Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson,"— Presentationens avskrift:

1 Uppdaterad Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson, Grundvattengruppen

2 Uppdaterad Projektets mål En regionalt förankrad prioritering av vattentillgångar för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning som utgör underlag för samhällsplanering på olika nivåer (regionplan, översiktplaner, detaljplaner etc.) liksom för det framtida vattenskyddsarbetet i Stockholms län.

3 Uppdaterad Varför?  Reservvattenförsörjningen behöver förbättras  Vissa vattentäkter saknar tillräckligt skydd  Miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet”,”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”  Vattenförvaltningsförordningen (VFF) (vattendirektivet)

4 Uppdaterad Projektorganisation  VASK-arbetsgrupp ”Reservvatten – åsar/sjöar ”  Utförare är Länsstyrelsen  Riitta Lindström (projektledare, miljömål)  Anette Björlin (vattendirektivet)  Lars Åkerblad (vattenskydd)  Sofia Bråmer (vattenskydd)  Göran Hanson (extern konsult)  Finansiering av VAS-rådet, Länsstyrelsen och RTK

5 Uppdaterad Projektets delmoment A. Yt- och grundvattentillgångar B. Genomgång av nuvarande vattenskydd i länet C. Reservvattenförsörjningen i länet D. Förslag till prioritering av skyddsvärda yt- och grundvattentillgångar

6 Uppdaterad A. Yt- och grundvattentillgångar  Geologiska formationer (grusåsar) och ytvatten  Sammanställning av befintligt kartmaterial och utredningar - SGU – hydrogeologi - SMHI – hydrologi - kommunal och regional miljöövervakning - konsultrapporter och övriga utredningar

7 Uppdaterad Geologiska formationer (grusåsar) Preliminär bild

8 Uppdaterad Områden med kommunkarteringar från SGU

9 Uppdaterad Påverkan från mänsklig aktivitet – hot/risker

10 Uppdaterad B. Genomgång av nuvarande vattenskydd Grundvattenmagasin och vattenskyddsområden

11 Uppdaterad Statistik kopplat till vattenskydd och kommunala vattentäkter  Andel skyddade kommunala vattentäkter  Vattenskyddsområden skyddade enligt olika lagstiftning  Behov av reviderade skyddsföreskrifter alt. utökade skyddsområden ANDEL SKYDDADE KOMMUNALA VATTENTÄKTER Preliminära uppgifter

12 Uppdaterad Behov av reviderade skyddsföreskrifter alt. utökade skyddsområden ? Vattenskydd enligt olika lagstiftning Erkens avrinningsområde samt vattenskyddsområde Preliminär bild

13 Uppdaterad C. Reservvattenförsörjningen i länet  Reservvattenförsörjning inom Stockholm Vattens och Norrvattens försörjningsområden Arbetet påbörjat i Livsmedelverkets projekt Reservvatten - åsar/sjöar, SLV Delprojekt 5  Övriga länet återstår

14 Uppdaterad Reservvatten: Stockholm Vatten och Norrvatten - Problembild Vid bortfall av Mälaren  Överföringskapaciteten Bornsjön till Norsborgsverket är otillräcklig. Innebär omedelbar ransonering  Lovöverket saknar reservvatten  Norrvattens reservvattenbrunnar fungerar högst någon vecka med ransonering

15 Uppdaterad Reservvatten: Stockholm Vatten och Norrvatten - Förslag till åtgärder  Lägg fast en tydlig strategi och fördelning av ansvar mellan vattenbolagen och kommunerna för reservvattenförsörjningen. Investeringsplaner!  Anlägg en pumpstation och ny ledning från Bornsjön till Norsborgsverket  Utred/förbered anslutning av andra sjöar och vattendrag till Bornsjön/Norsborg  Utred/förbered infiltration av sjövatten vid befintliga grundvattentäkter  Utred anslutning av ”Norra Mälaren” till Görvälnverket och ev. Lovöverket (Norrvatten och med Stockholm Vatten)

16 Uppdaterad Fysingen ”Norra Mälaren” Norrviken Märsta grundvattentäkt Löwenströmska sjukhuset Hammarby grundvattentäkt Rotsunda grundvattenverk

17 Uppdaterad Måsnaren Vällingen Södertäljes infiltration Södertäljes vattenverk Södertäljesva ttenintag N Yngern Bornsjön Uttran S Yngern Malmsjön

18 Uppdaterad D. Förslag till prioritering av skyddsvärda yt- och grundvattentillgångar Kriterier:  Vattentillgång  Vattenkvalitet  Mänsklig påverkan - hot/risker  Befintliga skydd (även annat än vattenskyddsområden)  Närhet till befintligt ledningsnät/vattenverk  Planförhållanden

19 Uppdaterad Remissförfarande  Remiss under hösten 2007  Rapporten klar och presenteras för VAS-rådet i februari 2008  Remissbehandlad rapport trycks i VASK- serien inklusive bilaga med remissvar

20 Uppdaterad Frågor under remissen 1. Finns det sakfel i underlaget? 2. Ställer sig kommunerna bakom prioriteringarna i rapporten? Slutord: Reservvattenförsörjningen och vattenskyddet behöver förbättras i länet!


Ladda ner ppt "Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson,"

Liknande presentationer


Google-annonser