Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsa – LiÖ Organisationen inom LiÖ Hälsorådet LiÖ Styrning/ledning: LiÖ Behovsanalys- Uppdrag/åtagande – Avtal Processledare och styrgrupp i varje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsa – LiÖ Organisationen inom LiÖ Hälsorådet LiÖ Styrning/ledning: LiÖ Behovsanalys- Uppdrag/åtagande – Avtal Processledare och styrgrupp i varje."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsa – LiÖ Organisationen inom LiÖ Hälsorådet LiÖ Styrning/ledning: LiÖ Behovsanalys- Uppdrag/åtagande – Avtal Processledare och styrgrupp i varje länsdel för Hälsofr / Sj föreb. Uppdragsgivare: Hälsorådet, Närsjukvården, (Länscentrum) Målgrupp:Patient, befolkning, medarb Arbetande nätverk i resp länsdelar med representanter från verksamheten. Ex: Hälsosamordnare/Far/Tobak Stödstrukturer Nationellt HFS-nätverket SKL/Soc styrelsen LiÖ FHVC, HU, FoU Referens- sakkunniggrupper LiÖ- övergripande, ex: FaR, Tobak, Skador

2 Begreppen Folkhälsa, Hälsofrämjande, Prevention??? Folkhälsa - ett samlat begrepp för hälsotillståndet i en befolkning med utgångspunkt från ”Hälsans bestämningsfaktorer” (Dahlgren & Whithead, 1991). Hälsofrämjande och Hälsofrämjande förhållningssätt- ett konventionellt begrepp - befolkningsstrategier - arena perspektivet - arena perspektivet - stödja individer i att ändra beteende och ta ansvar för den egna hälsan. för den egna hälsan. Prevention/sjukdomsförebyggande – omfattar alla åtgärder och nivåer för att förebygga ohälsa. Olika tolkning inom bio-med och folkhälsovetenskapen. Källor: ”Att hitta skatten i sitt eget hus”, SKL; 2005. Folkhälsovetenskaplig lexikon. Nationella temagruppen HFS

3 Hälsans bestämningsfaktorer

4 Olika roller med gemensamt mål i sikte HoS Tillsammans Kommunen HoS Tillsammans Kommunen En mer hälsofrämjande HoS, LiÖ-s handlingsplan 2003-2010. Uppdrag: Bidra med kunskap om sjukdomars och hälsans bestämningsfaktorer, dess fördelning och hur den kan påverkas. Aktivt delta i det egna lokalsamhällets, regionens och nationens insatser för att påverka grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa Målomr - 6 Gemensamt folkhälsopol itiskt program Arenor Förskola Skola Arbetsliv Intresseorg Hälsoråd m fl ”Välfärd och hållbar utveckling 2006-2010” - Delaktighet och inflytande - Integration och mångfald. -Trygghet - Resurshushållning och resursanvändning. -Hälsa och livsstil Målomr 1-5

5 Folkhälsa – LiÖ och länets kommuner ”Länsgruppen för Folkhälsa”  Start: maj 2007  Deltagare: 13 kommuner (folkhälsostrateger/motsv), LiÖ (processledare, sakkunniga, ledningsstaben LiÖ) Östsam/Läns-Slako, Länsstyrelsen.  Syfte och mål: Forum för erfarenhetsutbyte, epidemiologisk bevakning, uppdatering av Folkhälsopolitiskt program /handlingsprogram, utveckling, stödfunktion.   En samarbetspart mot nationella organ som FHI.

6 Folkhälsa – LiÖ och länets kommuner Länsskadegruppen  Start: 1999 ”Handlingsprogram för skadepreventivt arbete i Östergötlands län”  Medverkande: FHVC, Äldrecentrum, länets kommuner, HU och aktuella intressenter.  Uppdrag: ” Ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte och regelbunden spridning av internationell, nationell samt lokal information och kunskap om skador, olycksfall och skadeförebyggande arbete”  Mål: Bidra till måluppfyllelsen i ”Handlingsprogrammet för skadepreventivt arbete i Östergötland”.

7 Folkhälsa – LiÖ och Norrköpings kommun Struktur-/ processperspektivet – några ex  Familjecentraler  Ungdomshälsan  Barnfetma – BHV, SHV, Barnklinik, Ungdomshälsa, BUP, KIR  Drogförebyggande arbete – ex ”Drog-dagen 20/5”  ”Leva livet” – studiematerial för ungdomar 10-13 år  Missbruk/beroende – försöksverksamhet två vc (Sandbyhov och Såpkullen)  Lokala hälsoråden  Skadeförebyggande arbete  Hälsokommunikatörerna i SFI undervisningen  Äldrehälsa – ex, nutritionsprojekt, seminariedag hösten -08

8 Exempel i processperspektivet Hur tar vi hand om ”barn mellan 30-40”?  VPP övervikt/fetma visar på brister inom HoS i omhändertagandet av barn med ISO- BMI >30, men också på möjligheter inom HoS och skola/SHV.  En arbetsgrupp ( primärvård, BVC, SHV, barnklinik) tillsatt med uppdrag att ta fram en modell för omhändertagande av målgruppen.  Utgångspunkten är ”barnet i centrum”, dvs inom vilken arena skall insatserna bedrivas för att bäst tillgodose barnets behov?  Vilka metoder ska användas – evidens och kostnadseffekt?  Hur ska vi forska/utvärdera och bidra till utvecklingen av metoder?  Fortsatt utvecklingsarbete inom LiÖ för hela målgruppen

9 Exempel i processperspektivet ”Skaderegistrering på akuten”  Skadeförebyggande arbete – många aktörer med gemensamt uppdrag/mål.  Vem gör vad?  Hur kan vi dra nytta/lärdom av varandras insatser?  System för återapportering!  Utveckling – skaderegistrering i primärvård/hemtjänst?


Ladda ner ppt "Folkhälsa – LiÖ Organisationen inom LiÖ Hälsorådet LiÖ Styrning/ledning: LiÖ Behovsanalys- Uppdrag/åtagande – Avtal Processledare och styrgrupp i varje."

Liknande presentationer


Google-annonser