Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jens Larsson, Chefsjurist ”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jens Larsson, Chefsjurist ”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179."— Presentationens avskrift:

1 Jens Larsson, Chefsjurist ”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179

2 Jens Larsson, Chefsjurist Offentlighetsprincipens syften Att via insyn och kontroll garantera Rättssäkerheten Effektiviteten i förvaltningen Effektiviteten i folkstyret

3 Jens Larsson, Chefsjurist Elektronisk patientjournal Direktåtkomst till uppgifter i ett vårdregister får endast den ha som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Åtkomsten får inte avse andra uppgifter än vad som behövs för att arbetsuppgifterna skall kunna utföras Direktåtkomst = tilldelad behörighet + lösenord Loggning för kontroll Dataintrång Inte gå in i sin egen journal

4 Jens Larsson, Chefsjurist Ändamål för personuppgiftsbehandlingen Journalföring och annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter, administration som rör patienter Utförande av annan dokumentation som följer av lag, förordning eller författning – ex. avvikelserapportering, Lex Maria, smittspårning Kvalitetssäkring Adm, planering, uppföljning, utvärdering, tillsyn Framställning av statistik

5 Jens Larsson, Chefsjurist 3 kap. 6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla 1. uppgift om patientens identitet, 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och 5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. 3 kap. 6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla 1. uppgift om patientens identitet, 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och 5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning. Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

6 Jens Larsson, Chefsjurist Språket i patientjournaler 3 kap. 13 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på ett annat språk än svenska.

7 Jens Larsson, Chefsjurist Nationell PatientÖversikt (NPÖ)

8 Jens Larsson, Chefsjurist Hur fungerar det tekniskt ? NPÖ Landstinget Värmland Landstinget Värmland Privat vårdgivare Privat vårdgivare Uppsala kommun Uppsala kommun Landstinget Gävleborg Landstinget Gävleborg Landstinget Uppsala Landstinget Uppsala Lokal spärrtjänst Lokal spärrtjänst Nationell spärrtjänst Nationell spärrtjänst

9 Jens Larsson, Chefsjurist Vad krävs för att jag ska kunna/tillåtas använda NPÖ Vårdrelation till patienten Samtycke från patienten Registrerad i HSA-katalog E-tjänstekort Inloggning till Cosmic

10 Jens Larsson, Chefsjurist

11 Att lämna ut uppgifter i den egna verksamheten m m I princip råder ingen sekretess, enligt OSL, i den egna verksamheten Inre sekretess – Patientdatalagen– endast behörig personal har rätt att ta del av uppgifter om patienten Behörig = deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården

12 Jens Larsson, Chefsjurist Svea Hovrätt B2360-12 Södertörns tingsrätt B 6045-12

13 Jens Larsson, Chefsjurist

14

15

16

17 5 kap. 5 § En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen.2 kap. 4 §4 kap. 3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i första stycket. 5 kap. 5 § En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter om den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den enskilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan dokumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen. 2 kap. 4 §4 kap. 3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i första stycket.

18 Jens Larsson, Chefsjurist Möjligheten att anmäla brott Finns ingen lagstadgad skyldighet för hälso- och sjukvården att anmäla brott Lägsta straff på ett års fängelse Grov misshandel (kvinnomisshandel) En anmälan bör inte göras mot patientens vilja Om barn finns med i bilden vid kvinnomisshandel bör kontakt tas med socialtjänsten (jmf 14:1 SoL) Trafiknykterhetsbrott

19 Ny Patientlag 2015 Jens Larsson, Chefsjurist

20 ”Sociala medier ur ett juridiskt perspektiv” – utmaningar och möjligheter”

21 Jens Larsson, Chefsjurist

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Uppsala tingsrätt T1958-12 Svea Hovrätt T803-14 (26 november)

49 Jens Larsson, Chefsjurist

50 …utvecklingen rusar vidare… -integriteten för medborgare/personal -medias möjligheter till kritisk granskning / medborgarnas intresse av att dokumentera -medicinska journaler på nätet -ständigt uppkopplade smart-phones - - - vad tycker ni ?


Ladda ner ppt "Jens Larsson, Chefsjurist ”Patientdatalagen, journaler på nätet, sociala medier – lagar och regler” Jens Larsson, 0706-110179."

Liknande presentationer


Google-annonser