Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut? Ja Viktigt klargöra om det är förfrågan/rådgivning eller ansökan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut? Ja Viktigt klargöra om det är förfrågan/rådgivning eller ansökan."— Presentationens avskrift:

1 1 1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut? Ja Viktigt klargöra om det är förfrågan/rådgivning eller ansökan.

2 2 2. Kan ansökan om fördyrad boendekostnad avslås med motivering att sökande har flyttat till ett dyrare boende utan att först ha rådgjort med socialtjänsten? Nej Kan vara svårt att utreda. Sökanden tar en risk att vi inte delar uppfattningen att det är en skälig kostnad. Ansökan för december lämnas in den 28 december?

3 3 Ekonomiskt bistånd ska som regel sökas innan behovet upphört eller tillgodosetts. Undantag finns, exempelvis tiden mellan att kontakt tagits med soc och ansökan inlämnats Lokala traditioner ”Har alltid varit ok att lämna in sent?” 2a. Ansökan för december lämnas in den 28 december? Skulder?

4 4 Om det är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå Få allvarliga sociala konsekvenser, el- och hyresskulder 2b. Bistånd till skulder?

5 5 3. Är en elräkning som bifogas med ansökan att betrakta som ansökan om bistånd till elkostnad även om inte detta finns ifyllt på ansökningsblanketten? Nja Vi kan inte utgå ifrån att den inte gör det Utredningsskyldighet

6 6 4. Hur länge har en arbetssökande EU- medborgare uppehållsrätt? Sex månader (?), ”har en verklig möjlighet att få en anställning” Bistånd bör som regel inte beviljas till de som saknar uppehållsrätt

7 7 4. EES-medborgare Behandlas på samma sätt som infödda. Det vill säga att personer har rätt till bistånd om de gör så gott de kan, går inte att lösa på annat sätt de har inte en skälig levnadsnivå om de inte får hjälp

8 8 4. EES-medborgare Tänkbara rutiner 1. Har personen uppehållsrätt? 2. Genomtänkt plan? 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet?

9 9 Fyra olika kategorier: arbetstagare eller egna företagare 4. EES-medborgare, uppehållsrätt arbetssökande studerande de som har tillräckliga tillgångar Ska registrera sig på Migrationsverket + familjemedlemmar DOCK EJ DE ARBETSSÖKANDE!

10 10 Inte sekretess när exempelvis polis frågar efter uppgifter när det gäller fråga om uppehållstillstånd eller utvisning Anmälningsskyldighet i vissa fall Troligtsvis inte EES-medborgare 4. EES-medborgare

11 11 Bistånd en månad är inte evigt bistånd Barnperspektiv 4. EES-medborgare Grundtanken med den fria rörligheten är att underlätta för oss att fritt röra oss i och mellan medlemsländerna, utan att vi ska bli diskriminerade för att vi kommer från ett annat medlemsland!

12 12 4. EES-medborgare Arbetslös mer än sex månader, ändrad status Familjemedlemmarhar också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig Familjemedlemmar har också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig Vistats fyra månader, fortfarande verklig chans till anställning Praktik med aktivitetsstöd ansågs styrka ”verklig möjlighet att få anställning”

13 13 5. Kan en socialnämnd besluta att ekonomiskt bistånd, efter en individuell bedömning, ska beviljas till ensamstående föräldrar som har barn under två år utan att ställa krav på att de ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande? Nej Kommunens kompetens: saker som inte handhas enbart av staten

14 14 5a.Företagare 5a. Företagare Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det Marknaden har inte utrymme för hur många aktörer som helst Starta eget bidrag - arbetsmarknadsåtgärd

15 15 6. Är det möjligt att avslå ansökan från en missbrukare och hänvisa till att behovet kan tillgodoses genom inläggning på behandlingshem? Regeringsrätten 19 november 2009

16 16 41-årig man med mångårigt missbruk Länsrätten: kan inte själv tillgodose sina behov, rätt till bistånd, SoL 4 kap 1 § Kammarrätten: får beräkna kostnaderna till ett lägre belopp, SoL 4 kap 3 § 6. Innan Regeringsrättens dom 19 november 2009 Kammarrätten: aktivt sörja för hjälp, vård och noga bevaka att planering följs, SoL 5 kap 9 § Beviljades hyra + fackavgift (?)

17 17 6. I Regeringsrättens dom 19 november 2009 NN avbrutit planering genom ogiltig frånvaro och därefter blivit utskriven då han återfallit i missbruk, det har varit mycket liv och drickande i hans lägenhet med andra missbrukare, hans missbruk, som redan var aktivt, har förvärrats, har sedan tidigare haft två störningar i sitt boende står inte till arbetsmarknadens förfogande och är inte heller sjukskriven. står inte till arbetsmarknadens förfogande och är inte heller sjukskriven.

18 18 NN: Nämnden har använt biståndet som utpressning Förnekar att lägenheten blivit ett ”tillhåll” Förnekar missbrukets omfattning 6. I Regeringsrättens dom 19 november 2009 Dold tvångsvård Nämnden: Missbrukare som blivit erbjuden åtskilliga insatser, men har inte medverkat till att förändra sin situation

19 19 6. FACIT Regeringsrättens dom 19 november 2009 SoL 5 kap 9 § betonar frivilligheten. Inte rätt att vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering Han skulle beviljas hyra och fackavgift

20 20 6a. Missbruk Riksnormen minskas om det uppenbarligen används till annat Krav på att medverka utredning innan bistånd kan beviljas Krav på att vara nykter i verksamhet kan vara relevant

21 21 7. Måste vi skriva in en anonym anmälan i journal? Anonym eller inte spelar ingen roll Ska dokumenteras om det har betydelse för beslutet

22 22 7a. Ändra gynnande beslut Beslutet fattat när det offentliggjorts Gynnande beslut har ”negativ rättskraft”, det vill säga kan inte ändras om inte … det finns ett återkallelseförbehåll den enskilde vilselett myndigheten av säkerhetsskäl

23 23 7a. Ändra gynnande beslut Kan vara lite annorlunda när det gäller beslut som gäller ”löpande”, exempelvis hemtjänst Återkallelseförbehållet ska stå i beslutet Pengar kan inte stoppas om beslutet meddelats Beslut att betala ut pengar efter närvarokontroll? Kan vara ok, men överklagandehänvisning får inte glömmas bort 7a. Ändra gynnande beslut

24 24 8. Måste vi ta upp en överklagan som görs per telefon? Nej Ska vara skriftlig Tre veckor från ”tagit del” för sökande Tre veckor från ”domdatum” för oss

25 25 8a. Överklagandehantering Rätt-tids-bedömning För sent: Avslagsbeslut som kan överklagas Rätt tid: Nå´t nytt som föranleder ändring? Om inte beslutet ändras helt: skicka till förvaltningssrätten Delgivet eller sökandes uppgift om när ”tagit del” Ingen prövning av formalia

26 26 8a. Överklagandehantering Tänkbar checklista på saker att bifoga överklagan Kopia på ansökan Beslut + ev övrig infobrev som sökande fått Journalanteckningar av betydelse Överklagan i original Oftast normberäkning Kopior på intyg av betydelse Gärna telnr till handläggare

27 27 8c. Dom gått oss emot Domen gäller och ska verkställas Måste begära inhibition om vi tycker att den inte ska verkställas


Ladda ner ppt "1 1. Ska en ansökan som görs på telefon leda fram till beslut? Ja Viktigt klargöra om det är förfrågan/rådgivning eller ansökan."

Liknande presentationer


Google-annonser