Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning om miljöstraffrätt www.jandarpo.se. Genomdrivandet •Uppdelning efter syfte och funktion •Olika aktörer •Skilda regelverk •Samband och splittring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning om miljöstraffrätt www.jandarpo.se. Genomdrivandet •Uppdelning efter syfte och funktion •Olika aktörer •Skilda regelverk •Samband och splittring."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning om miljöstraffrätt www.jandarpo.se

2 Genomdrivandet •Uppdelning efter syfte och funktion •Olika aktörer •Skilda regelverk •Samband och splittring

3 Miljörätt - Historik •1874 Hälsovårdsstadgan (HVSt), 1880 Vattenrättsförordningen (VRF) •1942 Ändringar i 8 kap. vattenlagen (ÄVL, 1918:523) •1969 Miljöskyddslag •1999 Miljöbalken

4 Vad är miljörätt? •Planer och regler om hushållning med mark •Naturvård och areella näringar •Skyddslagstiftning •Produktlagstiftning •Lagstiftning om utvinningen av vissa naturresurser •Lagstiftning om vissa anläggningar

5 Miljörättsliga eller miljöpolitiska principer •Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) •Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) •Lokaliseringsprincipen •Substitutionsprincipen •Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan •Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

6 EU-rätten och miljön Materiellt; •IPPC •Utsläpp och anläggningar •Ramvattendirektivet •Avfall •Nature 2000 Regleringstekniken; •Absoluta krav – avvägningsregler

7 Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde •Alla verksamheter och åtgärder •Skydda människan och miljön •Hushållning •Inte bagateller Förvaltningsrätt – civilrätt - straffrätt

8 Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler 2 § Kunskapskravet 3 § Skyddsåtgärder…begränsningar… försiktighetsmått som behövs 4 § Bästa plats 5 § Hushållning och återanvändning 6 § Produktval 7 § Om inte orimligt

9 Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler 8 § Förorenaren ska betala (PPP) 9 § Stoppregeln; skada eller olägenhet av väsentlig betydelse…regeringen…särskilda skäl 10 § Stort antal människor…levnadsförhålllanden väsentligt försämrade…miljön försämras avsevärt…regeringen…synnerlig betydelse

10 Miljöbalken 7-8 kap. Naturvård, strandskydd och hotade arter 9 kap. Miljöfarlig verksamhet 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamhet

11 Miljöbalken 12 kap. Jordbruk, samråd m.m. 13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemikalier 15 kap. Avfall

12 Miljöbalken – Prövningsorganisationen Högsta domstolen (pt) Miljööverdomstolen (pt)VAN Miljödomstolen (5 st) Länsstyrelsen/MPD (21 st) Kommuner (290 st)

13 Tillsynsmyndighetens instrument MATERIELLA REGLER •Tillstånd; villkor •Föreskrifter •2 kap. MB

14 Tillsynsmyndighetens instrument •Information, anmälan •Råd inte hot

15 Tillsynsmyndighetens instrument •Förelägganden...Som behövs för efterlevnad...Skyddsåtgärder, reparation, undersökning...Administrativa; information...Ansöka om tillstånd (förbud, tröskel)...Överlåtelse av fastighet eller verksamhet

16 Tillsynsmyndighetens instrument •Vite precision, rättslig och faktisk rådighet (bryggan) •Verkställighet och rättelse Exekutionstitel (Fotokemi), kronofogden, annan, finansiering, juridisk expertis (kn företag) Tillträde

17 Tillsynsmyndighetens instrument •Civilrättsliga instrument

18 Miljösanktionsavgift •MÖD 2001-05-03 i mål M 7128-00 En eller flera anläggningar •MÖD 2001-05-21 i mål M 1175-00, M 4660-00, M 6957-00 och M 6958-00 Näringsverksamhet?

19 Miljösanktionsavgift •MÖD 2001-11-20 i mål M 3486-00 tidpunkten för rapporteringsskyldigheten •MÖD 2002-05-13 i mål M 768-01 Anläggning och förbränning •MÖD 2002-10-16 i mål M 2100-01 utebliven anmälan vid överutsläpp

20 Miljösanktionsavgift •MÖD 2002-11-05 (DM 87); M 4353-01 förvaring, inte överlåtelse •MÖD 2002-12-11 i mål M 2049-01 kontroll och rapportering

21 Miljösanktionsavgift •MÖD 2003-03-14 i mål M 3123-02 Krossverk för asfalt och betong •MÖD 2003-09-12 i mål M 1823-03 Överlåten rapporteringsskyldighet? •MÖD 2003-11-27 i mål M 2385-03 Påfyllning av urinbehållaren?

22 Enköpingsdomen Svea hovrätt 2003-04-07 i mål B 3204-02 •Tjänstefel att inte besluta om miljösanktions- avgift och att inte anmäla till åtal (26 kap. 2 § MB)

23 Miljöstraffrätten Straffrättens del i systemet (jfr. UK) Ett system •Varje aktör och instrument har sina starka resp. svaga sidor, samarbete och påtryckning •Skalan; tillsyn – miljösanktionsavgift – straff (och förverkande) •Preventiva krav resp. reparativa •Enkla och svåra bedömningar; förelägganden, avgift, straff  Grunden för ansvar; uppsåt – oaktsamhet – strikt

24 Samband och splittring •Gärningsbeskrivningar •Självständiga •Relaterade till allmänna hänsynsregler •Relaterade till tillståndsplikt (Hallandsåsen) •eller till tillståndets delar (villkor osv), •till andra skyldigheter (förelägganden), •Blankettstraffbud

25 Samband och splittring •Adressaten Enskilda eller företag, båda… •Organisatoriska frågor Vem åtalar, vilken domstol som dömer…

26 Miljöbrott - Allmänt •Brotten numera ”samordnade” i MB •BrB - MB är underordnad •Olika personer - medverkan till brott 23 kap BrB •Fullständiga brottsbeskrivningar + benämningar •Blankettstraffbud - praktisk ordning, men höga krav på föreskrifterna osv

27 Miljöbrott - Allmänt •Straffreglerna förutsätter överlag inte negativ effekt i naturen, praktisk beaktansvärd risk, typisk (abstrakt) risk. •MB:s kravregler inte straffsanktionerade i sig, först när de är preciserade genom myndighetens påbud - förprövningsplikt, villkor, vissa föreskrifter och förbud •Vitesförbudet i 29:11:3, dock olika tidpunkter och olika personer

28 Miljöbrott resp Vållande till miljöstörning 29 kap. 1 och 2 §§ MB 1 p: Förorenar mark, vatten eller luft •Tillföra ett eller flera ämnen så att den naturliga sammansättningen förändras, inkl. termisk förorening •Hälsorisk, skador på växter eller djur som inte är ringa eller annan betydande olägenhet i miljön •Utsläppet måste påvisas Strömstads TR 1994-03-30 (DB 69): Jandourek (sid 47): ”För att J ska kunna fällas till ansvar för miljöbrott krävs övertygande bevisning om att bolaget genom sina överutsläpp av fosfor förorenat sjön förorenat sjön på ett sådant sätt som medfört eller kunnat medföra betydande olägenheter i miljön.”

29 Miljöbrott resp. Vållande till miljöstörning RÄTTSFALL 2 p: Förvarar avfall eller ämne •Typisk bedömning, inkl. bristfällig emballagerat avfall utan vidare avsikt att befatta sig med avfallet/ämnet •HD 2004-10-12 i mål B 212-04 (fastighetsägaren)

30 Miljöbrott resp Vållande till miljöstörning 29 kap. 1 och 2 §§ MB, forts. 3 p: Orsakar betydande olägenhet genom buller, skakning eller strålning •Inte bagateller •Buller är störning som (kan) medför menlig påverkan •Radioktiv strålning och värmestrålning •Yttre miljön (popkonserten på Cirkus) •Betydande olägenhet (NJA 2001 s. 579; Svegs torvförbränningsanläggning)

31 Miljöbrott resp. Vållande till miljöstörning UNDANTAG •Ringa - skadan av ringa betydelse (1-2 pp), betydande olägenhet (3 p), NJA 2003 s. 659; Geidermark •Behörig myndighet tillåtit förfarandet (ML, VL, PBL) •Allmänt vedertaget (grisar på Gotland, åtel i Härjedalen) •Gärningen försvarlig (extra ordinär nöd) Uppsåt resp. enkel oaktsamhet

32 Miljöfarlig kemikaliehantering 29 kap. 3 § MB Tar befattning med kemiska produkter eller vara (innehåller/behandlats), utan att vidta skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs, för människor eller miljön, uppsåt eller grov oakt •Sträng praxis; olaga tippningar, klandervärda beteenden vid kemikaliehantering o.likn. •Negativ miljöeffekt ingen förutsättning för ansvar, bedömning av beteende som typiskt sett kan medföra skada för m/m •Att bryta mot förelägganden msa 26:9 inte straffbart i sig, däremot kan det konstituera grov oaktsamhet •Jfr. trafiklagstiftningen, uppsåt eller grov oakt.

33 Miljöfarlig kemikaliehantering RÄTTSFALL •Svea hovrätt 1991-10-28 (DB 109): Den utspillda bensinen i Norrtälje. Abstrakt eller konkret fara? •Hovrätten för västra Sverige 1991-02-25 (DB 34): Banbesprutningen i Dingle •Huddinge TR 2000-01-24 (mål nr. B 766-99): Oljepåfyllning i rör som saknade tank, överfyllnad av pannrum med betydande skador, gjorde inte vad som var brukligt i branschen = oaktsamt, hade betydelse för skadan. •Uppsala TR 1993-03-11 (DB 288): Märkningsplikten.

34 Otillåten miljöverksamhet 29 kap. 4 § MB Påbörjar eller bedriver verksamhet, vidtar åtgärd, utan tillåtlighetsbeslut, godkännande, tillstånd, godkännande, medgivande eller gjort anmälan, föreskrivs i balken eller i föreskrifter, villkor i sådana beslut + dispens, föreskrifter + omprövning, uppsåt eller enkel oakt •Tillståndsplikten har traditionellt endast träffat påbörjandet, uppläggningen, med MB kommer även själva driften •Tillstånd eller generella föreskrifter •Preskriptionsreglerna •Allmänna samrådet här (starta för tidigt eller i strid mot föreskrifter i samrådsområden i 29:8 p 16-17)

35 Otillåten miljöverksamhet 29 kap. 4 § MB OLIKA TYPER AV VILLKOR •Allmänna: Om inte annat framgår av detta beslut skall verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgivit eller åtagit sig i ärendet •Särskilda: avser utformning av drift, rening, utsläpp, utredningskrav, kontrollprogram osv •Riktvärden och gränsvärden

36 Otillåten miljöverksamhet RÄTTSFALL •Svea hovrätt 1985-12-23 (DB 219): Kabelbränningen i Horndal •Mängder med rättsfall ang påbörjade verksamheter •NJA 2002 s. 607 (Nexplo) •Anmälningsplikt enligt SVL eller 12:6?

37 Försvårande av miljökontroll resp. Bristfällig miljöinfo, 29 kap. 5-6 §§ MB 29:5; Underlåter att lämna underrättelse eller uppgift, oriktig uppgift, därigenom försvårar en tillståndsprövning eller tillsynsarbete •Underlåtelse eller oriktiga (ofullständiga) uppgifter •Skyldigheten ska framgå direkt av balken eller föreskrifter •Försvårar myndighetens arbete – typisk-bedömning 29:6; Inte ger in handling eller ger in oriktiga uppgifter, bryter mot märkningsplikten för genetiskt modifierade organismer, kemiska, biotekniska organism eller vara, ägnad att försvåra •Allmän informationsskyldighet i handling eller genom märkning •Betydelse för bedömningen av fara för m/m

38 Nedskräpning 29 kap. 7 § MB •Skräpar ned utomhus, plats där allmänheten har tillträde eller insyn •Enligt tidigare rättspraxis

39 Blankettstraffbuden 29 kap. 8 och 9 §§ •29:8; Allvarligare förseelser, uppsåt/oaktsamhet •29:9; Mindre klandervärda - uppsåt/oaktsamhet HD 2005-02-07 i mål B 4466-02 (myndighetsföreskrift enligt SVL och fängelse

40 Boplundring 29 kap. 10 § •Obehörig befattning med djur- eller växtart, ägg, rom, bon – vet eller skälig anledning att anta att brott emot 8:1-2 §§ 50-årsregeln •HD 2004-12-21 i mål B 432-04 (vargen)

41 Ringa brott 29 kap. 11 § •Gäller för 3-10 §§ - 1-2 §§ framgår direkt av lagtexten – MB_reglerna är underordnade BrB och varusmugglingslagen, 29:3-4 och 8- 9 är dessutom underordnade 1-2 §§ •Gärningen i relation till det intresse som ska skyddas •Saknar ofta betydelse om skada •Endast om överträdelsen varit obetydlig i förhållande till normen •Endast gärningar med mycket lågt straffvärde, stötande lagföring

42 Preskription •Brottsbalken - förvarar, förorenar som kan medföra, förorenar som medför = 3 tider; skadegörande handling – effekt – förvirring i proppen •Anmälnings- och tillståndsplikt, se 9 kap. 6 § MB (5 resp. 21 §§ MHF + bilagan) - jfr. 12 § FFA

43 Företagsansvar Företag kan inte begå brott i Sverige, 1 kap 1 § BrB: ” Brott är gärning...” - dock särskild rättsverkan av brott. •Företagaransvar: praxis (se Thornstedt: Företagarens straffansvar 1976), delegation: Behov, självständig ställning, kompetens, tydlighet. Åter om styrelsen kännedom om missförhållandena •Ansvar i kommunala sammanhang: Liknar ansvaret i den privata sfären •Rättsfall: NJA 1987 s. 426 (valnämnden) och 1995 s. 204 (reningsverket)

44 Särskild rättsverkan av brott Sakförverkande enligt 29:12 MB •Förverkande av föremål (djur, växter, produkter, varor osv) som varit föremål för brott, inte uppenbart oskäligt. •Även värdet. •Fortskaffningsmedel och hjälpmedel, behövs för att förebygga brott eller annars särskilda skäl. •Motsvarar 36:1-3 BrB Värdeförverkande enligt 36:4-6 BrB •Brott begånget i näring •Krävs att någon dömts för brottet •Förverkandet sker hos näringsidkaren eller någon i hans ställe •Ekonomiska fördelar •Om inte oskäligt, bl.a. med hänsyn till annat betalningsansvar •Praxis: uteblivna kostnader för omhändertag av avfall

45 Företagsbot 36 kap. 7-10 §§ BrB •För brott i näring •Grovt åsidosättande av skyldigheter eller annars av allvarligt slag – betydande skada, miljölagstiftningen, satt i system •Näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunde krävas för att förebygga brottsligheten •Förutsätter inte att någon dömts för brottet •Straffavgift, går alltså längre än ett förverkande av vinsten, å andra sidan kan den inte användas i vinsteliminerande syfte i alla fall •10.000 – 3 Mkr, art – omfattning – förhållande till näringen •Jämkning, eftergift

46 EU-rätten och nationell rätt KRAVET PÅ ETT EFFEKTIVT GENOMDRIV- ANDE AV DE MILJÖRÄTTSLIGA REGLERNA •Rådets rambeslut 2003/80/RIF (27/1-03) om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser •Förslag till direktiv om skydd för miljön genom strafflagstiftning (2001/0076 (COD))

47 Europakonventionen Art. 8 EKMR •Europadomstolens dom målet Lopez Ostra mot Spanien m.fl. •Hatton •Århuskonventionen

48 Europakonventionen FÖRBUDET MOT ATT ANGE SIG SJÄLV (art. 6:1) •Saunders: muntliga uppgifter •Green-målet House of Lords 2000-02-17 (R v. Hertfordshire C. C. V., ex p. Green Environmental Industries, [2000] All. E.R. 773), se även http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk.http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk = Allmän skyldighet som existerar självständigt…, anklagelse om brott

49 Europakonventionen OSKULDSPRESUMTIONEN (ART. 6:2) Skattetillägg: •RegR 2000-12-15; RÅ 2000 ref. 66: I (Volvo) •Janosevitz vs Sweden (ECHR 2002-07-23) Avgörande…förvara sig mot ”presumtionen” med hänvisning till subjektiva faktorer och att ansvaret därför inte kan betraktas som ”automatiskt”

50 Europakonventionen NE BIS IN IDEM (ART. P7) •Vattenföroreningsavgifter enligt OPC •NJA 2000 s. 622 •RegR 2002-09-13; 624-1999 (Lundbergs-målet) - Inbördes ordningen ingen betydelse - ett eller flera brott; skattetillägget…generell och schabloniserad sanktion som påförs utan hänsyn till uppsåt eller oaktsamhet, dock förenad med särskilda möjligheter till eftergift. - skattebrott…uppsåtet ett konstitutivt element…ytterligare ett väsentligt rekvisit


Ladda ner ppt "Föreläsning om miljöstraffrätt www.jandarpo.se. Genomdrivandet •Uppdelning efter syfte och funktion •Olika aktörer •Skilda regelverk •Samband och splittring."

Liknande presentationer


Google-annonser