Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya EKS 10 - Vad beho ̈ ver vi kunna? Genomga ̊ ng av nyheterna i EKS 10. …och framfo ̈ rallt hur vi ska fo ̈ rha ̊ lla oss till kraven i EKS. Ma ̊ nga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya EKS 10 - Vad beho ̈ ver vi kunna? Genomga ̊ ng av nyheterna i EKS 10. …och framfo ̈ rallt hur vi ska fo ̈ rha ̊ lla oss till kraven i EKS. Ma ̊ nga."— Presentationens avskrift:

1 Nya EKS 10 - Vad beho ̈ ver vi kunna? Genomga ̊ ng av nyheterna i EKS 10. …och framfo ̈ rallt hur vi ska fo ̈ rha ̊ lla oss till kraven i EKS. Ma ̊ nga blandar ihop EKS med Eurokoder. Ha ̈ r reder vi ut begreppen och vilka krav vi ska sta ̈ lla pa ̊ tekniska samra ̊ det. Föreläsare Stefan Andersson

2 Vad är EKS? De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem som har ersatt Boverkets tidigare konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11. De nationella valen baseras exempelvis på olika förutsättningar avseende geologi, klimat, levnadssätt och säkerhetsnivå. Valen har införts successivt i EKS. Några återstår ännu. Avdelning A – Övergripande bestämmelser Dessa består bland annat av tillämpningsområde för reglerna, krav på kända egenskaper hos de byggprodukter som används, krav på dimensionering och definitioner av olika kontroller. Efter avdelning A behandlar varje avdelning en eurokoddel. I dessa avdelningar redovisas de nationella valen. Dessutom kan det i inledningen av varje kapitel finnas allmän information eller regler som gäller för den svenska tillämpningen av eurokoderna. SS-EN-1990 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk SS-EN-1991-1-1 Eurokod 1, laster på bärverkdel 1:1 allmänna laster

3 Nya EKS 10 - Vad beho ̈ ver vi kunna? Genomga ̊ ng av nyheterna i EKS 10. …och framfo ̈ rallt hur vi ska fo ̈ rha ̊ lla oss till kraven i EKS. Ma ̊ nga blandar ihop EKS med Eurokoder. Ha ̈ r reder vi ut begreppen och vilka krav vi ska sta ̈ lla pa ̊ tekniska samra ̊ det. Föreläsare Stefan Andersson

4 Förhållande mellan lagar, förordningar och föreskrifter Lag Förordning Föreskrifter Allmänna råd Riksdagen Regeringen Myndigheter

5 Förhållande mellan lagar, förordningar och föreskrifter PBL PBF BBR, EKS Allmänna råd Riksdagen Regeringen Boverket

6 När gäller EKS? PBL PBF EKS Allmänna råd 1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 7 § och 8 § 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Där ställs krav på bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk samt på byggnadsverks bärförmåga i händelse av brand. Författningen innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om ändring av byggnader samt allmänna råd Till 10 kap. 5 § om byggherrens ansvar i samma lag. (BFS 2015:6).

7 När gäller EKS? PBL PBF EKS Allmänna råd 1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 7 § och 8 § 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Där ställs krav påbärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk samt på byggnadsverks bärförmåga i händelse av brand. Författningen innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om ändring av byggnader samt allmänna råd Till 10 kap. 5 § om byggherrens ansvar i samma lag. (BFS 2015:6).

8 När gäller EKS? PBL PBF EKS Allmänna råd 1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 7 § och 8 § 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Där ställs krav påbärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk samt på byggnadsverks bärförmåga i händelse av brand. Författningen innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om ändring av byggnader samt allmänna råd Till 10 kap. 5 § om byggherrens ansvar i samma lag. (BFS 2015:6).

9 När gäller EKS? PBL PBF EKS Allmänna råd 1 § Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 7 § och 8 § 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Där ställs krav påbärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk samt på byggnadsverks bärförmåga i händelse av brand. Författningen innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om ändring av byggnader samt allmänna råd Till 10 kap. 5 § om byggherrens ansvar i samma lag. (BFS 2015:6). 2 § Föreskrifterna gäller – vid uppförande av nya byggnader, – vid ändring av byggnader i den utsträckning som följer av 31–38 §§ och – vid mark och rivningsarbeten. (BFS 2015:6). Allmänt råd Av 1 kap. 4 § PBL framgår att även ombyggnader och tillbyggnader innefattas i begreppet ändring av byggnader. (BFS 2015:6).

10 PBF kap.3 § 7 PBL PBF Föreskrifter BBR, EKS Allmänna råd Egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet 7 § För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges I 8 kap. 4 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till: 1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar, 2. oacceptabla större deformationer, 3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller 4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan

11 PBF kap.3 § 7 PBL PBF Föreskrifter BBR, EKS Allmänna råd Egenskapskrav avseende bärförmåga, stadga och beständighet 7 § För att uppfylla det krav på bärförmåga, stadga och beständighet som anges I 8 kap. 4 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till: 1. att byggnadsverket helt eller delvis rasar, 2. oacceptabla större deformationer, 3. skada på andra delar av byggnadsverket, dess installationer eller fasta utrustning till följd av större deformationer i den bärande konstruktionen, eller 4. skada som inte står i proportion till den händelse som orsakat skadan Egenskapskrav avseende säkerhet i händelse av brand 8 § För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som innebär att 1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat sätt, och 5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand.

12 PBF kap.8 § 4 PBL PBF Föreskrifter BBR, EKS Allmänna råd Byggnadsverks tekniska egenskaper 4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet, 2. säkerhet i händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 4. säkerhet vid användning, 5. skydd mot buller, 6. energihushållning och värmeisolering, 7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 9. hushållning med vatten och avfall. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §

13 Tekniskt samråd …vilka krav ska vi ställa på tekniska samrådet? Begära in verifiering på att handlingarna är dimensionerade efter rätt regelverk: T ex: Konstruktionen har dimensionerats enligt BFS 2011:10 - EKS 10 med ändringar t.o.m BFS 2015:6 Att dimensioneringskontroll är utförd Vad är kontrollerat? Vem har utfört? etc Rätt snölast?, Vindlast?, Korrosivitetsklass? Etc… Vilket förutsätter att vi fått in handlingar

14 Nyheter i EKS 10 Fem nya konstruktionsstandarder har tillkommit och dessutom görs ändringar i befintliga regler. Det senare är bland annat bärförmåga vid brand, snölast, olyckslast, minimiarmering i betongkonstruktioner, förspända skruvförband av stål, tryck vinkelrätt fiberriktningen för träkonstruktioner samt partialkoefficienter för pålars bärförmåga. …men!

15 Nytt dokument Konstruktionsdokumentet ska innehålla: - Redovisa förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet, som laster, (tex snö och vindlast) lastkombinationer, säkerhetsklasser, statiska modeller, livslängd. - Beskriva den bärande konstruktionens verkningssätt - Val av exponeringsklasser - Val av korrosivitetsklasser - Uppgifter om tillämpat regelverk - Uppgifter om dimensioneringskontrollens omfattning och vem som gjort kontrollen. Viktigaste nyheten i EKS 10 Krav på att det ska finnas ett särskilt "konstruktionsdokument" för en byggnads bärande konstruktion

16 Beräkningar Nyhet "Beräkningar och eventuella provningar för verifiering av konstruktionens bärförmåga ska dokumenteras. Dokumentationen ska vara ändamålsenlig och komplett så att byggnadsverket kan uppföras och kontrolleras på ett korrekt sätt" Dimensioneringskontroll är krav för konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3. Om inte beräkningarna är dokumenterade ? ? Dimensioneringskontroll

17 Mottagnings- och utförandekontroll Mottagnings- och utförandekontroll är ett villkor för all verifiering av bärförmåga i alla säkerhetsklasserna “Utförandekontrollen ska visa att bl a arbetet utförs enligt gällande beskrivningar, ritningar och andra handlingar" kompletterar

18 Utförandekontroll " Omfattningen av utförandekontrollen bör stå i proportion till konsekvenserna av bristande bärförmåga hos byggnadsverket eller byggnadsdelen. Vid allvarligare konsekvenser bör kontrollen vara mer omfattande". Kontrollplan enligt PBL- kontrollera de kritiska momenten ”Vad” Varken KA eller byggnadsnämnden vet..? Nytt allmänt råd, "Konstruktioner och detaljer som är svåra att utföra bör särskilt kontrolleras".

19 Projektörens uppgift

20 PBL PBF EKS Allmänna råd Projektering ska verifieras mot EKS Rätt regelverk är använt Konstruktionsdokumentet -Ska redovisa förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet, som laster, lastkombinationer, säkerhetsklasser, statiska modeller, livslängd. Etc -Detta gör det enklare att kontrollera projekteringen mot EKS för inspektörer Beräkningar Beräkningar och eventuella provningar för verifiering av konstruktionens bärförmåga ska dokumenteras. Dokumentationen ska vara ändamålsenlig och komplett så att byggnadsverket kan uppföras och kontrolleras på ett korrekt sätt Utförandekontroll Utförandekontroll och mottagningskontroll är ett måste för verifiering av bärförmåga I alla säkerhetsklasser Kontrollpunkter Ska lokaliseras av projektörer för att göra någon skillnad

21 Vill du hänga med utan att själv behöva sålla bland all information? Prenumerera på Nytt & Viktigt™ Nyttochviktigt.byggutbildarna.com Nytt & Viktigt


Ladda ner ppt "Nya EKS 10 - Vad beho ̈ ver vi kunna? Genomga ̊ ng av nyheterna i EKS 10. …och framfo ̈ rallt hur vi ska fo ̈ rha ̊ lla oss till kraven i EKS. Ma ̊ nga."

Liknande presentationer


Google-annonser