Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013."— Presentationens avskrift:

1 Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013

2 EQUAL 2001-2007 Syftar till att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet Fem teman varav asyl är ett Ett 70-tal utvecklingspartnerskap (UP) Empowerment, delaktighet Transnationalitet Resultatspridning och påverkan

3 Nationella temagrupper (NTG) Syfte att sprida projektresultat, påverka strukturer och åstadkomma systemförändring

4 Övergripande mål för Equal- programmet Tema asyl: Underlätta asylsökandes integration i samhälle och arbetsliv Utveckla insatser för att underlätta återvändande Utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter under väntetiden

5 Tema asyl Underlätta yrkesmässig och social integrering av asylsökande, flyktingar och nyanlända. Analys och utvärdering av projektresultat. Främja kunskap och opinionsbildning på asyl- flykting- och integrationsområdet.

6 Tre goda exempel inom tre viktiga utvecklingsområden i Tema asyl Hälsa Hälsokommunikatörer – språk- och kulturkompetenta asylsökande och flyktingar med sjukvårdsbakgrund arbetar efter utbildning inom landsting/regioner som en länk mellan vårdsökande och svensk sjukvård, UP ReKOMP (infört i Region Skåne) Uppföljande hälsosamtal för asylsökande – UP AROS asyl (infört i Landstingen i Västerås och Uppsala) Hälsospåret – hälsofrämjande introduktion kopplat till sfi för kvinnor, UP ReKOMP (infört i Uppsala kommun)

7 Tre goda exempel inom tre viktiga utvecklingsområden i Tema asyl Asyl- och flyktingmottagande 5 T – förhållningssätt och bemötande av asylsökande - en metod för ett bättre mottagande av asylsökande (UP Ankomst Göteborg) Asylsökande i kommunal flyktingintroduktion – Malmö stad (UP ReKOMP) Rehabilitering och introduktion av kvotflyktingar – Lycksele, Dorotea (UP Rehab i glesbygd)

8 Tre goda exempel inom tre viktiga utvecklingsområden i Tema asyl Medborgarkunskap Vi knäcker koden – praktisk samhällsinformation för nyanlända ungdomar och ensamkommande unga asylsökande (UP ReKOMP, Uppsala) Medborgarkunskap på gymnasiet – om värdegrundsfrågor och identitet, Uppsala kommun KOM IN – Kollektivism möter individualism. Om värdegrunder och kulturmöten (Europeiska flyktingfonden)

9 ”Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007-2013” - Ett nationellt program med 8 regionala ESF-planer!

10 Mål och programområden Övergripande mål: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud

11 Mål i programområde 1: Kompetensförsörjning 1. Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. 2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. 3. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

12 Mål i programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt att förebygga att unga hamna i utanförskap. Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Bidra till att underlätta återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

13 Två programområden med olika vikt 1. Kompetensförsörjning (Programområde 1) Målgrupp; Alla sysselsatta; företagare och anställda, både medarbetare och chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet 2. Ökat arbetskraftutbud (Programområde 2) Målgrupp; Människor som står utanför arbetslivet -Helt arbetslösa sedan minst ett år (3 mån för 18-24 åringar) -Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 mån -Människor som har del eller hel sjuk- och aktivitetsersättning -Människor som erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning -Unga i övergången mellan studier och arbetslivet 30% 70%

14 Precisering av målgruppen ”arbetslösa sedan minst ett år” ESF-rådet använder sig av AMS:s definition för s k Nystartsjobb Personer som varit utanför arbetslivet på grund av en eller flera av följande punkter; - arbetslös - deltagit i arbetsmarknadspolitiska program - Varit sjukskriven med sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning - Fått socialbidrag/ekonomiskt bistånd som arbetslös - Varit anställd av samhall - Deltagit i jobb och utvecklingsgarantin

15 Precisering av målgruppen ”Erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning. ” Här omfattar socialfondsprogrammet enbart personer som fått uppehållstillstånd.

16 ESF-projekt kan......beslutas regionalt eller nationellt, och genomföras lokalt – regionalt –interregionalt- nationellt – transnationellt. Projekt ska beakta jämställdhet mellan kvinnor och män beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder.

17 På www.esf.se finns mer information om socialfonden 2007-2013.www.esf.se


Ladda ner ppt "Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser