Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 1 RÄTTSSÄKERHET 1. LEGALITET 2. OBJEKTIVITET 3. OFFENTLIGHET 4. BESLUT INOM RIMLIG TID 5. ÖVERKLAGBART.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 1 RÄTTSSÄKERHET 1. LEGALITET 2. OBJEKTIVITET 3. OFFENTLIGHET 4. BESLUT INOM RIMLIG TID 5. ÖVERKLAGBART."— Presentationens avskrift:

1 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 1 RÄTTSSÄKERHET 1. LEGALITET 2. OBJEKTIVITET 3. OFFENTLIGHET 4. BESLUT INOM RIMLIG TID 5. ÖVERKLAGBART

2 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 2 Behandlas på samma sätt som infödda. Det vill säga att personer har rätt till bistånd om de gör så gott de kan, det inte går att lösa på annat sätt och de har inte en skälig levnadsnivå om de inte får hjälp EU-MEDBORGARES RÄTT TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD I SVERIGE

3 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 3 Fyra olika kategorier: arbetstagare eller egna företagare UPPEHÅLLSRÄTT arbetssökande studerande de som har tillräckliga tillgångar Ska registrera sig på Migrationsverket + familjemedlemmar DOCK EJ DE ARBETSSÖKANDE! EES-MEDBORGARE

4 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 4 Bistånd en månad är inte evigt bistånd Barnperspektiv BRA ATT KOMMA IHÅG Grundtanken med den fria rörligheten är att underlätta för oss att fritt röra oss i och mellan medlemsländerna, utan att vi ska bli diskriminerade för att vi kommer från ett annat medlemsland! EES-MEDBORGARE

5 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 5 Inte sekretess när exempelvis polis frågar efter uppgifter när det gäller fråga om uppehållstillstånd eller utvisning Anmälningsskyldighet i vissa fall Troligtvis inte EES-medborgare SEKRETESS EES-MEDBORGARE

6 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 6 VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Praktik med aktivitetsstöd ansågs styrka ”verklig möjlighet att få anställning” EES-MEDBORGARE

7 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 7 Arbetslös mer än sex månader, ändrad status EES-MEDBORGARE VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING

8 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 8 Vistats fyra månader, fortfarande verklig chans till anställning EES-MEDBORGARE VERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING

9 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 9 Familjemedlemmarhar också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig Familjemedlemmar har också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig EES-MEDBORGARE FAMILJEMEDLEM FRÅN TREDJELAND

10 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 10 EES-MEDBORGARE TÄNKBARA RUTINER 1. Har personen uppehållsrätt? 2. Genomtänkt plan? 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet?

11 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 11 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Bakgrund Mångårigt missbruk Erbjuden insatser Håller inte med Avslag

12 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 12 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE LÄNSRÄTT Behov finns och kan inte tillgodoses på annat sätt Delvis bifall Hyra och fackavgift SoL 4 kap 1 §

13 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 13 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE KAMMARRÄTT Bistånd används uppenbarligen till annat Inte gjort så gott han kunnat Motverkar socialtjänstlagen SoL 4 kap 3 § SoL 4 kap 1 § SoL 5 kap 9 §

14 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 14 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE REGERINGSRÄTTEN Bistånd används uppenbarligen till annat Inte gjort så gott han kunnat Motverkar inte socialtjänstlagen SoL 4 kap 3 § SoL 4 kap 1 § SoL 5 kap 9 § REGERINGSRÄTTEN

15 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 15 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE REGERINGSRÄTTEN Regeringsrätten finner på grund härav att socialtjänsten inte kan vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering eller vissa insatser som har till huvudsaktligt syfte att rehabilitera honom eller henne från missbruket. Regeringsrätten fann att nämnden inte haft fog för att avslå ansökan.

16 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 16 EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE KAMMARRÄTTSDOMAR Delta i utredning Vara nykter för att göra utredning möjlig Vara nykter på arbetspraktik

17 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 17 Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut? Ja Viktigt klargöra om det är förfrågan/rådgivning eller ansökan.

18 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 18 Kan ansökan om fördyrad boendekostnad avslås med motivering att sökande har flyttat till ett dyrare boende utan att först ha rådgjort med socialtjänsten? Nej Kan vara svårt att utreda. Sökanden tar en risk att vi inte delar uppfattningen att det är en skälig kostnad. Ansökan för december lämnas in den 29 december?

19 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 19 Ekonomiskt bistånd ska som regel sökas innan behovet upphört eller tillgodosetts. Undantag finns, exempelvis tiden mellan att kontakt tagits med soc och ansökan inlämnats Lokala traditioner ”Har alltid varit ok att lämna in sent?” Ansökan för december lämnas in den 29 december? Skulder?

20 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 20 Om det är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå Få allvarliga sociala konsekvenser, el- och hyresskulder BISTÅND TILL SKULDER?

21 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 21 Är en elräkning som bifogas med ansökan att betrakta som ansökan om bistånd till elkostnad även om inte detta finns ifyllt på ansökningsblanketten? Nja Vi kan inte utgå ifrån att den inte gör det Utredningsskyldighet

22 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 22 Måste vi skriva in en anonym anmälan i journal? Anonym eller inte spelar ingen roll Beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse ska dokumenteras. Va nu dä ä?

23 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 23 JOURNALSKRIVANDE Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§ Beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse Utformas med respekt för den enskildes integritet Den enskilde ska hållas underrättad Avvikande uppfattning ska antecknas

24 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 24 JOURNALSKRIVANDE Förvaltningslagen 15 § Muntliga uppgifter av betydelse skall antecknas

25 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 25 JOURNALSKRIVANDE Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Några definitioner Journal: anteckningar av betydelse, kontinuerligt och i kronologisk ordning Handläggning: börjar med att ärende väcks avslutas med beslut Genomförande: verkställighet av en beslutad insats

26 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 26 Innehåll och utformning Vara väl strukturerade och tydligt utformade Tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter Varifrån uppgifterna kommer Faktiska omständigheter eller bedömningar JOURNALSKRIVANDE, SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Datum och författare

27 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 27 Innehåll och utformning Av journalen bör det bl.a. framgå Vad ärendet gäller När och hur ärendet uppkommit När en handling kommit in eller upprättats JOURNALSKRIVANDE, SOCIALSTYRELSENS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD När och på vilket sätt kontakter har förekommit med den enskilde och andra som har lämnat uppgifter i ärendet plus trettio saker till …

28 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 28 JOURNALSKRIVANDE Personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Socialtjänstlagens kvalitetsparagraf 3 kap 3 §

29 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 29 JOURNALSKRIVANDE Inte bara för att lagen säger det Rättssäkerhet Handläggarbyte Utvärdering, kvalitetssäkring Tillsyn

30 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 30 JOURNALSKRIVANDE Viktiga saker att få med Beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse ska dokumenteras. Vad ansökan avser, bedömning, beslut och motivering Insamlat utredningsmaterial, med källhänvisning Lämnad information Lokala prioriteringar

31 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 31 JOURNALSKRIVANDE Viktiga saker att få med Vilka av sakerna i socialstyrelsens Allmänna råd tycker du måste med i journalen? Markera med en 3:a det som måste med ur handläggarsynpunkt Markera med en 2:a det som i vissa fall ska vara med Markera med en 1:a det som oftast kan utelämnas Markera med ett streck de du nu inte har nån åsikt om!

32 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 32 Måste vi ta ut på papper? Nej. Tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

33 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 33 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Beslutet fattat när det offentliggjorts Gynnande beslut har ”negativ rättskraft”, det vill säga kan inte ändras om inte … det finns ett återkallelseförbehåll den enskilde vilselett myndigheten av säkerhetsskäl

34 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 34 Kan vara lite annorlunda när det gäller beslut som gäller ”löpande”, exempelvis hemtjänst Återkallelseförbehållet ska stå i beslutet Pengar kan inte stoppas om beslutet meddelats Beslut att betala ut pengar efter närvarokontroll? Kan vara ok, men överklagandehänvisning får inte glömmas bort ÄNDRA GYNNANDE BESLUT

35 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 35 Förbiseendefel ÄNDRA GYNNANDE BESLUT

36 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 36 Kan en socialnämnd besluta att ekonomiskt bistånd, efter en individuell bedömning, ska beviljas till ensamstående föräldrar som har barn under två år utan att ställa krav på att de ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande? Nej Kommunens befogenheter: saker som inte handhas enbart av staten

37 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 37 FÖRETAGARE Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det Marknaden har inte utrymme för hur många aktörer som helst Starta eget bidrag - arbetsmarknadsåtgärd

38 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 38 Måste vi ta upp en överklagan som görs per telefon? Nej Ska vara skriftlig Tre veckor från ”tagit del” för sökande Tre veckor från ”domdatum” för oss Delgivet eller sökandes uppgift om när ”tagit del”

39 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 39 ÖVERKLAGANDEHANTERING Rätt-tids-bedömning För sent: Avslagsbeslut som kan överklagas Rätt tid: Nå´t nytt som föranleder ändring? Om inte beslutet ändras helt: skicka till förvaltningssrätten Ingen prövning av formalia

40 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 40 Överklagandehantering Tänkbar checklista på saker att bifoga överklagan Kopia på ansökan Beslut + ev övrig infobrev som sökande fått Journalanteckningar av betydelse Överklagan i original Oftast normberäkning Kopior på intyg av betydelse Gärna telnr till handläggare

41 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 41 DOM GÅTT OSS EMOT Domen gäller och ska verkställas Måste begära inhibition om vi tycker att den inte ska verkställas

42 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 42 THE END å Tack för idag! (men glöm inte utvärderingslappen!)

43 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 43

44 Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 44 FRÅGOR OM HANDLÄGGNINGSRUTINER Hur prioritera när vi ska sänka ribban? Nya handlingsplaner? Nya nybesöksrutiner? Vad kan vi prioritera bort?


Ladda ner ppt "Trollhättan 15 april 2010 Bild nr 1 RÄTTSSÄKERHET 1. LEGALITET 2. OBJEKTIVITET 3. OFFENTLIGHET 4. BESLUT INOM RIMLIG TID 5. ÖVERKLAGBART."

Liknande presentationer


Google-annonser