Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder Fallstudien: karaktäristiska drag och designfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder Fallstudien: karaktäristiska drag och designfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder Fallstudien: karaktäristiska drag och designfrågor

2 Föreläsningens disposition Fallstudien som metodstrategi Olika typer av fallstudier: relation till teori Ett eller flera fall? Frågan om validitet och reliabilitet Styrkor och svagheter

3 Vad är en fallstudie? I likhet med historisk studie: svarar på frågor om ”hur och varför”, till skillnad från t.ex. enkätundersökning (vilka, vad, hur många, vad finns det för samband etc.) Ett fall av ett särskilt fenomen eller ”typ av händelse” – ”A case study is [thus] a well defined aspect of a historical episode that the investigator selects for analysis, rather than the event itself (George & Bennet 2005) – Studie av ”aktuell företeelse i dess verkliga kontext” där ”gränsen mellan företeelsen och kontexten är oklar” (Yin 2007) – ”…intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse…”

4 Fallstudien: karaktäristiska drag Fler relevanta variabler än datapunkter: ”[i stort sett] alla möjligheter bör undersökas” (djup-inriktat insamling av data) Användning av flera källor: ofta en kombination av olika skriftliga källor och intervjuer, men ibland även t.ex. observationer (triangulering) Förknippas ofta med kvalitativa metoder och ett kvalitativt förhållningssätt till forskning (fokus på förståelse, innebörden av ett fenomen, komplexitet, ”närhet till studieobjekt” …men kan även innehålla kvantitativ data

5 Vad är ett fall?: några ”tvistefrågor” Definition av fallet ”på förhand”, under forskningsprocessen eller tom efteråt? Hittar man fall eller är de konstruktioner?: empirisk eller teoretiska synsätt Skillnad mellan fall och analysenhet?

6 Olika typer av fallstudier: relation till teori Teoriutvecklande: vanligt angreppssätt inom fallstudier Teoriprövande: kräver relativt tydliga teorier Fallstudier lämpliga för att identifiera kausala mekanismer och beskriva kausal komplexitet Variabelinriktade och holistiska synsätt

7 Teorianknytning: Viktiga frågor Vad är ”fallet ett fall av”? Skall någon typ av ”variation” förklaras? I så fall hos den beroende eller oberoende variabeln? Vad för typ av teoretisk analysram skall användas? Skall några särskilda delar av teorin väljas ut för ”test” eller ”utveckling”?

8 Val av fall: en-falldesign Generellt argument: Ibland bättre att fokusera på ett fall: större möjligheter till att det finns starka förklaringar Kritiska fall: gynnsamma och ogynnsamma omständigheter Typiska fall Tidigare ej studerade, svåråtkomliga fall eller extrema fall

9 Kan man generalisera från fallstudier? Generalisering till population (statistisk generalisering)? Generalisering till teori/generellt fenomen (analytisk generalisering) – Förfina precisionen hos teorier – Replikationslogik – Introducera nya typer eller subtyper av fenomen – Exempel från fredsforskning: relationen mellan politiskt system och krig – Exempel från förvaltningsforskning: drivkrafter hos offentliga myndigheter

10 Validitet Mäter instrumenten rätt saker? Mäter instrumentet det vi avser att mäta (eller tror att vi mäter)? – Begreppsvaliditet: överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationalisering (ex ante) – Intern validitet: undersökningsresultatens giltighet – Extern validitet: undersökningsresultatens generaliserbarhet till andra kontexter/fall

11 Hur hantera validitet? Begreppsvaliditet: flera källor, genomläsning av informanter Intern validitet: processpårning, ta upp rivaliserande förklaringar Extern validitet: generalisera till teori

12 Reliabilitet Hur väl fungerar våra mätinstrument? Kan vi lita på resultatet? Skulle en annan forskare komma fram till samma resultat efter en analys av samma material?

13 Att hantera reliabilitet? Reliabilitet mindre intressant? Finslipa instrumentet: forskarens utbildning och övning Beskriva forskarens position tydligt Triangulering vad avser metodtekniker ”God bokföring”, möjliggöra extern granskning

14 Fallstudier: ofta nämnda styrkor och svagheter Styrkor Begreppslig validitet Identifiera hypoteser Analysera kausala mekanismer Hantera komplexa kausala relationer Svagheter Val av fall Representativitet En-fallstudier: Liten variation Fallet inte oberoende Fallstudier subjektiva ”narrativ”?


Ladda ner ppt "Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder Fallstudien: karaktäristiska drag och designfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser