Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar"— Presentationens avskrift:

1 Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar
Tabeller och diagram Spridning, lådagram Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2 Kursintroduktion Kursupplägget Föreläsningar
Datorlabbar med MINITAB (behöver ej lämnas in) Lektionsserie på slutet av kursen Examination Ett projekt Skriftlig salstenta Kurslitteratur Boken: ”Statistiska metoder” av Körner och Wahlgren, upplaga 2:5 Extra material på webbsidan: se ”Kursplan” Staristiska metoder 2012

3 Statistik i livet – ett exempel
Staristiska metoder 2012

4 Statistik i livet – ett exempel
Staristiska metoder 2012

5 Ett exempel till Staristiska metoder 2012

6 Statistiska undersökningar
För att beskriva samband eller förändringar i ett system gör man statistiska undersökningar Typer –ett slags fördelning Kvalitativa (beskrivande) Befolkningens storlek Partisympatiundersökning Kvantitativa (analytiska) Djupare analyser: signifikanta förändringar, statisktiska felmarginaler, kartlägga samband Staristiska metoder 2012

7 Statistiska undersökningar
Hur data samlas in Experiment Hur andelen friska beror på dosen av läkemedlet Totalundersökningar Företag: Skicka frågor till alla anställda Urvalsundersökningar Företag: Skicka frågor till en del anställda och göra allmänna slutsatser som grunder sig på deras svar Staristiska metoder 2012

8 Termer som används i undersökningsteorin
Målpopulation: den population som vi vill undersöka Rampopulation: den population som vi faktiskt kan undersöka Urvalsram: (eventuellt) register över rampopulationen Stickprov: (slumpmässigt) urval av enheter från rampopulationen Urvalsenhet: de enheter som blivit utvalda i stickprovet Staristiska metoder 2012

9 Termer som används i undersökningsteorin
Exempel. Opinionsundersökning av kvinnor i Sverige via telefon Alla kvinnor i Sverige Alla kvinnor som har telefon hemma Telefonlista Utvalda kvinnor Ett telefonnummer Staristiska metoder 2012

10 Variabler och observationer
Datamaterialet samlas ofta i form av tabell Variabler (PatientNum, Röker, Vikt) Observationer (rader) Här beskrivs varje observation med 5 variabler PatientNum Kön Cig/ vecka Vikt Antal rum i lägenheten 10234 M 10 53.5 2 10235 K 28.5 80.9 3 10236 ? 68.4 6 Staristiska metoder 2012

11 Variabler Indelning Kvalitativa eller kategorivariabler (Kön, region, Parti) Kvantitativa Diskreta (Antal rum i lägenheten) Kontinuerliga (Vikt, Temperatur, CIG/Vecka) Skalor Nominalskala (för kvalitativa) Ordinalskala :jämförelse men inte +-*/ (Storlek =S, M, L, XL) Intervallskala: jämförelse, ?, - men inte / (Temperatur i C) Saknar absoluta nollpunkten Kvotskala (Höjd, Vikt) Absoluta nollpunkten finns Staristiska metoder 2012

12 Mjukvaran Vi använder Minitab Visa hur: Öppna
Skapa projekt and worksheet Importera data Menyer Enkelt diagram Spara projekt Staristiska metoder 2012

13 Presentation av kvalitativa data
Exempel (antalet valda) Vi räknar frekvenser och presenterar dem med hjälp av en frekvenstabell (2 variabler) Staristiska metoder 2012

14 Presentation av kvalitativa data
Cirkeldiagram Staristiska metoder 2012

15 Korstabeller Tvåvägsindelad frekvenstabell med absoluta frekvenserna
Exempel Attitydundersökning på ett företag Visa två diagram med grupperade staplar med olika ordning Staristiska metoder 2012

16 Korstabeller Relativa frekvenser Staristiska metoder 2012

17 Formler K1 K2 Total R1 A B A+B R2 C D C+D A+C B+D A+B+C+D K1 K2 R1
Procent i kolumner Procent i rader K1 K2 R1 A/(A+C)*100 B/(B+D)*100 R2 C/(A+C)*100 D/(B+D)*100 Total 100% K1 K2 Total R1 A/(A+B)*100 B/(A+B)*100 100% R2 C/(C+D)*100 D/(C+D)*100 Staristiska metoder 2012

18 Kvantitativa variabler
Stolpdiagram (få olika värden) Exempel: Fördelning av åldrar i en grupp Staristiska metoder 2012

19 Kvalitativa variabler
Histogram (många olika värden) Vi kan i princip använda för vårt datamaterial Tekniken: Bestäm startpunkt Bestäm stolpvidd Räkna stolpens höjder Rita diagram Staristiska metoder 2012

20 Beskrivande mått Mått som beskriver ett datamaterial Lägesmått
Typvärde Median Medelvärde Spridningsmått Variationsområde Variationsvidd Kvartiler, Percentiler Standardavvikelse Staristiska metoder 2012

21 Medelvärde och typvärde
Se exempel Om en kolumn, Om envägsindelad frekvenstabell, Typvärde = det vanligaste eller mest frekventa värdet i datamaterialet Staristiska metoder 2012

22 Medianen Se exempel Mittobservationens variabelvärde när observationer är ordnade i storleksordning Om n är udda tal Om n är jämnt tal Staristiska metoder 2012

23 Spridningsmått Variationsområde Variationsvidd
Intervall mellan minsta och största iobservationen Variationsvidd Största-minsta obs Staristiska metoder 2012

24 Kvartiler och percentiler
Mål att dela datamaterialet i 4 nästan lika delar Q1 betecknar första kvartilen (ca 25%) Medianen betecknar mitten (50%) Q3 betecknar tredje kvartilen (ca 75%) Hur räkna ut Q1 och Q3 Dividera datamaterialet i 2 lika delar. Om antalet obs är udda, inkludera medianen i båda delar Q1 är medianen av vänstersidan Q3 är medianen av högersidan Kvartilavstånd Q3-Q1 Percetil ; ex: 13-e percentil (n*0.13)-e observationen Staristiska metoder 2012

25 Lådagram Punkter: Uteliggare (punkter <Q1-1.5*kvartilavstånd)
Max(minvärde, Q1-1.5*kvarilavstånd) Q1 Medianen Q3 Min(maxvärde, Q3+1.5*kvarilavstånd) Uteliggare (punkter> Q3+1.5*kvarilavstånd) Staristiska metoder 2012

26 Standardavvikelssen Standardavvikelsen = mått på datamaterialets spridning kring medelvärdet (större s  större spridning) eller Staristiska metoder 2012

27 Normalfördelningen Oftast histogrammet påminner normalfördelningen
Staristiska metoder 2012

28 Normalfördelning – intressanta fakta
68% observationer är mellan 95% observationer är mellan Variationsvidd=4*s Används för att kontrollera att uträknat s är ett rimligt värde (fel i beräkningar?) Staristiska metoder 2012

29 Läsa hemma Boken, kap 1-3 Staristiska metoder 2012


Ladda ner ppt "Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar"

Liknande presentationer


Google-annonser