Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund ”En nationell cancerstrategi för framtiden” SOU 2009:11 Viktiga förbättringsområden- psykosocialt stöd och rehabilitering Sex regionala cancercentrum,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund ”En nationell cancerstrategi för framtiden” SOU 2009:11 Viktiga förbättringsområden- psykosocialt stöd och rehabilitering Sex regionala cancercentrum,"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund ”En nationell cancerstrategi för framtiden” SOU 2009:11 Viktiga förbättringsområden- psykosocialt stöd och rehabilitering Sex regionala cancercentrum, RCC i samverkan

2 Regionala cancercentrum i samverkan – landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården – utgörs av de sex RCC-cheferna samt SKLs samordnare för cancerstrategin. Samverkansgruppens uppgift är att verka för en jämlik och kunskapsstyrd cancervård i enlighet med nationella cancerstrategin. STOMMEN TILL BYGGET Regionala cancercentrum (RCC) är en kunskaps- och utvecklingsorganisation i respektive sjukvårdsregion. Genom regional och nationell samverkan ska RCC, tillsammans med landsting och regioner, skapa en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Det finns ett centra i varje region.

3 I varje landsting finns ett Cancerråd. Ordförande + ytterligare en representant i styrgruppen regionalt. Representanter från Lt sitter i regionala vårdprocessgrupper. - Diagnosspecifika - Palliativ vård - Cancerrehabilitering

4 Definition cancerrehabilitering ”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna skall ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.” (def: Nationella nätverket processledare cancerrehabilitering)

5 Övergripande mål Alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov. !

6 5 MÅL Alla patienter med cancer samt deras närstående ska få information om cancerrehabilitering. Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering. Cancerrehabilitering ska ingå i patientens skriftliga individuella vårdplan. Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder. Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även om barnet varaktigt bor tillsammans med annan vuxen som har cancer.

7 Cancerplanen 2014 -2015 Från 2015 ska alla patienter få sitt rehabiliteringsbehov bedömt. Från 2015 ska individuellt anpassad cancerrehabilitering erbjudas alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder, under pågående behandling liksom under uppföljningen.

8 KONTAKTSJUKSKÖTERSKAN ALLA bidrar till patientens rehabilitering! Alla skall få en namngiven kontaktsjuksköterska Har en nyckelroll när det gäller rehabilitering genom att erbjuda grundläggande stöd och information, bevaka och tillfråga patienten och anhöriga om deras behov samt förmedla kontakt. Vad är viktigast för dig just nu?

9 När är cancerrehabilitering aktuellt? Diagnos Under behandling Efter behandling Kronisk fasPalliativ fas

10 Rehabiliteringsbehov kan finnas på olika nivåer Alla patienter är unika Behoven skiftar över tid Insatser sker utifrån behov 10 Grundläggande behov Särskilda behov Avancerade behov Mycket avancerade behov

11 Grundläggande behov Kunskap / information Trygghet /tillit Bekräftelse Pat får hos kontaktsjuksköterskan kompletterande information om sjukdom och behandling, vilket stöd finns att tillgå och kontaktvägar dit. Patienten får också information om vad man kan göra själv för att må så bra som möjligt ( kost, fysisk aktivitet, sömn, rökning mm). Vidare får patienten hjälp att identifiera sina behov och får råd om insats.

12 Särskilda behov Konsultation /rond Rehabiliteringsbedömning Kontaktsjuksköterskan har identifierat behov av rehabilitering och diskuterar med rehabiliteringsprofession om lämplig insats.

13 Avancerade behov DietistFysioterapeut Kurator ArbetsterapeutLogoped Psykolog

14 Mycket avancerade behov Samarbete med andra vårdgivare Psykiatri Socialtjänst Specialiserad rehabiliteringsenhet

15 Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering Finns på www.cancercentrum.sewww.cancercentrum.se

16 Vad pågår omkring oss ? Intensivt arbete med ”Standardiserade Vårdförlopp”. Pengar för att korta ledtider. ”Varje dag räknas” Mål för ledtider som sedan mäts. Processarbete kring enskilda diagnoser där rehabilitering ingår. Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp. Utarbetande av ”Min vårdplan”, patientens plan, gemensam struktur, individuellt innehåll. Många projekt pågår och är avslutade med ekonomiskt stöd av ”cancerrådet”.

17 Vad pågår inom projektet samordning av cancerrehabilitering? Utbildningsinsatser kontakt sjusköterskor (kssk) Deltagande processarbete och SVF. Utarbeta ”rehabiliteringsguide” för kssk. Uppdatera inventering av resurser från 2011. Enkät till kssk om cancerrehabilitering. Fördjupa information/fortbildning/diskussioner för rehabiliteringsprofessioner i Liv och jobba vidare utifrån resurser, vårdprogram och arbetssätt. Samverka kommuner. En förväntad ökning av patienter. Hur gör vi? Skapa ett cancerrehabiliteringsråd?

18 För mer information www.cancercentrum.se www.1177.se/cancer www.cancerfonden.se www.naracancer.se www.anhoriga.se


Ladda ner ppt "Bakgrund ”En nationell cancerstrategi för framtiden” SOU 2009:11 Viktiga förbättringsområden- psykosocialt stöd och rehabilitering Sex regionala cancercentrum,"

Liknande presentationer


Google-annonser