Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013."— Presentationens avskrift:

1 Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet

2 EQUAL Syftar till att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet Fem teman varav asyl är ett Ett 70-tal utvecklingspartnerskap (UP) Empowerment, delaktighet Transnationalitet Resultatspridning och påverkan

3 Nationella temagrupper (NTG) Syfte att sprida projektresultat, påverka strukturer och åstadkomma systemförändring

4 Övergripande mål för Equal- programmet Tema asyl: Underlätta asylsökandes integration i samhälle och arbetsliv Utveckla insatser för att underlätta återvändande Utveckla insatser för meningsfulla aktiviteter under väntetiden

5 Tema asyl Underlätta yrkesmässig och social integrering av asylsökande, flyktingar och nyanlända. Analys och utvärdering av projektresultat. Främja kunskap och opinionsbildning på asyl- flykting- och integrationsområdet.

6 Tre goda exempel inom tre viktiga utvecklingsområden i Tema asyl Hälsa Hälsokommunikatörer – språk- och kulturkompetenta asylsökande och flyktingar med sjukvårdsbakgrund arbetar efter utbildning inom landsting/regioner som en länk mellan vårdsökande och svensk sjukvård, UP ReKOMP (infört i Region Skåne) Uppföljande hälsosamtal för asylsökande – UP AROS asyl (infört i Landstingen i Västerås och Uppsala) Hälsospåret – hälsofrämjande introduktion kopplat till sfi för kvinnor, UP ReKOMP (infört i Uppsala kommun)

7 Tre goda exempel inom tre viktiga utvecklingsområden i Tema asyl Asyl- och flyktingmottagande 5 T – förhållningssätt och bemötande av asylsökande - en metod för ett bättre mottagande av asylsökande (UP Ankomst Göteborg) Asylsökande i kommunal flyktingintroduktion – Malmö stad (UP ReKOMP) Rehabilitering och introduktion av kvotflyktingar – Lycksele, Dorotea (UP Rehab i glesbygd)

8 Tre goda exempel inom tre viktiga utvecklingsområden i Tema asyl Medborgarkunskap Vi knäcker koden – praktisk samhällsinformation för nyanlända ungdomar och ensamkommande unga asylsökande (UP ReKOMP, Uppsala) Medborgarkunskap på gymnasiet – om värdegrundsfrågor och identitet, Uppsala kommun KOM IN – Kollektivism möter individualism. Om värdegrunder och kulturmöten (Europeiska flyktingfonden)

9 ”Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) ” - Ett nationellt program med 8 regionala ESF-planer!

10 Mål och programområden Övergripande mål: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud

11 Mål i programområde 1: Kompetensförsörjning 1. Bidra till kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. 2. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas. 3. Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

12 Mål i programområde 2: Ökat arbetskraftsutbud Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt att förebygga att unga hamna i utanförskap. Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Bidra till att underlätta återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

13 Två programområden med olika vikt 1. Kompetensförsörjning (Programområde 1) Målgrupp; Alla sysselsatta; företagare och anställda, både medarbetare och chefer inom privat, offentlig och ideell verksamhet 2. Ökat arbetskraftutbud (Programområde 2) Målgrupp; Människor som står utanför arbetslivet -Helt arbetslösa sedan minst ett år (3 mån för åringar) -Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 mån -Människor som har del eller hel sjuk- och aktivitetsersättning -Människor som erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning -Unga i övergången mellan studier och arbetslivet 30% 70%

14 Precisering av målgruppen ”arbetslösa sedan minst ett år” ESF-rådet använder sig av AMS:s definition för s k Nystartsjobb Personer som varit utanför arbetslivet på grund av en eller flera av följande punkter; - arbetslös - deltagit i arbetsmarknadspolitiska program - Varit sjukskriven med sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller aktivitetsersättning - Fått socialbidrag/ekonomiskt bistånd som arbetslös - Varit anställd av samhall - Deltagit i jobb och utvecklingsgarantin

15 Precisering av målgruppen ”Erhåller ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning, enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för sin försörjning. ” Här omfattar socialfondsprogrammet enbart personer som fått uppehållstillstånd.

16 ESF-projekt kan......beslutas regionalt eller nationellt, och genomföras lokalt – regionalt –interregionalt- nationellt – transnationellt. Projekt ska beakta jämställdhet mellan kvinnor och män beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder.

17 På finns mer information om socialfonden www.esf.se


Ladda ner ppt "Goda exempel från tema Asyl inom Equalprogrammet Det nya socialfondsprogrammet 2007 - 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser