Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning Ekonomiskt bistånd 21 oktober 2015 Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning Ekonomiskt bistånd 21 oktober 2015 Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Handläggning Ekonomiskt bistånd 21 oktober 2015 Stockholm

2 Vilken sida av trottoaren ska man gå på vid möte?

3 SJU ÄMNEN Rättssäkerhet - dokumentation Ändra gynnande beslut Återkrav Överklagan EES-medborgare Personer med missbruksproblematik Gränsdragning mellan kommuner

4 DOKUMENTATION Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Rättssäkerhet, tillsyn, utvärdering, kvalitetssäkring och handläggarbyte Viktigt att få med I journalen ”eller” dokumenteras? Konkreta exempel i föreskrifterna och allmänna råden Socialtjänstlagen och förvaltningslagen

5 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Finns inte bestämmelser i lag Fråga om tilltro – till oss, till samhället Tre undantag: Vilseledande uppgifter Återkallelseförbehåll Beslutet inte offentliggjorts? Säkerhetsskäl Förvaltningslagen om förbiseendefel

6 ÅTERKRAV Socialtjänstlagen 9 kap Inget låneinstitut SoL 4 kap 1 §-berättigad – 3 tillfällen SoL 4 kap 2 §-beviljad – samma formkrav ”obehörigen tagit emot” Tre villkor måste vara uppfyllda i beslutet för att vi kan kräva tillbaka från de som inte vill betala tillbaka:

7 ÅTERKRAV Anledningen till återkravet ska framgå Beslutet ska vara skriftligt och delgivet Den enskilde ska inte bli ur stånd att klara sin försörjning Vi ska utreda. Om sökanden inte hör av sig, svarar på våra kontaktförsök: prop 1979/80:1 sidan 371

8 ÅTERKRAV Sökanden har redan indrivning; skatteåterbäring; lämna direkt till kronofogden? Kvittning? Utnyttja vår maktställning? Nej. Kronofogdemyndigheten är de som handhar indrivning av skulder som enskild inte betalar självmant. Framställan/begäran till Försäkringskassan är inte enligt socialtjänstlagen, utan enligt SFB

9 ÖVERKLAGAN Förvaltningslagen För sent för att överklaga, för sökande/ för oss Rättidsprövning, inget mer! Ändra det överklagade beslutet Formalia, vad ska vi skicka med till förvaltningsrätten? Information om krav på bil-/bostadsförsäljning Dom går oss emot

10 EES-MEDBORGARE Utlänningslagen, rörlighetsdirektivet Uppehållsrätt = likabehandling 4 kategorier + deras familjemedlemmar har uppehållsrätt Registreringsskyldighet bara för tredjelandsmedborgare Tidsfrist för att försöka få anställning?????

11 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER Socialtjänstlagen Nyckelbegrepp: bosättningsort, vistelseort, placeringskommun och folkbokföringskommun ”Störst anknytning” Viktigt ha samma synsätt oavsett om vi är utflyttning- eller inflyttningskommun Hemortsrätt, kommunarrest, tiggarpass, flyttförbud …?

12 PERSONER MED MISBRUKSPROBLEM Socialtjänstlagen Dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Socialtjänst och kammarrätt tolkat socialtjänstlagen fel Göra så gott man kan Bevaka att uppgjord plan följs Reducera riksnormen

13 Det var allt...


Ladda ner ppt "Handläggning Ekonomiskt bistånd 21 oktober 2015 Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser