Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning synpunkter remisskonferens. Övergripande målsättning Starkt stöd för den övergripande målsättningen att bättre anpassa vården för de mest.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning synpunkter remisskonferens. Övergripande målsättning Starkt stöd för den övergripande målsättningen att bättre anpassa vården för de mest."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning synpunkter remisskonferens

2 Övergripande målsättning Starkt stöd för den övergripande målsättningen att bättre anpassa vården för de mest sjuka. Vissa farhågor för hur det ska bli för de anhöriga och personalens arbetsmiljö. Viktigt med frivillighet för patienten och alternativ ska finnas. Synpunkter finns om att den sjukhusanknutna vården borde anpassas bättre till den äldre patienten. Anhörigperspektivet och arbetsmiljön måste lyftas fram särskilt i utvärderingen.

3 Samarbetsklimat (Bilden svårtydd med tydliga problem) Det går inte att bortse från att samverkansklimatet/förtroendet inte är det bästa överallt. Ett utvecklingsavtal bygger på förtroende och där är vi inte framme överallt. Avtalet måste göras mycket tydligare och därigenom skapa den trygghet som behövs. Bred uppfattning att det är regionen som ”tjänar” på avtalsförslaget och att kommunerna är förlorare. Tydlighet krävs.

4 Avtalets konstruktion Upplevs som otydligt. Man vet inte vad som gäller. Det finns en ovana vid utvecklingsavtal. Önskar tydligare på flera punkter. Rädd att det skall ske en okontrollerad utveckling med kostnadsövervältring. Ett förslag är att bygga upp avtalet enligt följande: Grundavtalet placeras först. Då blir det tydligt vad som gäller och man känner igen sig. Grundavtalet är det som gäller idag. (Nuläge) Visionen beskrivs – Dit vill vi (Sedanläge) De olika utvecklingsstegen beskrivs (Medanläge. D.v.s. att första steget kan vara att 2016 införa möjligheten till den nya vårdformen för alla som bor på särskilt boende. När det är gjort och utvärderats så kan vårdformen erbjudas i ordinärt boende. Start ex 2018. Starkt tryck på att när ett nästa steg i utvecklingen tas så ska det bygga på utvärdering och eftertanke. Måste finnas en möjlighet att säga stopp. Successivt införande.

5 Samverkan Här verkar vi hittat ganska rätt. Man vill att det centrala samverkansorganet sätts samman så att det speglar kommunerna (stor - liten – geografi etc.). Någon för fram frågan hur de privata entreprenörerna skall komma in i detta, anhörigorganisationer och fack.

6 Ekonomi Några kommuner är tveksamma till de ekonomiska beräkningar som är gjorda. Man har gjort egna som visar betydligt större kostnader. Rädslan för kostnadsövervältring är mycket stor.

7 Kompetensfrågan Det finns en oro för om man kan tillhandahålla kompetent personal i tillräcklig utsträckning.

8 Synpunkt gällande tidsplan Kommunerna vill ha längre tid för genomförandet. Det är många saker som skall falla på plats, teknik, kommunikation etc. Många anser att tidplanen är orealistisk.

9 Övriga synpunkter Kopplingen till den regionsfinansierade öppna vården (primärvården) måste behållas. Flera för fram synpunkten att något annat inte är lagligt. Den ursprungliga ÄDEL-överenskommelsen bygger på detta. Här finns ett mycket starkt tryck. Det måste bli tydligt vem som ”skriver in” patienter i den nya vårdformen. Kan regionens läkare bestämma över kommunens företrädare eller ska det råda konsensus? Hur skall brister och tvister hanteras? Sanktioner? Vad händer om någon kommun inte vill vara med? Hur kan man gå ur avtalet om man inte är nöjd?

10 Sammanfattning Parternas ansvarstagande Ekonomi Avtalskonstruktion/förtydliganden Juridiska aspekter Konsekvenser för den enskilde och dess anhöriga Tidsplan/takt Uppföljning

11 Beslut om nytt hälso- och sjukvårdsavtal skjuts framåt Det nuvarande samarbetsavtalet planeras förlängas till augusti 2016. Kommunledningarna har nu kommit in med yttranden över Kommunförbundet Skånes och Region Skånes förslag till samverkansavtal för hälso- och sjukvård. Tidplanen är central i många av kommunernas synpunkter och med hänsyn till det har den politiska styrgruppen beslutat föreslå att nuvarande avtal förlängs till och med augusti 2016. Kommunernas yttranden beaktas av den politiska styrgruppen och kommer att leda till justeringar och förtydliganden i avtalsförslaget.

12 För att skapa förutsättningar för den nya vårdformen arbetar kommuner och vårdverksamheter redan nu med att hitta gemensamma lösningar när det gäller kompetensförsörjning, kompetensutveckling och IT-stöd. Bland annat utvecklar Region Skåne under hösten en modell för det utökade läkarstöd som ska finnas inom hemsjukvården. Följ avtalsarbetet på www.kfsk.se/nytthsavtal. Där finns bakgrund, en tidslinje över vad som har gjorts samt kontaktuppgifter till styrgrupp och arbetsgrupper för frågor och synpunkter.


Ladda ner ppt "Sammanställning synpunkter remisskonferens. Övergripande målsättning Starkt stöd för den övergripande målsättningen att bättre anpassa vården för de mest."

Liknande presentationer


Google-annonser