Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till regional handlingsplan för Socialfonden i Västsverige 26/9 2014 Strukturfondspartnerskapet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till regional handlingsplan för Socialfonden i Västsverige 26/9 2014 Strukturfondspartnerskapet."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till regional handlingsplan för Socialfonden i Västsverige 26/9 2014 Strukturfondspartnerskapet

2 Handlingsplan för Socialfonden Kapitel 1: Kort om analys Kapitel 2: Från fyra utmaningsbehov till sex Kapitel 3: Hur vi har förtydligat inom programområdena Kapitel 6: Resonemang kring regionala principer för urval Kapitel 8: Hållbart stadsutveckling – Utgångspunkter

3 Vad har hänt sen sist? Runda för synpunkter bland relevanta aktörer

4 Andra förankringstillfällen: Referensgrupp för Socialfonden Koncernledning för Tillväxt och Utveckling (VGR) Regionstyrelsen (Region Halland) Kompetensplattformarna (Halland och Västra Götaland) Samordningsförbund Presidiet i BHU juni Strukturfondspartnerskapet juni och september Vad har hänt sen sist?

5 Analys: Västsverige Stor industrisektor innebär starkt omvandlingstryck. Låg utbildningsnivå i många företag, särskilt de små. Ökande krav på kunskap höjer trösklarna till arbetsmarknaden, vilket missgynnar individer och grupper utan efterfrågad kompetens. Stort rekryteringsbehov i vård och omsorg. Bristande matchning av individernas kompetens och arbetsmarknadens efterfrågan. Övergången från skola till arbete fungerar inte tillfredställande. Starkt könsuppdelad arbetsmarknad och könsuppdelade yrkes- och utbildningsval. För många unga står utanför arbetsmarknad och utbildning. För många fullföljer inte sin grund- eller gymnasieutbildning. Svag inkludering av utsatta grupper. Ökande problem med psykisk ohälsa Ökande invandring

6

7

8

9 Sex utmaningar som planen bygger på 1.Möta omställningsbehov på arbetsmarknaden 2.Matchning mellan utbildning och arbetsliv för ökad sysselsättning 3.En mer inkluderande arbetsmarknad 4.Minska den psykisk ohälsan 5.Minska och förebygga skolavhopp 6.Förbättrad integration

10 Utmaningarna kopplas direkt till prioriteringar i kapitel 3 Utmaning 1 Utmaning 2 Utmaning 3 Utmaning 4 Utmaning 5 Utmaning 6 Mål 1.1 Mål 1.2 Mål 2.1 Mål 2.2 Mål 2.3

11 Programområde1 Mål 1.1: Kompetensförsörjning Mål Stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden Minskning av antalet små- och medelstora företag som upplever brist på kompetens som ett hinder för utveckling genom kompetensutveckling Skapa förutsättningar för stärkt kompetensförsörjning inom vård och omsorg genom kompetensutveckling och nyrekrytering - Prioriterade grupper: Små och medelstora företag, Vård och omsorgssektorn - Viktigt att ha med båda perspektiven: Kompetensutveckling (individ) och strategisk kompetensförsörjning (Arbetssätt/Organisation) - Kompetensutveckling ska riktas mot de i störst behov av det

12 Mål 1.2: Förstärkt koppling mellan utbildning och arbetsliv Mål: Utveckla och tillämpa metoder som gör studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar Vidareutveckla stödstrukturer för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv Vidareutveckla och tillämpa metoder för kvalitetssäkring av det arbetsplatsförlagda lärandet - Fokus på att förbättra yrkesutbildning och det arbetsplatsförlagda lärandet - Möjlighet att arbeta med validering och kommande nationella kvalifikationsramverk (NQF) - Studie- och yrkesvägledning viktig för att bryta könsmönster och öka yrkesutbildningars attraktivitet Programområde1

13 Programområde 2 Mål 2.1: Öka övergångarna till arbete Mål: Tiden fram till sysselsättning, praktik eller utbildning kortas för deltagande kvinnor och män samt stärker deras ställning på arbetsmarknaden Underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor och män Relevanta främjandeaktörer utvecklar samverkan i syfte att möta målgruppens behov - Prioriterade grupper: Nyanlända samt långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) - I linje med nationellt arbetsmarknadspolitik, men möjlighet till individanpassning - Förbättra strukturer som arbetar med etablering av nyanlända - Möjligheter till validering, entreprenörskap, nyföretagande m.m - Attitydpåverkande insatser mot diskriminering på arbetsmarknaden

14 Programområde 2 Mål 2.2: Unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning Mål: Deltagande unga kvinnor och män kommer tillbaka i utbildning eller i sysselsättning Relevanta främjandeaktörer utvecklar sin samverkan i syfte att identifiera och möta unga kvinnors och mäns behov som hoppat av skolan Utveckla eller tillämpa metoder som förebygger skolavhopp från gymnasieskolan - Prioriterade grupper: Unga (15-24 år) - Kvinnor och män som hoppat av -Strukturer som hjälper kvinnor och män som hoppat av -Förebyggande arbete för att motverka skolavhopp

15 Programområde 2 Mål 2.3: Kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden Mål: Deltagande kvinnor och män stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom ökad kompetens, större nätverk och ökad självkänsla Tillämpa och utveckla metoder som underlättar för deltagande kvinnor och män med psykisk ohälsa att återgå till arbetsmarknaden Relevanta främjandeaktörer utvecklar samverkan i syfte att möta målgruppens behov - Kvinnor och män som har en funktionsnedsättning samt kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna i behov av stöd för återgång till arbete - I linje med den nationella arbetsmarknadspolitiken med möjlighet till hög grad av individanpassning - Sociala ekonomin viktig part - Viktigt att arbeta med både strukturer och individer

16 Regionala principer för urval Motverka inomregionala skillnader kopplat till EU-2020 målen Främja transnationalitet Partnerskap som bidrar till strukturförändrande insatser Aktivt ägarskap Syftet är att skapa bättre regional spridning på projekt, så medel tillfaller de områden där de behövs mest. Vidare ska principerna möjliggöra strukturförändringar genom de projekt som bedrivs och främja ett ökat internationellt utbyte.

17 Hållbar stadsutveckling Motverka segregation och främja en långsiktigt hållbar omställning av städer ”Hela staden” – perspektiv Kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samordnade insatser Göteborgs Stad har en egen sektorsövergripande integrerad plan för Hållbar stadsutveckling (Eruf)

18 Processen framåt 17/9 – Handlingsplanen antagen av Regionstyrelsen i Halland 26/9 – Strukturfondspartnerskapet sammanträder 30/9 – Regionstyrelsen i Västra Götaland sammanträder 30/9 – Handlingsplanen skickas in till ESF-rådet 12/10 – Eventuella kompletteringar lämnas in Nov (preliminärt) – Övervakningskommittén beslutar om handlingsplanen


Ladda ner ppt "Förslag till regional handlingsplan för Socialfonden i Västsverige 26/9 2014 Strukturfondspartnerskapet."

Liknande presentationer


Google-annonser