Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EES-MEDBORGARE MISSBRUKARE HFD-DOMAR DELTAGARFUNDERINGAR?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EES-MEDBORGARE MISSBRUKARE HFD-DOMAR DELTAGARFUNDERINGAR?"— Presentationens avskrift:

1 EES-MEDBORGARE MISSBRUKARE HFD-DOMAR DELTAGARFUNDERINGAR?

2 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Bakgrund Mångårigt missbruk Erbjuden insatser Håller inte med Avslag Avböjer

3 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE LÄNSRÄTT Behov finns och kan inte tillgodoses på annat sätt Delvis bifall Hyra och fackavgift SoL 4 kap 1 §

4 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE KAMMARRÄTT Bistånd används uppenbarligen till annat SoL 4 kap 3 § Inte gjort så gott han kunnat SoL 4 kap 1 § Motverkar socialtjänstlagen SoL 5 kap 9 §

5 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE REGERINGSRÄTTENREGERINGSRÄTTEN Bistånd används uppenbarligen till annat SoL 4 kap 3 § Inte gjort så gott han kunnat SoL 4 kap 1 § Motverkar inte socialtjänstlagen SoL 5 kap 9 §

6 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE REGERINGSRÄTTEN Regeringsrätten finner på grund härav att socialtjänsten inte kan vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering eller vissa insatser som har till huvudsaktligt syfte att rehabilitera honom eller henne från missbruket. Regeringsrätten fann att nämnden inte haft fog för att avslå ansökan.

7 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE KAMMARRÄTTSDOMAR Delta i utredning Vara nykter för att göra utredning möjlig Vara nykter på arbetspraktik och i kompetenshöjande verksamhet Före detta (?) missbrukare Göra drogtest

8 Kammarrätten i Sundsvall tyckte att SoL 5 kap 9 §, att soc ska ”noga bevaka att planen fullföljs” vad gäller missbrukare, kan vara lagrum för att neka bistånd. Vad sa Regeringsrätten?

9 Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen? EES-MEDBORGARE

10 Behandlas på samma sätt som infödda. Det vill säga att personer har rätt till bistånd om de gör så gott de kan, det inte går att lösa på annat sätt och de inte har en skälig levnadsnivå om de inte får hjälp HELLO, I NEED SOME HELP EES-MEDBORGARE

11 Tyskt par med 14-årig dotter som flyttat till Sverige 1 juni 2009 Söker ekonomiskt bistånd för september 2010 KR-DOM SEPT 2011 EES-MEDBORGARE Gjort allt de kunnat för att få arbete

12 Detta påverkade inte bedömningen om paret har verklig möjlighet att få anställning Likabehandlingsprincipen, Artikel 24 i rörlighetsdirektivet. Fått praktikplats och provarbete EES-MEDBORGARE Frirörlighetsdirektivet = rörlighetsdirektivet Uppehållsrätt innebär inte automatiskt rätt till bistånd.

13 Sverige har inte utnyttjat möjligheten att, enligt artikel 24.2, generellt undanta vissa EU-medborgare från rätten till bistånd under vistelsens första tre månader. Vi har inget generellt undantag EES-MEDBORGARE Eventuell utvisning efter sex månader är inte vårt beslut Uppehållsrätt innebär inte automatiskt rätt till bistånd.

14 Uppehållsrätt uppstår direkt, utan någon myndighets agerande, UtlL 3 a kap 5 §: Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda Kammarrättens bedömning o dom EES-MEDBORGARE Kammarrätten tyckte inte heller att de, innan överklagade beslut tagits, visat att de haft verklig möjlighet till att få anställning Uppehållsrätt innebär inte automatiskt rätt till bistånd. Bistånd utöver matpengar och kläder till barnet skulle inte beviljas

15 Den fria rörligheten innebär inte att man ska ha sin egen och familjemedlemmarnas försörjning ordnad för att flytta Förvaltningsrätten EES-MEDBORGARE Försörjningsvillkoren gäller för de som har uppehållsrätt som studerande och som självförsörjande, inte för anställda och arbetssökande. Kan längd på SFI-studier användas som mått på svenskkunskaper? I UtlL finns fyra olika grunder för uppehållsrätt (+familjemedlemmar) Rätt till bistånd även i akuta nödsituationer. SoL:s vistelsebegrepp gäller även de som inte har uppehållsrätt

16 Uppehållsrätt har man om villkoren är uppfyllda. Den registreras hos Migrationsverket (undantag arbetssökande). Förvaltningsrättens utredning o dom EES-MEDBORGARE

17

18 Uppehållsrätt har man om villkoren är uppfyllda. Den registreras hos Migrationsverket (undantag arbetssökande). Förvaltningsrättens utredning o dom EES-MEDBORGARE Självförsörjande som inte har råd med studieresor? Arbetssökande som behöver praktik + bättre svenskkunskaper? Vill inte återvända, saknar bosättning i hemlandet, 14-åring som gått i svensk skola. Inget lagstöd för att generellt neka ek bistånd till EES-medborgare även om de har uppehållsrätt som självförsörjande. (rörlighetsdirektivet skäl 16 och artikel 14)

19 Fyra olika kategorier: arbetstagare eller egna företagare UPPEHÅLLSRÄTT arbetssökande studerande de som har tillräckliga tillgångar Ska registrera sig på Migrationsverket + familjemedlemmar DOCK EJ DE ARBETSSÖKANDE! EES-MEDBORGARE

20 Särskilda regler för de som haft anställning och blivit ofrivilligt arbetslösa. Behåller sin uppehållsrätt som arbetstagare. DE SOM VARIT ANSTÄLLDA EES-MEDBORGARE Anställd kortare tid än ett år har, under vissa förutsättningar, kvar uppehållsrätten i sex månader. Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och anmäld vid den offentliga Arbetsförmedlingen.

21 Faktiskt och verkligt - om det inte är så liten omfattning att det är en marginell och sidoordnad verksamhet VAD RÄKNAS SOM ANSTÄLLNING? EES-MEDBORGARE Städning av en campingplats toaletter och gård ansågs av kammarrätten inte vara tillräcklig omfattning för att ge uppehållsrätt. Arbetet utföras åt någon annan, under dennes arbetsledning och mot ersättning, (exempelvis kost o logi?) Inget krav på hög ersättning, men arbetet ska vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden

22 Kammarrättsdom UPPEHÅLLSRÄTT FÖR ”JOBBSÖKANDE” Ensamstående varit i Sverige sedan 2007 då han haft kortvarig anställning, anmäld af 23 augusti 2010, sökt ek bistånd 8 september 2010 EES-MEDBORGARE Dåliga svenskkunskaper, inte sökt jobb, vilket soc antog betydde att sökande saknade verklig möjlighet att få jobb Men det tyckte inte förvaltningsrätten Men det tyckte kammarrätten.

23 Kammarrättsdom UPPEHÅLLSRÄTT FÖR ”JOBBSÖKANDE” ”Rätten till fri rörlighet innebär en möjlighet att flytta till ett annat land inom den europeiska unionen om man har sin egen och familjens försörjning ordnad.” EES-MEDBORGARE Innebär att kammarrätten ansåg arbetslös polack vara studerande när han planerade att läsa SFI för att därefter få jobb I princip tidsfrist på sex månader för arbetssökande.

24 Kammarrättsdom VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Praktik med aktivitetsstöd ansågs styrka ”verklig möjlighet att få anställning” EES-MEDBORGARE ?

25 Arbetslös mer än sex månader, ändrad status EES-MEDBORGARE Kammarrättsdom VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING ?

26 Vistats fyra månader, fortfarande verklig chans till anställning EES-MEDBORGARE Kammarrättsdom VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING

27 Familjemedlemmarhar också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig Familjemedlemmar har också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig EES-MEDBORGARE Kammarrättsdom FAMILJEMEDLEM FRÅN TREDJELAND En person som har uppehållskort i egenskap av mamma har sitt uppehållskort i egenskap av familjemedlem utan villkor om att hon ska vara försörjd. Studerandes föräldrar har inte uppehållsrätt som familjemedlem. Utlänningslagen kap 3a § 4

28 Bistånd en månad är inte evigt bistånd Barnperspektiv BRA ATT KOMMA IHÅG Om jag under en (två, tre …) månad gjort allt jag kunnat och ändå inte har nå´n anställning på gång, har jag då ”en verklig möjlighet att få en anställning”? EES-MEDBORGARE EG-rätten och socialtjänsten – en vägledning

29 Inte sekretess när exempelvis polis frågar efter uppgifter när det gäller fråga om uppehållstillstånd eller utvisning Anmälningsskyldighet i vissa fall Troligtvis inte EES-medborgare SEKRETESS EES-MEDBORGARE

30 TÄNKBARA RUTINER 1. Har personen uppehållsrätt? Leg!! 2. Genomtänkt plan? 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet?

31 EES-MEDBORGARE TÄNKBARA RUTINER 1. Har personen uppehållsrätt? Leg!! 2. Genomtänkt plan? 3. Verklig möjlighet att få en anställning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet?

32 Felaktig kammarrättsdom??? Inte ta hänsyn till likställighetsprincipen? Inte ta hänsyn till sju månader efter anställningens upphörande? ”Denna prövning ska ske med bortseende från deras eventuella möjligheter att försörja sig i Spanien.” EES-MEDBORGARE

33 Högsta förvaltningsdomstolen?? Beviljade inte pt (prövningstillstånd)! Å behöver inte förklara varför de inte gör det Slutsats? EES-MEDBORGARE Kammarrättsdomen saknar prejudicerande verkan??

34 KRAV PÅ PSYKOLOGUNDERSÖKNING? Om sökanden anser sig vara job-ready och inte i behov av någon utredning Nej Ja Om sökanden anser sig ha svårigheter som påverkar hans/hennes möjligheter att få jobb HFD-DOMAR

35 Nej, studiemedel är avsedda att täcka terminen, inte tid därefter. Kan vi ställa samma krav på studerande som andra att i första hand använda sina pengar till att själva tillgodose sitt behov av skälig levnadsnivå? STUDERANDES JUNIANSÖKNINGAR HFD-DOMAR Är ferier alltid ”akut nödläge”??

36 ”Skulle i grunden göra om socialbidragets konstruktion”? Ska utbetalt ideellt skadestånd räknas med som inkomst? HFD utesluter att det är nödvändigt för en skälig levnadsnivå, dvs ej SoL 4 kap 1 § Ja, enligt HFD ”Ömmande skäl ingen anledning till bistånd”? IDEELLT SKADESTÅND HFD-DOMAR

37 Ömmande skäl ingen anledning till att bevilja bistånd?? I Fängelselagen: besöka en närstående som är svårt sjuk eller närvara vid en närståendes begravning (lagrådsremissen) I Utlänningslagen: hälsotillståndet HFD-DOMAR Vad är ”ömmande skäl”?

38 Viktigt att alla tillgångar/inkomster räknas med?? Extra tillägget till studiehjälp? CSN-utbetalning i maj? Ungdoms inkomst? Steriliseringsersättningen? SFI-bonus? HFD-DOMAR

39 Försäkringsersättningar för ekonomiska förluster Räknas med om det ställts krav på avyttring av den egendom försäkringen täcker HFD-DOMAR

40 Möjligt ta ut föräldrapenning Inte nödvändigt att ta ut föräldrapenning för att köpa babyutrustning, kan få ek bistånd istället HFD-DOMAR

41 TA UT PENSIONSSPARPENGAR? Högst 30 procent av prisbasbeloppet Upp till ett prisbasbelopp om det inte finns ett oåterkalleligt förmånstagarförodnande och ingen inbetalning de senaste tio åren HFD-DOMAR Om pensionsspararen är på obestånd och genom en utbetalning kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl (s.k. dispens).

42 Två ärenden prövat i Regeringsrätten En person fick ta ut, ansågs stötande att inte medge att hans pensionskonto fick avslutas i förtid En annan person fick inte ta ut, obestånd styrkt men inte visat att det var en varaktig lösning. HFD-DOMAR Ta ut pensionssparpengar?

43 GÖRA SÅ GOTT MAN KAN A-kassan ansåg att kvinnan skulle nekas hel a-kassa på grund av hon genom sitt uppträdande, uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. De tyckte att hennes mejl-ansökan inte var seriös. HFD-DOMAR Seriös jobbansökan eller inte?

44 Hej! Med anledning av platsanvisning från arbetsförmedlingen söker jag semestervikariat som legitimerad biomedicinsk analytiker vid Örebro lasarett. Jag hoppas dock i första hand på ett semestervikariat i Karlstad, då det underlättar mycket för min familj. Min make tjänstgör vid tingsrätten i Karlstad, dit vi flyttade år 2005. Vi har fyra barn i åldrarna 17, 13, 11 och 2 år. HFD-DOMAR

45 Regeringsrätten: inte uppträtt på ett sådant sätt att det funnits anledning att aktualisera en nedsättning av hennes dagpenning HFD-DOMAR Kammarrätten: uppenbara ointresse för tjänsten får också anses ha manifesterats genom att hon inte redan från början hade bifogat behörighetshandlingar. - Att hon har använt sig av objektivt korrekta uppgifter för att förmedla sitt uppenbara ointresse av den sökta tjänsten ska inte påverka bedömningen. Länsrätten: inte förfarit på ett sådant sätt att det skall beivras med nedsättning

46 SÄGA UPP EN TILLSVIDAREANSTÄLLNING FÖR ATT HOPPA PÅ EN PROVANSTÄLLNING HFD-DOMAR Inte skäl för att stänga av någon från a-kassa, även om provanställningen inte kommit till stånd.

47 BOENDE KOLONISTUGA HFD-DOMAR I och med att det är olagligt ingen långsiktig lösning, vilket dock inte är underlag för avslag den överklagade månaden. Ska ges rimlig övergångstid för att skaffa lämpligare bostad

48 FLYTT UTAN SAMRÅD HFD-DOMAR Brist på samråd med socialen innan beslut som innebär kostnadsökning, är ingen självständigt avgörande skäl för avslag. Om omständigheterna som är nödvändiga för utredning kan visas i efterhand ska dessa ligga till grund för beslutet.


Ladda ner ppt "EES-MEDBORGARE MISSBRUKARE HFD-DOMAR DELTAGARFUNDERINGAR?"

Liknande presentationer


Google-annonser