Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar Tabeller och diagram Spridning, lådagram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar Tabeller och diagram Spridning, lådagram."— Presentationens avskrift:

1 1 Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar Tabeller och diagram Spridning, lådagram

2 2 Staristiska metoder 2012 Kursintroduktion Kursupplägget Föreläsningar Datorlabbar med MINITAB (behöver ej lämnas in) Lektionsserie på slutet av kursen Examination Ett projekt Skriftlig salstenta Kurslitteratur Boken: ”Statistiska metoder” av Körner och Wahlgren, upplaga 2:5 Extra material på webbsidan: www.ida.liu.se/~732G60/, se ”Kursplan”www.ida.liu.se/~732G60/

3 Statistik i livet – ett exempel 3 Staristiska metoder 2012

4 Statistik i livet – ett exempel 4 Staristiska metoder 2012

5 Ett exempel till 5 Staristiska metoder 2012

6 Statistiska undersökningar För att beskriva samband eller förändringar i ett system gör man statistiska undersökningar Typer –ett slags fördelning Kvalitativa (beskrivande)  Befolkningens storlek  Partisympatiundersökning Kvantitativa (analytiska)  Djupare analyser: signifikanta förändringar, statisktiska felmarginaler, kartlägga samband 6 Staristiska metoder 2012

7 Statistiska undersökningar Hur data samlas in Experiment  Hur andelen friska beror på dosen av läkemedlet Totalundersökningar  Företag: Skicka frågor till alla anställda Urvalsundersökningar  Företag: Skicka frågor till en del anställda och göra allmänna slutsatser som grunder sig på deras svar 7 Staristiska metoder 2012

8 Termer som används i undersökningsteorin Målpopulation: den population som vi vill undersöka Rampopulation: den population som vi faktiskt kan undersöka Urvalsram: (eventuellt) register över rampopulationen Stickprov: (slumpmässigt) urval av enheter från rampopulationen Urvalsenhet: de enheter som blivit utvalda i stickprovet 8 Staristiska metoder 2012

9 Termer som används i undersökningsteorin Exempel. Opinionsundersökning av kvinnor i Sverige via telefon Alla kvinnor i Sverige Alla kvinnor som har telefon hemma Telefonlista Utvalda kvinnor Ett telefonnummer 9 Staristiska metoder 2012

10 Variabler och observationer Datamaterialet samlas ofta i form av tabell Variabler (PatientNum, Röker, Vikt) Observationer (rader) Här beskrivs varje observation med 5 variabler 10 Staristiska metoder 2012 PatientNumKönCig/ vecka ViktAntal rum i lägenheten 10234M1053.52 10235K28.580.93 10236?068.46 ………

11 Variabler Indelning Kvalitativa eller kategorivariabler (Kön, region, Parti) Kvantitativa  Diskreta (Antal rum i lägenheten)  Kontinuerliga (Vikt, Temperatur, CIG/Vecka) Skalor Nominalskala (för kvalitativa) Ordinalskala :jämförelse men inte +-*/ (Storlek =S, M, L, XL) Intervallskala: jämförelse, ?, - men inte / (Temperatur i C)  Saknar absoluta nollpunkten Kvotskala (Höjd, Vikt)  Absoluta nollpunkten finns 11 Staristiska metoder 2012

12 Mjukvaran Vi använder Minitab Visa hur: Öppna Skapa projekt and worksheet Importera data Menyer Enkelt diagram Spara projekt 12 Staristiska metoder 2012

13 Presentation av kvalitativa data Exempel (antalet valda) Vi räknar frekvenser och presenterar dem med hjälp av en frekvenstabell (2 variabler) 13 Staristiska metoder 2012

14 Presentation av kvalitativa data Cirkeldiagram 14 Staristiska metoder 2012

15 Korstabeller Tvåvägsindelad frekvenstabell med absoluta frekvenserna Exempel Attitydundersökning på ett företag Visa två diagram med grupperade staplar med olika ordning 15 Staristiska metoder 2012

16 Korstabeller Relativa frekvenser 16 Staristiska metoder 2012

17 Formler K1K2Total R1ABA+B R2CDC+D TotalA+CB+DA+B+ C+D 17 Staristiska metoder 2012 K1K2Total R1A/(A+B)* 100 B/(A+B) *100 100% R2C/(C+D) *100 D/(C+D )*100 100% K1K2 R1A/(A+C)* 100 B/(B+D)* 100 R2C/(A+C)* 100 D/(B+D)* 100 Total100% Procent i rader Procent i kolumner

18 Kvantitativa variabler Stolpdiagram (få olika värden) Exempel: Fördelning av åldrar i en grupp 18 Staristiska metoder 2012

19 Kvalitativa variabler Histogram (många olika värden)  Vi kan i princip använda för vårt datamaterial Tekniken: 1. Bestäm startpunkt 2. Bestäm stolpvidd 3. Räkna stolpens höjder 4. Rita diagram 19 Staristiska metoder 2012

20 Beskrivande mått Mått som beskriver ett datamaterial Lägesmått Typvärde Median Medelvärde Spridningsmått Variationsområde Variationsvidd Kvartiler, Percentiler Standardavvikelse 20 Staristiska metoder 2012

21 Medelvärde och typvärde Se exempel Om en kolumn, Om envägsindelad frekvenstabell, Typvärde = det vanligaste eller mest frekventa värdet i datamaterialet 21 Staristiska metoder 2012

22 Medianen Se exempel Mittobservationens variabelvärde när observationer är ordnade i storleksordning Om n är udda tal Om n är jämnt tal 22 Staristiska metoder 2012

23 Spridningsmått Variationsområde  Intervall mellan minsta och största iobservationen Variationsvidd  Största-minsta obs 23 Staristiska metoder 2012

24 Kvartiler och percentiler Mål att dela datamaterialet i 4 nästan lika delar Q1 betecknar första kvartilen (ca 25%) Medianen betecknar mitten (50%) Q3 betecknar tredje kvartilen (ca 75%) Hur räkna ut Q1 och Q3 1. Dividera datamaterialet i 2 lika delar. Om antalet obs är udda, inkludera medianen i båda delar 2. Q1 är medianen av vänstersidan 3. Q3 är medianen av högersidan Kvartilavstånd Q3-Q1 Percetil ; ex: 13-e percentil (n*0.13)-e observationen 24 Staristiska metoder 2012

25 Lådagram Punkter: Uteliggare (punkter Q3+1.5*kvarilavstånd) 25 Staristiska metoder 2012

26 Standardavvikelssen Standardavvikelsen = mått på datamaterialets spridning kring medelvärdet (större s  större spridning) eller 26 Staristiska metoder 2012

27 Normalfördelningen Oftast histogrammet påminner normalfördelningen N(μ,σ) 27 Staristiska metoder 2012

28 Normalfördelning – intressanta fakta 68% observationer är mellan 95% observationer är mellan Variationsvidd=4*s  Används för att kontrollera att uträknat s är ett rimligt värde (fel i beräkningar?) 28 Staristiska metoder 2012

29 Läsa hemma Boken, kap 1-3 29 Staristiska metoder 2012


Ladda ner ppt "1 Förelasning 1 Kursintroduktion Statistiska undersökningar Tabeller och diagram Spridning, lådagram."

Liknande presentationer


Google-annonser