Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxt- och regionplanenämnden den 11 december 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxt- och regionplanenämnden den 11 december 2015."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxt- och regionplanenämnden den 11 december 2015

2 Inre väpnad konflikt Svåra motsättningar Libyen Demokratiska Republiken Kongo Jemen Afghanistan Palestinska områden Syrien Irak Mali Somalia Sudan Oroshärdar i världen Guinea Bissau Antalet människor på flykt i världen har inte varit så högt sedan andra världskriget.

3 De primära aktörerna Migrationsverket Kommunerna Polisen Arbetsförmedlingen Länsstyrelserna Frivilligorganisationer och samfund

4 I huvudsak två grupper Nyanlända flyktingar Ensamkommande barn Men en sanning med modifikation Även kvotflyktingar och personer som valt att inte söka asyl

5

6 Beslut Regeringen uppdrar åt MSB att ansvara för nationell lägesbild den 1 oktober Regeringen och alliansen sluteröverenskommelse den 23 oktober Regeringsbeslut om finansiering den 12 november Regeringsbeslut om restriktioner i mottagandet den 24 november Regeringsbeslut om ny lagstiftning för kommunernas mottagande den 26 november Förberedelser pågår för ev ytterligare beslut om nödvändigt.

7 Asylsökande i landet och länet Antal asylsökande 2014 – registrerades 81 301 nya asylärenden i landet 2015 – fram till 1 dec. har 149 028 inkomna asylärenden registrerats Personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem 2014 – i slutet på 2014 var 79 387 personer inskrivna som boende i Migrationsverkets mottagningssystem för hela landet. Av dessa var 10 060 (13%) inskrivna i Stockholms län. 2015 – 1 dec. 2015 var 172 988 personer inskrivna som boende inom Migrationsverkets mottagningssystem för hela landet. Av dessa är 21 080 (12 %) inskrivna i Stockholms län, varav 3 712 i ABO (18 %),12 478 EBO (59 %) och 4 890 i övrigt boende (23 %) (bland annat ensamkommande barn)

8 Stockholms län – lägesbild Länstal nyanlända 2015 – 2 508 personer (11 % av totala mottagningsbehovet) 2016 – 6689 personer (31 %) Länets fördelningstal asylsökande ensamkommande barn 2015 – 888 platser (18 %) 2016 – 7 355 platser (18 %) Kommunmottagna i Stockholms län 2014 – 5 668 personer (12,2 % av totalt mottagande i landet), varav 300 anvisade nyanlända 2015 t.o.m. 1 dec. – 4 756 personer (11,5 %), varav 852 anvisade nyanlända t.o.m. november

9 Insatser inom den gemensamma koordingen Resurser inplacerade på Migrationsverket för bättre samordning kring boendeplaceringarna Assistans med transporter för ensamkommande barn Fortsatt samordning frivilligorganisationerna Gemensam hemsida och kommunikation Samordnade insatser för att få tillstånd regelförenklingar Samordnat långsiktigt analysarbete Överblick kring påverkan på samhällsviktig verksamhet

10 Kommunernas akuta utmaningar Boendet svårast i det akuta läget skapar akuta boendelösningar som inte är långsiktigt hållbara i ett integrationsperspektiv Utmaning att lösa akuta uppgifter och samtidigt verka för långsiktigt integrationsarbete i hela den kommunala verksamheten Organisation och personal hårt slitna, rekrytering av rätt kompetens allt svårare Skolan har ett viktigt men svårt uppdrag att omgående inkludera barn och ungdomar i skolan Fysisk och psykisk ohälsa bland flyktingar Prisutvecklingen på marknaden – boendeplatser, modulhus etc

11 KSLs uppdrag inom integrationsområdet Uppdrag  Ny samverkansmodell mellan kommunerna  Konsekvensanalys kring flyktingfrågan i ett kommunperspektiv och stöd för kommunernas långsiktiga planering  Kunskapsbildning  Stödja och driva kommunernas intressen  Fortsätta utveckla SFI, SFX och SFY Kommunnätverk inom KSL  Strategiskt nätverk för arbetsmarknad och integration  Expertnätverk för nyanlända  Expertnätverk för ensamkommande barn

12 Bostäder Promemoria om förändringar i PBL Bl a innehållande förändringar i 16 kap 13§ PBL Förändringar bl a i 3 kap. 28 § i fråga om nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än om­byggnad avseende ett tillfälligt anläggningsboende, Stöd i syn på tillämpningen Lst, Boverk och SKL har alla framfört samma sak – bereds i RK Landshövdingen uppvaktade bostadsministern Boverket, LST, SKL informell arbetsgrupp Naturvårdsverket IVO Arbetsmodell för långsiktigt arbete i länet……

13 Mer på gång… Migrationsverket utvärderar anvisningsprinciperna för ensamkommande barn Översyn av bosättningssystemet och kommunersättningarna Ny boendeform för ensamkommande barn Reglerna för HVB-hem förenklas Fortsatt förstärkta § 37-medel (totalt 60 mkr/år 2016-2019)

14 Regionala konferenser Regional konferens kommer att hållas 8 och 18 mars 2016 om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering Uppdrag från Regeringen till alla länsstyrelser. Arrangeras i samverkan med Regeringskansliet Syfte att informera om resurser och förutsättningar, utbyta erfarenheter, dela goda exempel och diskutera utmaningar och möjligheter Målgrupp är kommuner och landsting

15


Ladda ner ppt "Tillväxt- och regionplanenämnden den 11 december 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser