Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut?"— Presentationens avskrift:

1 1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut?
Ja Viktigt klargöra om det är förfrågan/rådgivning eller ansökan.

2 Ansökan för december lämnas in den 28 december?
2. Kan ansökan om fördyrad boendekostnad avslås med motivering att sökande har flyttat till ett dyrare boende utan att först ha rådgjort med socialtjänsten? Nej Kan vara svårt att utreda. Sökanden tar en risk att vi inte delar uppfattningen att det är en skälig kostnad. Ansökan för december lämnas in den 28 december?

3 2a. Ansökan för december lämnas in den 28 december?
Ekonomiskt bistånd ska som regel sökas innan behovet upphört eller tillgodosetts. Undantag finns, exempelvis tiden mellan att kontakt tagits med soc och ansökan inlämnats Lokala traditioner ”Har alltid varit ok att lämna in sent?” Skulder?

4 Om det är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå
2b. Bistånd till skulder? Om det är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå Få allvarliga sociala konsekvenser, el- och hyresskulder

5 3. Är en elräkning som bifogas med ansökan att betrakta som ansökan om bistånd till elkostnad även om inte detta finns ifyllt på ansökningsblanketten? Nja Vi kan inte utgå ifrån att den inte gör det Utredningsskyldighet

6 4. Hur länge har en arbetssökande EU-medborgare uppehållsrätt?
Sex månader (?), ”har en verklig möjlighet att få en anställning” Bistånd bör som regel inte beviljas till de som saknar uppehållsrätt

7 4. EES-medborgare Behandlas på samma sätt som infödda.
Det vill säga att personer har rätt till bistånd om de gör så gott de kan, går inte att lösa på annat sätt de har inte en skälig levnadsnivå om de inte får hjälp

8 4. EES-medborgare Tänkbara rutiner 1. Har personen uppehållsrätt?
2. Genomtänkt plan? 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet?

9 4. EES-medborgare, uppehållsrätt
Fyra olika kategorier: arbetstagare eller egna företagare arbetssökande studerande de som har tillräckliga tillgångar + familjemedlemmar Ska registrera sig på Migrationsverket DOCK EJ DE ARBETSSÖKANDE!

10 4. EES-medborgare Inte sekretess när exempelvis polis frågar efter uppgifter när det gäller fråga om uppehållstillstånd eller utvisning Anmälningsskyldighet i vissa fall Troligtsvis inte EES-medborgare

11 Bistånd en månad är inte evigt bistånd
4. EES-medborgare Bistånd en månad är inte evigt bistånd Barnperspektiv Grundtanken med den fria rörligheten är att underlätta för oss att fritt röra oss i och mellan medlemsländerna, utan att vi ska bli diskriminerade för att vi kommer från ett annat medlemsland!

12 4. EES-medborgare Praktik med aktivitetsstöd ansågs styrka ”verklig möjlighet att få anställning” Arbetslös mer än sex månader, ändrad status Familjemedlemmar har också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig Vistats fyra månader, fortfarande verklig chans till anställning

13 saker som inte handhas enbart av staten
5. Kan en socialnämnd besluta att ekonomiskt bistånd, efter en individuell bedömning, ska beviljas till ensamstående föräldrar som har barn under två år utan att ställa krav på att de ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande? Nej Kommunens kompetens: saker som inte handhas enbart av staten

14 5a. Företagare Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det Marknaden har inte utrymme för hur många aktörer som helst Starta eget bidrag - arbetsmarknadsåtgärd

15 Regeringsrätten 19 november 2009
6. Är det möjligt att avslå ansökan från en missbrukare och hänvisa till att behovet kan tillgodoses genom inläggning på behandlingshem? Regeringsrätten 19 november 2009

16 6. Innan Regeringsrättens dom 19 november 2009
41-årig man med mångårigt missbruk Länsrätten: kan inte själv tillgodose sina behov, rätt till bistånd, SoL 4 kap 1 § Beviljades hyra + fackavgift (?) Kammarrätten: får beräkna kostnaderna till ett lägre belopp, SoL 4 kap 3 § Kammarrätten: aktivt sörja för hjälp, vård och noga bevaka att planering följs, SoL 5 kap 9 §

17 6. I Regeringsrättens dom 19 november 2009
NN avbrutit planering genom ogiltig frånvaro och därefter blivit utskriven då han återfallit i missbruk, det har varit mycket liv och drickande i hans lägenhet med andra missbrukare, hans missbruk, som redan var aktivt, har förvärrats, har sedan tidigare haft två störningar i sitt boende står inte till arbetsmarknadens förfogande och är inte heller sjukskriven.

18 6. I Regeringsrättens dom 19 november 2009
NN: Nämnden har använt biståndet som utpressning Förnekar att lägenheten blivit ett ”tillhåll” Förnekar missbrukets omfattning Dold tvångsvård Nämnden: Missbrukare som blivit erbjuden åtskilliga insatser, men har inte medverkat till att förändra sin situation

19 6. FACIT Regeringsrättens dom 19 november 2009
SoL 5 kap 9 § betonar frivilligheten. Inte rätt att vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering Han skulle beviljas hyra och fackavgift

20 6a. Missbruk Riksnormen minskas om det uppenbarligen används till annat Krav på att medverka utredning innan bistånd kan beviljas Krav på att vara nykter i verksamhet kan vara relevant

21 7. Måste vi skriva in en anonym anmälan i journal?
Anonym eller inte spelar ingen roll Ska dokumenteras om det har betydelse för beslutet

22 7a. Ändra gynnande beslut
Beslutet fattat när det offentliggjorts Gynnande beslut har ”negativ rättskraft”, det vill säga kan inte ändras om inte … det finns ett återkallelseförbehåll den enskilde vilselett myndigheten av säkerhetsskäl

23 7a. Ändra gynnande beslut
Kan vara lite annorlunda när det gäller beslut som gäller ”löpande”, exempelvis hemtjänst Återkallelseförbehållet ska stå i beslutet Pengar kan inte stoppas om beslutet meddelats Beslut att betala ut pengar efter närvarokontroll? Kan vara ok, men överklagandehänvisning får inte glömmas bort

24 8. Måste vi ta upp en överklagan som görs per telefon?
Nej Ska vara skriftlig Tre veckor från ”tagit del” för sökande Tre veckor från ”domdatum” för oss

25 8a. Överklagandehantering
Rätt-tids-bedömning Delgivet eller sökandes uppgift om när ”tagit del” För sent: Avslagsbeslut som kan överklagas Rätt tid: Nå´t nytt som föranleder ändring? Om inte beslutet ändras helt: skicka till förvaltningssrätten Ingen prövning av formalia

26 8a. Överklagandehantering
Tänkbar checklista på saker att bifoga överklagan Överklagan i original Kopia på ansökan Beslut + ev övrig infobrev som sökande fått Journalanteckningar av betydelse Oftast normberäkning Kopior på intyg av betydelse Gärna telnr till handläggare

27 Domen gäller och ska verkställas
8c. Dom gått oss emot Domen gäller och ska verkställas Måste begära inhibition om vi tycker att den inte ska verkställas


Ladda ner ppt "1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut?"

Liknande presentationer


Google-annonser