Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson,"— Presentationens avskrift:

1 Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson, Grundvattengruppen

2 Uppdaterad 2007-02-07 Projektets mål En regionalt förankrad prioritering av vattentillgångar för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning som utgör underlag för samhällsplanering på olika nivåer (regionplan, översiktplaner, detaljplaner etc.) liksom för det framtida vattenskyddsarbetet i Stockholms län.

3 Uppdaterad 2007-02-07 Varför?  Reservvattenförsörjningen behöver förbättras  Vissa vattentäkter saknar tillräckligt skydd  Miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet”,”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”  Vattenförvaltningsförordningen (VFF) (vattendirektivet)

4 Uppdaterad 2007-02-07 Projektorganisation  VASK-arbetsgrupp ”Reservvatten – åsar/sjöar ”  Utförare är Länsstyrelsen  Riitta Lindström (projektledare, miljömål)  Anette Björlin (vattendirektivet)  Lars Åkerblad (vattenskydd)  Sofia Bråmer (vattenskydd)  Göran Hanson (extern konsult)  Finansiering av VAS-rådet, Länsstyrelsen och RTK

5 Uppdaterad 2007-02-07 Projektets delmoment A. Yt- och grundvattentillgångar B. Genomgång av nuvarande vattenskydd i länet C. Reservvattenförsörjningen i länet D. Förslag till prioritering av skyddsvärda yt- och grundvattentillgångar

6 Uppdaterad 2007-02-07 A. Yt- och grundvattentillgångar  Geologiska formationer (grusåsar) och ytvatten  Sammanställning av befintligt kartmaterial och utredningar - SGU – hydrogeologi - SMHI – hydrologi - kommunal och regional miljöövervakning - konsultrapporter och övriga utredningar

7 Uppdaterad 2007-02-07 Geologiska formationer (grusåsar) Preliminär bild

8 Uppdaterad 2007-02-07 Områden med kommunkarteringar från SGU

9 Uppdaterad 2007-02-07 Påverkan från mänsklig aktivitet – hot/risker

10 Uppdaterad 2007-02-07 B. Genomgång av nuvarande vattenskydd Grundvattenmagasin och vattenskyddsområden

11 Uppdaterad 2007-02-07 Statistik kopplat till vattenskydd och kommunala vattentäkter  Andel skyddade kommunala vattentäkter  Vattenskyddsområden skyddade enligt olika lagstiftning  Behov av reviderade skyddsföreskrifter alt. utökade skyddsområden ANDEL SKYDDADE KOMMUNALA VATTENTÄKTER Preliminära uppgifter

12 Uppdaterad 2007-02-07 Behov av reviderade skyddsföreskrifter alt. utökade skyddsområden ? Vattenskydd enligt olika lagstiftning Erkens avrinningsområde samt vattenskyddsområde Preliminär bild

13 Uppdaterad 2007-02-07 C. Reservvattenförsörjningen i länet  Reservvattenförsörjning inom Stockholm Vattens och Norrvattens försörjningsområden Arbetet påbörjat i Livsmedelverkets projekt Reservvatten - åsar/sjöar, SLV Delprojekt 5  Övriga länet återstår

14 Uppdaterad 2007-02-07 Reservvatten: Stockholm Vatten och Norrvatten - Problembild Vid bortfall av Mälaren  Överföringskapaciteten Bornsjön till Norsborgsverket är otillräcklig. Innebär omedelbar ransonering  Lovöverket saknar reservvatten  Norrvattens reservvattenbrunnar fungerar högst någon vecka med ransonering

15 Uppdaterad 2007-02-07 Reservvatten: Stockholm Vatten och Norrvatten - Förslag till åtgärder  Lägg fast en tydlig strategi och fördelning av ansvar mellan vattenbolagen och kommunerna för reservvattenförsörjningen. Investeringsplaner!  Anlägg en pumpstation och ny ledning från Bornsjön till Norsborgsverket  Utred/förbered anslutning av andra sjöar och vattendrag till Bornsjön/Norsborg  Utred/förbered infiltration av sjövatten vid befintliga grundvattentäkter  Utred anslutning av ”Norra Mälaren” till Görvälnverket och ev. Lovöverket (Norrvatten och med Stockholm Vatten)

16 Uppdaterad 2007-02-07 Fysingen ”Norra Mälaren” Norrviken Märsta grundvattentäkt Löwenströmska sjukhuset Hammarby grundvattentäkt Rotsunda grundvattenverk

17 Uppdaterad 2007-02-07 Måsnaren Vällingen Södertäljes infiltration Södertäljes vattenverk Södertäljesva ttenintag N Yngern Bornsjön Uttran S Yngern Malmsjön

18 Uppdaterad 2007-02-07 D. Förslag till prioritering av skyddsvärda yt- och grundvattentillgångar Kriterier:  Vattentillgång  Vattenkvalitet  Mänsklig påverkan - hot/risker  Befintliga skydd (även annat än vattenskyddsområden)  Närhet till befintligt ledningsnät/vattenverk  Planförhållanden

19 Uppdaterad 2007-02-07 Remissförfarande  Remiss under hösten 2007  Rapporten klar och presenteras för VAS-rådet i februari 2008  Remissbehandlad rapport trycks i VASK- serien inklusive bilaga med remissvar

20 Uppdaterad 2007-02-07 Frågor under remissen 1. Finns det sakfel i underlaget? 2. Ställer sig kommunerna bakom prioriteringarna i rapporten? Slutord: Reservvattenförsörjningen och vattenskyddet behöver förbättras i länet!


Ladda ner ppt "Uppdaterad 2007-02-07 Prioritering av regionalt och kommunalt vattenskydd i Stockholms län Anette Björlin, Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Hanson,"

Liknande presentationer


Google-annonser