Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? Vilka krav ställer man på metoden? Vilka metoder kan användas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? Vilka krav ställer man på metoden? Vilka metoder kan användas?"— Presentationens avskrift:

1 Att välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? Vilka krav ställer man på metoden? Vilka metoder kan användas?

2 Problemställning Generellt forskningsområde Generell forskningsfråga Specifikt forskningsproblem Problemställning Konkret studie Människa-datorinteraktion Hur kan röststyrning användas? Röststyrd ordbehandling Blir användarna mer effektiva då röststyrning används? Vi jämför tiden det tar att författa 5 A4-sidor med och utan röststyrning för 10 olika användare...

3 Metod Det skall finnas en tydlig koppling mellan utfallet av att använda metoden och de slutsatser som kan dras för problem- ställningen. Metoden visar hur problemställningen kommer att angripas. Denna anger hur underlaget för slutsatsdragning kommer att sammanställas, samt hur slutsatsdragning kommer att ske.

4 En logiskt fungerande helhet Problemställning Metod Bakgrund Empiri Slutsatser Titel

5 Krav på metoden En allmänt accepterad vetenskaplig metod skall användas. Resultatet skall vara - kontrollerbart - upprepningsbart - individoberoende Valet av metod skall motiveras - varför har metoden valts framför andra? Begränsningar med metoden skall diskuteras.

6 Typer av metoder Analytiska metoder - slutsatsdragning utifrån givna teorier och modeller T.ex. matematisk bevis- föring och simulering Empiriska metoder - slutsatsdragning baserat på observation av verkliga fall Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder

7 Empiriska metoder Kvantitativa metoder - bygger på insamling av (större) mängd observationer - statistisk slutsatsdragning Kvalitativa metoder - djupgående studie av (få) objekt - resonemang

8 Kvantitativa metoder Icke-experimentella studier - prospektiva vs. retrospektiva studier (dvs. nya eller gamla data) - longitudinella vs. tvärsnittsstudier (dvs. individer studeras över utsträckt tid eller vid ett tillfälle) Experimentella studier - studie av en eller flera grupper där någon form av ingrepp har gjorts - med eller utan randomisering mellan grupperna - med eller utan matchning mellan grupperna

9 Statistisk slutledning Statistik DeskriptivAnalytisk CentralmåttSpridningsmåttGruppjämförelse Variabeljämförelse Medelvärde Median Standardavvikelse Konfidensintervall Signifikanstest Korrelation

10 Kvalitativa metoder Kvalitativ deskriptiv metod - man vill hitta teman/ledtrådar eller meningsbärande kategorier och enheter Grounded theory - man vill skapa en teori utifrån gjorda observationer istället för att testa ”ogrundad” hypotes Fenomenologi - man vill fånga olika sätt att uppfatta ett fenomen samt den centrala essensen i dessa Hermeneutik - man vill försöka förstå innebörden i dokument

11 Metoder för att samla in data För kvantitativa ansatser: - direkta mätningar (t.ex. tidsåtgång) - indirekta mätningar (t.ex. av kunskap eller uppfattningar) med strukturerad enkät eller intervju - strukturerade observationer (av t.ex. beteenden eller händelser) För kvalitativa ansatser: - ostrukturerade (öppna) eller semistrukturerade (halvöppna) intervjuer eller enkäter - granskning av dokument (t.ex. loggar, dagböcker, skriftliga redogörelser) - ostrukturerade observationer: - oberoende observationer (öppna eller dolda) - deltagande observationer (öppna eller dolda)

12 Två kriterier på metoder för att samla in data Validitet - mätinstrumentet mäter verkligen det som skall mätas T.ex. cpu-tid är ett bättre mått än klocktid för att mäta tidsåtgången för en process Reliabilitet - mätinstrumentet ger ett tillförlitligt mått T.ex. systemet som loggar användning av ett system påverkas inte av ev. systemkrascher

13 Exempel Problemställning: Upplever kunderna till internetbanker att säkerhets- lösningar baserade på hårdvara ställer högre krav på användarna än mjukvarulösningar? Metod: Enkätundersökning riktad till kunder som använt båda systemen, med frågor som jämför kraven som de båda systemen ställer på användaren. Om inte tillräckligt många observationer (datapunkter) kan samlas in (t.ex. få kunder har använt båda systemen) eller om slutsatserna riskerar påverkas av urvalet (t.ex. samtliga har använt det ena systemet innan det andra), så kan en alternativ undersökning utformas där enkäten riktas till kunder som använt ett av systemen och där frågorna relaterar till en absolut norm (t.ex. tidsåtgång).

14 Övning Syftet med denna uppsats är att kartlägga de hinder som bidrar till att Public Key Infrastructure idag inte används i större utsträckning bland företag. Diskutera med din bänkgranne vad som skulle kunna vara en lämplig metod för följande problemställning:

15 Övning Is it possible to use techniques from artificial intelligence to predict an opponent’s moves in the game of No Limit Texas Hold´em Poker better than a professional player, based on features that human poker professionals use? Diskutera med din bänkgranne vad som skulle kunna vara en lämplig metod för följande problemställning:

16 Övning Diskutera tillsammans med din bänkgranne vad som skulle kunna vara lämpliga metoder för era aktuella problemställningar. Förbered kort muntlig beskrivning av både problemställning och metod.


Ladda ner ppt "Att välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? Vilka krav ställer man på metoden? Vilka metoder kan användas?"

Liknande presentationer


Google-annonser