Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 UNDERSÖKNINGSMETODIK Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst problemområde Statistiska undersökningar kan vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 UNDERSÖKNINGSMETODIK Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst problemområde Statistiska undersökningar kan vara."— Presentationens avskrift:

1 1 UNDERSÖKNINGSMETODIK Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst problemområde Statistiska undersökningar kan vara - Beskrivande - Analytiska - Experimentella/Icke experimentella

2 2 Deskriptiva och analytiska undersökningar Vid en deskriptiv eller beskrivande undersökning försöker man att, med hjälp av ett insamlat datamaterial, beskriva ett förhållande eller ett faktiskt händelseförlopp.

3 3 Vid en analytisk eller förklarande undersökning försöker man klarlägga orsakssamband och förklara varför verkligheten ser ut som den gör.

4 4 En statistisk undersöknings olika steg 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Redovisning

5 5 1. Problemformulering Syfte Frågeställningar som ska bevaras Teori Hypoteser

6 6 2. Planering av en undersökning Vid planering bestämmer man sig bl.a. för: –Vilka data som skall samlas in –Hur dessa data skall samlas in, dvs. val av datainsamlingsmetod Totalundersökning eller urvalsundersökning Typ av urval vid urvalsundersökning Val av mätmetod och mätinstrument. –Hur eventuellt bortfall skall hanteras –Hur data skall analyseras –Hur resultatet skall redovisas

7 7 3. Datainsamling Datainsamlingen måste vara anpassad till den teori man har om problemområdet. Hur ska datainsamlingen utföras? Enkäter, intervjuer, observationer eller experiment? Hur skall mätningarna gå till rent praktiskt? Mätprocessen-Behandlas separat.

8 8 4 och 5. Analys och Redovisning Vilka tabeller och diagram ska användas? Vilka central och spridningsmått ska användas. Vilka samband ska presenteras? Hur ska resultatets redovisas?

9 9 Att tänka på….. Vad kan bli svårt pga. etiska skäl? Vad säger datainspektionen? Behövs tillstånd av myndigheter, vårdnadshavare, personal mm. Hur skall data förvaras, vilka skall få del av dessa?

10 10 Mätning De egenskaper (variabler) hos enheterna som vi är intresserade av skall tilldelas mätvärden (variabelvärden) med hjälp av något mätinstrument. Hur skall mätinstrumentet se ut? Vilka variabler skall mätas?

11 11 Mätning Operationalisering av en variabel innebär en beskrivning av hur man skall gå till väga för att kunna göra mätningen Ett mätinstruments egenskaper: Validitet och Reliabilitet.

12 12 Hög validitet Mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta. Väsentliga frågor: - Är de mätvärden vi får genom detta mätinstrument relevanta för den egenskap vi är intresserad av? - Speglar mätinstrumentet även andra egenskaper?

13 13 Hög reliabilitet Vi oberoende men jämförbara mätningar av samma mätenhet (person) erhålls samma resultat, om inte den egenskap vi vill mäta förändrats mellan mättidpunkterna.

14 14 Indikatorer och latenta variabler En latent variabel är en egenskap som ej är direkt observerbar En indikator är en observerbar (manifest) variabel som används vid mätning av en latent variabel

15 15 Mätnivåer (skalnivåer) Nominal –Endast klassificering Ordinal –Klassificering och rangordning Intervall –Klassificering, rangordning och ekvidistans Kvot –Klassificering, rangordning, ekvidistans och absolut nollpunkt

16 16 Observera att mätnivån bestäms av vilken typ av information mätningen ger oss. Mätnivån har bl.a. betydelse för vilken typ av beräkningar som är meningsfulla


Ladda ner ppt "1 UNDERSÖKNINGSMETODIK Ett gemensamt syfte för alla undersökningar är att få ökad kunskap om ett visst problemområde Statistiska undersökningar kan vara."

Liknande presentationer


Google-annonser