Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen) De åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen) De åtgärder."— Presentationens avskrift:

1

2 En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen) De åtgärder som vidtas inom ramen från fonderna skall på både nationell och regional nivå infatta gemenskapens prioriteringar till förmån för hållbar utveckling genom att stärka tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och social integration samt genom att skydda och förbättra miljön. (Struktufondsförordningen 1083/2006, artikel 3) Hållbar utveckling

3 Hållbar utveckling - Jämställdhet, Integration och Mångfald Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. ( Fördraget om Europeiska Unionen, artikel 2)

4 Dialog i beredningsprocessen, utvärdering läges- och slutrapporter Exempel på frågeställningar Projektets aktiviteter: Riktas projektets insatser till både kvinnor och män? Förstärker projektets insatser stereotyper eller försöker man bryta mönster? Finns det aktuell statistik vid ”ingångsläget” om kvinnor/ män? Projektorganisation (projektledare, styrgrupp, referensgrupp): Finns det en jämn könsfördelning i projektorganisationen? Konkret i projektarbetet

5 Integration och mångfald: Bidrar projektets insatser till ökad mångfald och integration i det gränsregionala utvecklingsarbetet? Hur ser mångfalden ut i projektorganisationen? Kan alla grupper delta i projektets aktiviteter/insatser? Information/ marknadsföring – speglar det mångfalden i organisationen/ samhället? Vilken värdegrund finns i organisationen? Programmet ska användas som ett instrument i arbetet att ändra strukturer och uppnå en ökad jämställdhet och mångfald i regionen. Konkret i projektarbetet

6 ATTITYD- FILTER Projektorganisationen har en möjlighet att påverka deltagarnas attitydfilter

7 Ett nationellt minoritetsspråk, en central roll i det samiska samhället Att utveckla och bevara språket - en central del i det gränsöverskridande arbetet Ett av de horisontella kriterierna i alla projekt inom Prio 4 Ett av delmålen under prioriterat område 4 – stärka det samiska språkets ställning Projekt som specifikt främjar den samiska språkutvecklingen (indikatorer ) Det samiska språket ( för Prio 4)

8 Miljöskyddskraven ska integreras i utformningen och genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar utveckling (artikel 11, fördraget) Fondernas mål skall förverkligas inom ramen för hållbar utveckling och gemenskapens främjande av målet att skydda och förbättra miljön enligt artikel 11 i fördraget (Artikel 17, förordningen 1083/2006) Strategisk miljöbedömning enligt EG direktiv 2001/42 Hållbar utveckling - Miljö

9 Miljöhänsyn ska integreras i programmets fullföljande det vill säga i huvudsakligen i prövningen av projektansökningar Miljöbedömningsblankett Miljömedvetenhet Klimatförändringen/ koldioxidutsläpp Energieffektivitet Natura 2000

10 Begränsa temperaturökningen till 2º C EU ska ensidigt reducera utsläppen med 20% till 2020 Om andra länder följer med–åtar sig EU att minska utsläppen med 30 % till 2020 Samtidigt ska unionens användning av förnybar energi vara 20% år 2020 EU Gemensamma mål

11

12

13

14 Produkturval Resande Energianvändning Kunskap om miljön Attityden hos ledningen Konkret i projektarbetet Utvärdering. Har vi åstadkommit något?

15 ATTITYD- FILTER Projektorganisationen har en möjlighet att påverka deltagarnas attitydfilter

16 Många bäckar små… Presentationen gjord av Iiris Mäntyranta och Kairi Pääsuke


Ladda ner ppt "En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. (Brundtlandkommissionen) De åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser