Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Op På Hesten..igen Op På Hesten igen, Danmark Projektsamarbete mellan: Psykiatrin i Region Midtjylland Århus Universitetssjukhus, Utbildningsavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Op På Hesten..igen Op På Hesten igen, Danmark Projektsamarbete mellan: Psykiatrin i Region Midtjylland Århus Universitetssjukhus, Utbildningsavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Op På Hesten..igen Op På Hesten igen, Danmark Projektsamarbete mellan: Psykiatrin i Region Midtjylland Århus Universitetssjukhus, Utbildningsavdelningen Jobcenter Århus, Virksomhedskonsulenterne Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere Projektet pågår från 1 september 2007 til 30 november 2009 Projektet finansieres af Socialministeriet.

2 Op På Hesten..igen SYFTE Att människor med dokumenterad psykisk ohälsa, får utveckla sin arbetsinriktade kompetens, så att de kan komma in eller återinträda på arbetsmarknaden eller i utbildning. Att metodutveckla inom området genom erfarenhet från arbetsplatserna, projektdeltagarna, arbetskonsulenterna, samt genom utbildningen. Att förmedla den utvecklade kunskapen och erfarenheterna till mottagare, intresserade av området; utbildningar, kommunala jobcentra och handläggare med flera.

3 Op På Hesten..igen Målgrupp Psykiskt sårbara personer utan fast anknytning till arbetsmarknaden eller utbildningssystemet. Personer med stressrelaterad ohälsa och kroniskt nedsatt arbetsförmåga. Målgruppen ska för att komma in, vara motiverad att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller utbildningssystemet.

4 Op På Hesten..igen Anställda i OPH Projektet Arbetskonsulenterna/MB:ar (medarbetare med brukarerf.) 2 MB Arbetskonulenter i flexjobb*, 25 tim/vecka på utbildningsavdelningen. 1 MB projektsekreterare i flexjob, 25 tim/vecka. 1 utbildningskonsult anställd 15 tim/vecka. 1 –”- anställd 12-14 tim/vecka. 1 projektledare anställd 27 tim/vecka. * anställningsstöd till arbetsgivaren

5 Op På Hesten..igen Målgruppens 3 kategorier Personer som hänvisas till arbetskonsBorgere, der henvises til arbetskonsulenterna och där det finns en psykiatrisk diagnos Personer som redan har kontakt med arbetskonsulenterna och med psykisk ohälsa Personer som redan är brukare och som är motiverade att starta utbildning/jobb.

6 Op På Hesten..igen Försörjning Försörjningsstöd. Förtidspension. Sjukpenning. Aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsstöd.

7 Op På Hesten..igen Mål Att utbilda och följa upp 2 OPH-grupper om vardera 20 personer Projektets avsikt är att minst 80 procent av deltagarna ska genomgå hela utbildningen Att bygga upp en metodutveckling från deltagarnas, arbetsplatsernas och utbildningens erfarenheter. Att utvärdera och följa upp projektet med avsikt att klargöra vad som fungerar eller misslyckas och vilket stöd och utbildning som behövs för personers förmåga att stanna kvar i ett arbetsliv med särskilda förutsättningar.

8 Op På Hesten..igen Projektets arbetsformer Projektets arbejdsformer är arbetsmarknadsinriktade, inte vårdinriktade. Det betyder att fokus ligger på den sökandes personliga, utbildningsmässiga och arbetsmarknadrelaterade förutsättningar.

9 Op På Hesten..igen OPH utbildningens gång Alla deltagarna i OPH ska gå igenom kursen. Utbildningen startar med 3 veckors introduktion. Utbildningen varar 6 veckor (120) timmar över 12 månader.

10 Op På Hesten..igen Utbildningsmål Att ge deltagarna en generell och uppdaterad kunskap om arbetsmarknaden. Att deltagarna är medvetna om och motiverade i förhållande till målet. Att ge kursdeltagarna möjlighet att utveckla och förstärka personens kompetens socialt och med hänsyn till inlärning och utveckling.

11 Op På Hesten..igen Utbildningsmål (forts) Att deltagarna uppgraderar sina färdigheter att behålla ett jobb samt lär sig att förhålla sig till psykisk och fysisk arbetsmiljö och sina egna roller. Att deltagarna får ett ökat medvetande och öppenhet inför att aktivt gå in i samarbete på sina respektiva arbetsplatser.

12 Op På Hesten..igen Teman i undervisningen Introduktion på arbetsmarknaden: kunskap och förståelse för faktorer som påverkar personens möjligheter avseende jobb och ekonomi m m. Introduktion till mentorsbegreppet – ev. presentation av mentor, egna möjligheter och vägar till jobb. Kommunikation – användning av egna erfarenheter. Rollkonflikter – rättigheter/skyldigheter som anställd. Konflikthantering – stresshantering.

13 Op På Hesten..igen Teman (forts) Negativa och positiva upplevelser kring att berätta om sin bakgrund – recoveryperspektiv Yrkesspecifik utveckling, utarbetad i samarbete med relevanta utbildningsinstitutioner

14 Op På Hesten..igen Mentor/vägledare Under praktiken på arbetsstället är varje deltagare knuten till en mentor/vägledare. Mentorns uppgift är att stödja OPH-deltagarnas lärande:  att introducera deltagaren till arbetstället, medarbetare, umgängeskoder m m.  att introducera deltagaren i konkreta arbetsuppgifter  att värdera delatagaren utförande av arbetsuppgifter.

15 Op På Hesten..igen Arbetsmarknadsdelen Alla som visar intresse för deltagande i projektet går på intervju, vilket utgör grund för urval till projektet. Arbetsmarknadsuppföljning där man särskilt undersöker deltagares särskilda behov. Efter utbildningens start ansvarar arbetskonsulenterna för uppföljning på arbetsplatsen.

16 Op På Hesten..igen Kontrollgrupper 2 kontrollgrupper om 20 personer, parallellt med OPH- kurserna Kontrolgrupperna placeras organisatoriskt i Jobcenter Århus. Kontrollgruppen ska ha samma förutsättningar som OPH. Detta säkerställs genom att kontrollgruppen väljs ut efter samma kriterier som OPH. Kontrolgruppen sätts samman i samverkan mellan arbetskonsulenterna och OPH-projektet.

17 Op På Hesten..igen Aktiviteter og tidsplan Projektmedarbetarna intervjuar sökande till första OPH- kursen Arbetsgivare/arbetsställen kontaktas Inbjudan till medverkande arbetsställen med information om hur man hanterar introduktion av en medarbetare med psykisk ohälsa Den första OPH-kursen startar. Löpande kunskapsuppbyggnad och uppföljning.

18 Op På Hesten..igen Organisationsdiagram for OPH Styrgrupp: Representation från Psyk. – komm.jobcentr LAP - Socialnämnd. Referensgrupp: Facklig organisation Dansk Arbejdsgiver. Psykiatrikoordinator Socialministeriet Uppföljning og utvärderare Centrum för sysselsättning på särskilda villkor Brukarorganisationer Psyk. Utb sekt: OPH utb koncept Sekreterare Utbildn konsult Projektansvarig Arbetsplatskonsulenter: Arbetsmarknadsuppföljning Arbetsplatskontakter 2 konsultert med bruk.erf i flexjob Vidensopsamling – Metodeudvikling Samarbejde med evaluator


Ladda ner ppt "Op På Hesten..igen Op På Hesten igen, Danmark Projektsamarbete mellan: Psykiatrin i Region Midtjylland Århus Universitetssjukhus, Utbildningsavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser