Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn"— Presentationens avskrift:

1 Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn
Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

2 Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014
Backspegel….. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014 1. Utveckla strukturer som varaktigt ställer om arbetsplatserna till lärande arbetsplatser 2. Öppna nya rekryteringsvägar till branschen 3. Förbättra kopplingen mellan utbildningen och verksamheterna.

3 Om ESF:s nationella medel
Socialfondens nationella medel ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till en jämställd arbetsmarknad med en ökad social delaktighet. Alla satsningar ska bidra till att stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, öka övergångarna till arbete samt förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad.

4 Framtidens välfärd – kompetens- försörjning inom välfärdssektorn
Avsikten med satsningen är att undersöka hur kompetensförsörjningen i välfärdssektorn kan säkras genom att bredda rekryteringsbasen  titta på hur personal som redan har anställning i sektorn, nyttjas och vårdas på bästa sätt. Resultatet av projekten ska generera projektidéer för kommande genomförandeprojekt. Hämtat från

5 Projekten ska i sina analyser fokusera på följande faktorer:
Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning Integration av utlandsfödda Sociala innovationer som verktyg för (kompetensförsörjning och ekonomisk tillväxt?) Hämtat från

6 De horisontella principerna
Viktigt att få med i alla delar av det förberedande projektet Jämställdhetsintegrering Tillgänglighet Ickediskriminering

7 Fem utmaningar identifierade
Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

8 Arbetande referensgrupp
Projektorganisation Styrgrupp VO-College styrelse Dialogparter Expertstöd Arbetande referensgrupp Nationella rådet Utredningsstöd Projekt-medarbetare VO-College Skåne Projekt- medarbetare VO-College Örebro Projektledning VO-College kansli Projekt- medarbetare VO-College GR Projekt- medarbetare VO-College Gävleborg Projekt- medarbetare VO-College Södra Norrland Projekt- medarbetare VO-College Kronoberg

9 Vi har ett resultat….. Resultaten av Fokus vård och omsorgs finns på VO-College hemsida i form av: Slutrapport där projektets resultat presenteras övergripande samt förslag till fortsatt utvecklingsarbete beskrivs. Vissa förslag kan VO-College själva arbeta vidare med, andra saker förutsätter att ”andra” aktörer agerar. Delrapporter där de olika utmaningarna beskrivs mer ingående och förslag till fortsatt utvecklingsarbete presenteras. Till de olika delrapporterna ( utmaningarna) finns några power point bilder som komplement till rapporterna

10 Exempel på vad som görs med resultaten – nationellt
Kansliet arbetar med kommande års verksamhetsplanering (VP) utifrån resultaten av Fokus vård och omsorg VP presenteras och diskuteras med nationella rådet och styrelsen, som är de som beslutar om kommande års VP

11 Exempel på vad som görs med resultaten – nationellt
Några resultat kommer presenteras på årets Rikskonferens: ” Män och normer inom vård och omsorg” VO-College Örebro ” Attityder till arbete i vård och omsorg” Göteborgsregionen Arbetsgruppen marknadsföring kommer ta del av delrapporterna om jämställdhet ( kansliet och Örebro) och diskutera förslag till utveckling av marknadsföring utifrån resultatet av Örebros delprojekt Med mera…..

12 Vad kan göras med resultaten - regionalt och lokalt?
Exempelvis: Ta del av resultaten i de olika rapporterna och använd det som passar det pågående arbetet i era regionala och lokala college Flera delrapporter innehåller konkreta förslag till utveckling som kan ske både nationellt, regionalt och lokalt. Andra rapporter innehåller resultat som troligtvis kan ge inspiration till utveckling i regionerna

13 Områden för fortsatt utvecklingsarbete inom VO-College struktur oavsett extern finansiering
Här återfinns resultat kopplat till ett behov av översyn och eventuell revidering av de kriterier som ligger till grund för certifiering i VO- College. Det handlar om språk- och kommunikationskompetens, jämställdhet och normkritik samt eventuellt gymnasiesärskolans program Hälsa vård och omsorgs möjlighet att ingå i VO-College struktur. Arbetet tas vidare i samband med verksamhetsplaneringen.

14 Kommande genomförandeprojekt ?
Om det blir något nationellt genomförandeprojekt vet vi inte…. Förutsättningarna måste vara rätt i kommande utlysning Kom ihåg möjligheten att söka medel regionalt - vilka utlysningar planeras via ESF- rådet i Östra Mellansverige ? Finns det andra möjligheter till projektmedel?

15 Genus och jämställdhet ett prioriterat område
Projekten ska i sina analyser fokusera på följande faktorer:  Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning Integration av utlandsfödda Delrapporten genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden har verkligen bidragit till att frågan lyfts och att fortsättning följer – på något sätt!


Ladda ner ppt "Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser