Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist."— Presentationens avskrift:

1 ”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179
Jens Larsson, Chefsjurist

2 Offentlighetsprincipens syften
Att via insyn och kontroll garantera Rättssäkerheten Effektiviteten i förvaltningen Effektiviteten i folkstyret Jens Larsson, Chefsjurist

3 Elektronisk patientjournal
Direktåtkomst till uppgifter i ett vårdregister får endast den ha som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Åtkomsten får inte avse andra uppgifter än vad som behövs för att arbetsuppgifterna skall kunna utföras Direktåtkomst = tilldelad behörighet + lösenord Loggning för kontroll Dataintrång Inte gå in i sin egen journal Jens Larsson, Chefsjurist

4 Ändamål för personuppgiftsbehandlingen
Journalföring och annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter, administration som rör patienter Utförande av annan dokumentation som följer av lag, förordning eller författning – ex. avvikelserapportering, Lex Maria, smittspårning Kvalitetssäkring Adm, planering, uppföljning, utvärdering, tillsyn Framställning av statistik Jens Larsson, Chefsjurist

5 1. uppgift om patientens identitet,
3 kap. 6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla 1. uppgift om patientens identitet, 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och 5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 3 kap. 6 § Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 1. uppgift om patientens identitet, 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och 5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla Jens Larsson, Chefsjurist

6 Språket i patientjournaler
3 kap. 13 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på ett annat språk än svenska. Jens Larsson, Chefsjurist

7 Nationell PatientÖversikt (NPÖ)
Jens Larsson, Chefsjurist

8 Hur fungerar det tekniskt ?
NPÖ Landstinget Värmland Privat vårdgivare Uppsala kommun Gävleborg Lokal spärrtjänst Nationell Jens Larsson, Chefsjurist

9 Vad krävs för att jag ska kunna/tillåtas använda NPÖ
Vårdrelation till patienten Samtycke från patienten Registrerad i HSA-katalog E-tjänstekort Inloggning till Cosmic Jens Larsson, Chefsjurist

10 Jens Larsson, Chefsjurist

11 Att lämna ut uppgifter i den egna verksamheten m m
I princip råder ingen sekretess, enligt OSL, i den egna verksamheten Inre sekretess – Patientdatalagen– endast behörig personal har rätt att ta del av uppgifter om patienten Behörig = deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården Jens Larsson, Chefsjurist

12 Södertörns tingsrätt B 6045-12
Svea Hovrätt B Södertörns tingsrätt B Jens Larsson, Chefsjurist

13 Jens Larsson, Chefsjurist

14 Jens Larsson, Chefsjurist

15 Jens Larsson, Chefsjurist

16 Jens Larsson, Chefsjurist

17 5 kap. 5 § En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i första stycket. 5 kap. 5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i första stycket. En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen. Jens Larsson, Chefsjurist

18 Möjligheten att anmäla brott
Finns ingen lagstadgad skyldighet för hälso- och sjukvården att anmäla brott Lägsta straff på ett års fängelse Grov misshandel (kvinnomisshandel) En anmälan bör inte göras mot patientens vilja Om barn finns med i bilden vid kvinnomisshandel bör kontakt tas med socialtjänsten (jmf 14:1 SoL) Trafiknykterhetsbrott Jens Larsson, Chefsjurist

19 Ny Patientlag 2015 Jens Larsson, Chefsjurist

20 ”Sociala medier ur ett juridiskt perspektiv” – utmaningar och möjligheter”
Jens Larsson, Chefsjurist

21 Jens Larsson, Chefsjurist

22 Jens Larsson, Chefsjurist

23 Jens Larsson, Chefsjurist

24 Jens Larsson, Chefsjurist

25 Jens Larsson, Chefsjurist

26 Jens Larsson, Chefsjurist

27 Jens Larsson, Chefsjurist

28 Jens Larsson, Chefsjurist

29 Jens Larsson, Chefsjurist

30 Jens Larsson, Chefsjurist

31 Jens Larsson, Chefsjurist

32 Jens Larsson, Chefsjurist

33 Jens Larsson, Chefsjurist

34 Ingen administratör! Jens Larsson, Chefsjurist

35 Jens Larsson, Chefsjurist

36 Jens Larsson, Chefsjurist

37 Jens Larsson, Chefsjurist

38 Jens Larsson, Chefsjurist

39 Jens Larsson, Chefsjurist

40 Jens Larsson, Chefsjurist

41 Jens Larsson, Chefsjurist

42 Jens Larsson, Chefsjurist

43 Jens Larsson, Chefsjurist

44 Jens Larsson, Chefsjurist

45 Jens Larsson, Chefsjurist

46 Jens Larsson, Chefsjurist

47 Jens Larsson, Chefsjurist

48 Svea Hovrätt T803-14 (26 november)
Uppsala tingsrätt T Svea Hovrätt T (26 november) Jens Larsson, Chefsjurist

49 Jens Larsson, Chefsjurist

50 …utvecklingen rusar vidare… integriteten för medborgare/personal
medias möjligheter till kritisk granskning / medborgarnas intresse av att dokumentera medicinska journaler på nätet ständigt uppkopplade smart-phones - - - vad tycker ni? Tips för organisationen. Jens Larsson, Chefsjurist


Ladda ner ppt "”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179 Jens Larsson, Chefsjurist."

Liknande presentationer


Google-annonser