Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringen beslutade den 5 juli 2007 att tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringen beslutade den 5 juli 2007 att tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi."— Presentationens avskrift:

1

2 Regeringen beslutade den 5 juli 2007 att tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi

3 Bakgrund • Fler lever längre och bättre med cancer • Vägen från dödsdom till kronisk sjukdom ställer nya krav • Fördubbling av cancer år 2030 • Patienter och närstående • Organisationen • Vården är inte jämlik

4 Nationell cancerstrategi för framtiden Fem övergripande mål 1. Minska risken att insjukna i cancer 2. Förbättra vårdens kvalitet ur patientens perspektiv 3. Förbättra överlevnaden med hänsyn till livskvalitén under och efter behandling 4. Minska de regionala skillnaderna 5. Reducera skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper 2009

5 Gemensamt mål - olika fokus Cancercentrum i samverkan RCC Stockholm Gotland RCC Sydväst RCC SydRCC Väst RCC Uppsala Örebro RCC Norr

6 Cancerstrategi blir cancerplan Regional cancerplan 2013-2015 Bilaga: Bröstcancerplan 4D Nationell cancerstrategi SOU 2009:11 Regional cancerstrategi 2012-2015 Regional plan för att implementera strategin

7 Cancerplanens innehåll 1. Patientens perspektiv 2. Jämlik cancervård 3. Förebyggande arbete 4. Tidig upptäckt 5. Vårdprocesser 6. Rehabilitering 7. Palliativ vård 8. Utbildning och kompetensförsörjning 9. Register, IT och vårdprogram 10. Forskning

8 Cancerplan Stockholm- Gotland 2013-2015 Patient- föreningar Vårdprogram- grupper Nationellt Samarbete Framtidens hälso- och sjukvård Forskningen Personal i cancervården Politiker Förankringsprocess

9 5. Vårdprocesser forts. Nationella processer Regionala generiska processer Regionala tumörspecifika processer •Läkemedel •Nivåstrukturering •Screening •Vårdprogram •Individuell vårdplan •Cancerupplysning - stöd •Palliation •Rehab •Cervixcancerprevention •Nivåstruktur •Malignitetsutredningar •Fler kommer 2013 •Gyn •Lunga •Bröst •Prostata •Head and neck •Barn • Hematologi • Kolorektal • Övre GI • Sarkom • Hud

10 Processledaruppdraget • Identifiera och kartlägga processen • Samordna • Förslag till förbättringar regionalt men även nationellt • Mål utifrån kriterierna i cancerstrategin • Samverka • Utbildningsfrågor • Kliniskt verksamma

11 Cancerrehabilitering

12 Rehabiliteringens fyra dimensioner psykiskt fysiskt existentiellt socialt

13 Cancerrehabilitering ”Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna skall ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt” ( def: Nationella nätverket PL cancerrehabilitering)

14 Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela processen, från diagnos, under och efter behandling samt i kronisk och palliativ fas.

15 Möjligheter och svårigheter •Massor av möjligheter – området är i fokus och det finns engagemang på alla nivåer •Pionjärarbete – en utmaning när allt är nytt och det saknas gamla strukturer att stödja sig mot •Omfattande område – många professioner och alla cancerdiagnoser •Cancerrehabilitering – delvis nytt arbets- och synsätt •Saknas indikatorer och möjligheter att göra jämförelser i kvalitetsregister

16 Nationellt nätverk PL Cancerrehabilitering •Samverkan med processledarna för cancerrehabilitering från samtliga 6 Regionala Cancercentra •Samverkan i frågor som berör alla t ex kvalitetsindikatorer och mål, implementering av vårdprogram •Stöd för varje processledare i det egna arbetet •Kvalitetssäkring •Arbetar i nationell samverkan för en jämlik cancerrehabilitering i framkant!

17 Nationellt nätverk PL Cancerrehabilitering •RCC Norr: 4 landsting •Helena Bucht, socionom, 40% •RCC Örebro/Uppsala: 7 landsting •Barbro Arvidsson, socionom, 25% •Anna Kling, socionom, 25% •RCC Stockholm Gotland: 1 landsting 1 region •Pia Mickols, sjukgymnast, 40%

18 Nationellt nätverk PL Cancerrehabilitering •RCC Väst: 2 regioner •Chichi Malmström, socionom, 100% •RCC Sydöst: 3 landsting •Charlotte Lindgren, sjuksköterska, •100% VP-handläggare •RCC Syd: 4 landsting •Maria Hellbom, psykolog, med Dr, 20%

19 Cancerrehabilitering Det övergripande målet är: att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov.

20 Nationella mål cancerrehabilitering Alla patienter med cancer samt deras närstående ska få information om cancerrehabilitering.

21 Nationella mål cancerrehabilitering Alla patienter med cancer ska återkommande bedömas av vårdgivare gällande behov av cancerrehabilitering.

22 Nationella mål cancerrehabilitering I patientens skriftliga individuella vårdplan ska cancerrehabilitering ingå.

23 Nationella mål cancerrehabilitering Alla patienter med cancer som bedöms ha mer än grundläggande behov erbjuds kontakt med rehabiliteringsprofession för vidare utredning och åtgärder.

24 Behovspyramiden

25 Nationella mål cancerrehabilitering Alla minderåriga barn med en förälder som har cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd. Detta gäller även om barnet varaktigt bor tillsammans med annan vuxen som har cancer.

26 Att lagen om stöd till barn som närstående efterlevs •Lagen: HSL 2 g § tillägg sedan 1/1 2010 •Lagändringen innebär att sjukvården har en skyldighet att uppmärksamma minderårigas behov av information, råd och stöd.

27 Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering •Första nationella vårdprogrammet inom området •Omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov •Beskriver syn- och arbetssätt •Klart 2014 •Deltagit i arbetet – patientföreningar, kliniker, forskare, RCC-representanter, yrkesföreningar •Långversion och kortversion

28 Insatser inom cancerstrategin •Individuella vårdplaner inom cancervården •Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården •Nationell arbetsgrupp tillsatt

29 Individuella vårdplaner under utredning och behandling  Nationellt arbete som syftar till att hjälpa patienten att kunna delta i vårdprocessen  Skapa begriplighet  Ge tidsaspekter på processen  Öka möjligheten till egna aktiva val  Göra vården uppmärksam på individens behov  Säkerställa att vården fullföljer sina skyldigheter

30 Min vårdplan ska innehålla: •Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt andra viktiga personer. •Tider för undersökningar och behandlingar samt beskrivning av tidsförloppet när olika åtgärder ska ske. •Stöd, råd och åtgärder under behandling och rehabilitering. •Svar på praktiska frågor och vad du kan göra själv. •En sammanfattning av din vård, som du får med dig efter avslutad kontakt. Sammanfattningen ska innehålla uppgifter om vad du varit med om, vad som är viktigt att tänka på och vart du vänder dig vid behov.

31

32

33 Tips om hemsidor och information •www.cancercentrum.sewww.cancercentrum.se •www.1177.se/cancerwww.1177.se/cancer •www.cancerfonden.sewww.cancerfonden.se •www.cancerresan.sewww.cancerresan.se •www.näracancer.sewww.näracancer.se •www.anhoriga.sewww.anhoriga.se

34 •RCC Norrhelena.bucht@nll.sehelena.bucht@nll.se •RCC Uppsala Örebrobarbro.arvidsson@orebroll.se anna.kling@orebroll.sebarbro.arvidsson@orebroll.se anna.kling@orebroll.se •RCC Stockholm Gotlandpia.mickols@karolinska.sepia.mickols@karolinska.se •RCC Västchichi.malmstrom@rccvast.sechichi.malmstrom@rccvast.se •RCC Sydöstcharlotte.lindgren@lio.secharlotte.lindgren@lio.se •RCC Sydmaria.hellbom@med.lu.semaria.hellbom@med.lu.se Kontaktuppgifter PL Cancerrehabilitering

35 Multiprofessionellt Samarbete •Delta i Onkologidagarna i Umeå?? •2015 vecka 12 •Svensk onkologisk förening (läkare) •och •Sjuksköterskor i cancervård •Swedpos?? •www.swedpos.sewww.swedpos.se

36 pia.mickols@karolinska.se Processledare cancerrehabilitering Tack!

37

38 Depression Ångest Koncentrationsproblem Sömnstörningar Aptitlöshet Trötthet Lymfödem Talsvårigheter Sexuella problem Relationsproblem Ekonomiska problem UtseendeförändringNedsatt kondition Stress Nedsatt arbetsförmåga Sväljsvårigheter

39 •Utbildningar i grundläggande cancerrehabilitering för personal och patienter inom cancervården i hela vårdkedjan, för att tillgodose de grundläggande behoven i basen av pyramiden •Utveckla information och upplysning till patienter och närstående om cancersjukdom och cancerrehabilitering •Utveckla stöd till närstående, både vuxna och barn. •Bilda rehabiliteringscentra med specialistkompetenser inom området med mottagningar och konsultationstjänster som stöd •Forskning inom cancerrehabilitering för evidensbaserad vård VILKA ÄR DE FRAMTIDA BEHOVEN?

40 Förslag på indikatorer Har patienten erhållit en skriftlig individuell vårdplan där cancerrehabilitering ingår? Ja / Nej/Vet ej •Har behoven av cancerrehabilitering bedömts? •Fysiska:Psykiska:Sociala:Existentiella: • •JaJaJaJa •NejNejNejNej • •Vet ejVet ejVet ejVet ej

41 Förslag på indikatorer •Har rehabiliteringsprofessioner varit inkopplade? •Ja/Nej •Vilka? •Arbetsterapeut •Dietist •Kurator •Logoped •Lymfterapeut •Psykolog •Psykoterapeut •Sexolog •Sjukgymnast •Sjukhuspräst/själavårdare •Stomiterapeut •Tandläkare/tandhygienist •Uroterapeut •Annan:________________________________ •Vet ej

42 Förslag på indikatorer •Har patienten minderåriga barn? •Ja •Nej •Om ja, har information, råd och stöd erbjudits? •Ja •Nej

43 Förslag på indikatorer Hur har behoven av cancerrehabilitering bedömts? Har ej bedömts Bedömningssamtal Standardiserat bedömningsinstrument Vilket? Undersökning Vilken? Vet ej

44 PROM – PREM – Patientenkät PROM - patientrapporterade utfallsmått, mäter hur patienterna själva upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan intervention. PROM inkluderar mått på sjukdomssymptom, funktionsförmåga och hälsa/ hälsorelaterad livskvalitet Oftast används någon form av frågeformulär. PREM – Mått avseende patientens upplevelse av och tillfredställelse med vården. Detta kan innefatta bemötande, delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. Patientenkät 2012 Patientenkät 2013

45 Förslag på PROM/PREM indikatorer •Har du fått information om cancerrehabilitering? •Ja •Nej Har dina närståendes behov uppmärksammats av sjukvården i samband med din sjukdom? Ja Ja, till viss del Nej Vet ej

46 Förslag på PROM/PREM indikatorer Finns minderåriga barn i familjen? Ja Nej Om ja, har ni erbjudits information, råd och stöd? Ja Nej Har du fått information om vart du kan vända dig om du har behov av stöd och rehabilitering? Ja / Nej

47 Förslag på PROM/PREM indikatorer Har du fått en individuell vårdplan där cancerrehabilitering framgår? Ja / Nej Fick du den cancerrehabilitering som du behövde? Ja Ja, till viss del Nej •Om nej, vad saknade du?


Ladda ner ppt "Regeringen beslutade den 5 juli 2007 att tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi."

Liknande presentationer


Google-annonser