflagstiftning (2001/0076 (COD))

47 Europakonventionen Art. 8 EKMR
Europadomstolens dom målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl. Hatton Århuskonventionen

48 Europakonventionen FÖRBUDET MOT ATT ANGE SIG SJÄLV (art. 6:1)
Saunders: muntliga uppgifter Green-målet House of Lords (R v. Hertfordshire C. C. V., ex p. Green Environmental Industries, [2000] All. E.R. 773), se även = Allmän skyldighet som existerar självständigt…, anklagelse om brott

49 Europakonventionen OSKULDSPRESUMTIONEN (ART. 6:2) Skattetillägg:
RegR ; RÅ 2000 ref. 66: I (Volvo) Janosevitz vs Sweden (ECHR ) Avgörande…förvara sig mot ”presumtionen” med hänvisning till subjektiva faktorer och att ansvaret därför inte kan betraktas som ”automatiskt”

50 Europakonventionen NE BIS IN IDEM (ART. P7)
Vattenföroreningsavgifter enligt OPC NJA 2000 s. 622 RegR ; (Lundbergs-målet) - Inbördes ordningen ingen betydelse - ett eller flera brott; skattetillägget…generell och schabloniserad sanktion som påförs utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet, dock förenad med särskilda möjligheter till eftergift. - skattebrott…uppsåtet ett konstitutivt element…ytterligare ett väsentligt rekvisit


Ladda ner ppt "Föreläsning om miljöstraffrätt"

Liknande presentationer


Google-annonser