Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn? att möta klimatutmaningen med ett långsiktigt hållbart transportsystem att öka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn? att möta klimatutmaningen med ett långsiktigt hållbart transportsystem att öka."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn? att möta klimatutmaningen med ett långsiktigt hållbart transportsystem att öka effektiviteten i transportsystemet för tillväxt och nationell konkurrenskraft att öka kvaliteten i transportsystemet (infrastruktur, färdmedel, transporttjänster)

2 Näringsdepartementet Vem gör vad? Riksdagen –beslutar om transportpolitiska mål –beslutar huvudsakliga prioriteringar och planeringsram –beslutar om medelstilldelning i budgetpropositionen Regeringen –lägger fram propositioner om mål, inriktning och budget till riksdagen –ger direktiv till berörda myndigheter att upprätta långsiktiga infrastrukturplaner –fastställer infrastrukturplanerna

3 Näringsdepartementet Vem gör vad? (forts) Vägverket, Banverket, länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan –tar fram förslag till planer utifrån regeringens direktiv Remissinstanser –en mängd myndigheter och organisationer ges möjlighet att lämna underlag och synpunkter inför propositionen och fastställande av planerna Vägverket och Banverket –ska, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar i enlighet med de fastställda planerna –ansvarar för verksamhetsplaneringen

4 Näringsdepartementet Inriktningsproposition för infrastruktur – varför nu? Nuvarande planer löper ut 2015 Framförhållning nödvändig för att förbereda rätt mängd investeringar Balans mellan planer och ekonomi 2010–2020 2004–2015 1998–2007

5 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRA G: PLANER PLAN- FÖRSLA G FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 jan 2009 maj 2009 dec 2009 från 2010

6 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRA G: PLANER PLAN- FÖRSLAG FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 jan 2009 maj 2009 dec 2009 från 2010 ANALYS Ett antal utredningar på transport- och infrastrukturområdet Remissförfaranden, dialog med myndigheter och regioner m.m.

7 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRAG: PLANER PLAN- FÖRSLAG FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 jan 2009 maj 2009 dec 2009 från 2010 INFRASTRUKTURPROPOSITIO N ekonomisk ram prioriteringsprinciper ingen detaljnivå

8 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRA G: PLANER PLAN- FÖRSLAG FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 maj 2009 dec 2009 från 2010 jan 2009 UPPDRAG: PLANER regeringen beslutar om uppdrag till Vägverket, Banverket och länen att göra förslag till detaljerade planer på infrastruktursatsningar i anvisningarna anges preliminär ekonomisk ram för resp. plan

9 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRA G: PLANER PLAN- FÖRSLAG FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 jan 2009 maj 2009 dec 2009 från 2010 PLANFÖRSLAG Vägverket, Banverket och länen presenterar sina förslag till infrastruktursatsningar i hela landet för regeringen

10 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRA G: PLANER PLAN- FÖRSLAG FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 jan 2009 maj 2009 dec 2009 från 2010 FASTSTÄLLANDE AV PLANER regeringen beslutar om planerna konkreta åtgärder slutlig tilldelning till länsplaner och nationell plan eventuella justeringar

11 Näringsdepartementet Inriktningsplanering Åtgärdsplanering ANALYS Processen INFRA- STRUKTUR- PROPOSITION RIKSDAGS- BESLUT UPPDRAG: PLANER PLAN- FÖRSLAG FAST- STÄLLANDE AV PLANER GENOM- FÖRANDE hösten 2008 2006–2008 dec 2008 jan 2009 maj 2009 dec 2009 från 2010 GENOMFÖRANDE det som prioriterats i planerna genomförs; byggstarter, statbidrag, sektorsinsatser m.m.

12 Näringsdepartementet Tidplan Regeringen har gett uppdrag till bl.a. SIKA, Vägverket, Banverket, hamnutredning, kombiterminalsutredning och flygplatsutredning –remissvar i oktober och december 2007. Remissammanställningar –se www.regeringen.se/infrastruktur Uppdrag att inleda åtgärdsplaneringen beslutades av regeringen den 17 januari. Regeringskansliets propositionsarbete pågår: skrivarbete, diskussioner om planeringsram och prioriteringar, genomgång och kompletteringar av underlag etc. Proposition i anslutning till budgetpropositionen för 2009. Ram och prioriteringar för 2010-2020. Uppdrag att inleda/förbereda åtgärdsplaneringen avrapporteras 30 september –underlag för regeringsuppdraget att upprätta åtgärdsplaner samt för länens och trafikverkens fortsatta arbete Regeringsuppdrag att upprätta åtgärdsplaner vid årsskiftet 2008/2009 Transportinfrastrukturplaner för 2010-2020 fastställs av regeringen i december 2009.

13 Näringsdepartementet Några centrala frågor Utgångsläget är kärvt, vad är rimliga förväntningar? Hur stor ska planeringsramen vara och hur ska den indelas? Vilken roll kan och bör medfinansiering ha? Klimatberedningens överväganden Hur kan man effektivisera den fysiska planeringsprocessen inom nuv. lagar? Vilka hamnar, kombiterminaler och flygplatser ska vara strategiska?


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn? att möta klimatutmaningen med ett långsiktigt hållbart transportsystem att öka."

Liknande presentationer


Google-annonser