Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018 2016-03-08 Linda Macke Processledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018 2016-03-08 Linda Macke Processledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018 2016-03-08 Linda Macke Processledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

2 Bakgrund Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2012-2014 Reviderad plan 2014-2015 Nya planen gäller 2016-2018 och tas fram på uppdrag av LiSA

3 Revideringsprocessen Uppdrag från Länssamverkan Äldre hösten 2015 Workshops med vårdsamverkan och seniorer vintern 2015 Färre fokusområden Brukarmedverkan Mobila team Utskrivningsprocessen Före, Under 1, Under 2, Efter Processades av Länssamverkan Äldre januari 2016 Antas av Länssamverkan Äldre den 14/3 2016 Kommunikationsplan tas fram i mars 2016

4 Målgrupp mest sjuka äldre Med mest sjuka äldre menas personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Källa: SCB, 2015

5 Fokusområden Fokusområden för att uppnå en sammanhållen god vård, rehabilitering och omsorg för äldre i Västra Götaland När de mest sjuka äldre har behov av vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt måste personal från äldreomsorg, hemsjukvård, vårdcentral och sjukhus samspela så att det sammanlagda resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv.

6 Fokusområden SIP - Samordnad individuell plan Mobil närvård Kunskapsbaserad vård God och säker läkemedelsbehandling Trygg och säker vårdövergång

7 Utöver fokusområden Dessutom ska vi i arbetet med sjuka äldre; Arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande. Se till att äldre har en fast vårdkontakt. Se till att äldre blir delaktiga och medskapare till sin egen vård. Använda och anpassa våra verksamheter till digitaliseringen.

8 Fokusområden SIP - Samordnad individuell plan En SIP gör att de mest sjuka äldre och deras närstående blir delaktiga i planeringen av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård samt att ansvars- fördelningen blir tydlig. Mål: De mest sjuka äldre som har behov av samordnade insatser har en SIP. Aktiviteter: Arbetssätt med SIP implementeras i verksamheterna.

9 Fokusområden Mobil närvård De mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad nära primär- och specialistvård som präglas av helhetssyn. Mål: De mest sjuka äldre har tillgång till hembesök via mobila team. Aktiviteter: - Modeller för mobila tvärprofessionella team utvecklas och implementeras. - Spridningskonferenser för teamen anordnas två gånger per år på länsnivå.

10 Fokusområden Kunskapsbaserad vård Implementering av nationella och regionala riktlinjer, överenskommelser och avtal som berör samverkan kring de mest sjuka äldre. Vården ska baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygga på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Mål: De mest sjuka äldre ska få en kvalitetssäkrad och patientsäker vård.

11 Fokusområden Kunskapsbaserad vård Aktiviteter: I Länssamverkan Äldre beakta nationella och regionala riktlinjer, överenskommelser och avtal som berör samverkan kring de mest sjuka äldre. Arbeta med kvalitetsregistren: - Svenska palliativregistret - SveDem - BPSD - Senior Alert

12 Fokusområden God och säker läkemedelsbehandling Läkemedelsanvändningen bland mest sjuka äldre är ett problematiskt område – förskrivning av för höga doser, olämpliga läkemedel och biverkningar av behandling är vanligt. Mål: De mest sjuka äldre får rätt läkemedelsbehandling. Aktiviteter: Personer 75 år och äldre ska få en fördjupad läkemedelsgenomgång enligt regional medicinsk riktlinje ”Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse” minst gång/år.

13 Fokusområden Trygg och säker vårdövergång Övergångarna och informationsöverföringen mellan olika vårdgivare ska vara trygga och säkra. Mål: De mest sjuka äldre får en trygg, säker och standardiserad in- och utskrivning.

14 Fokusområden Trygg och säker vårdövergång Aktiviteter: Utskrivning från sjukhus enligt regional medicinsk riktlinje ”Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från Akutmottagning”. Samordnad vård- och omsorgsplanering enligt gällande länsövergripande rutin.

15 Genomförande De fem vårdsamverkansområdena Utvecklingsledarnätverket träffas regelbundet Länsgemensamma mötesplatser Processledare

16 Fokusområden i korthet Affisch tänkt att hängas upp på väggen (A3) Den rosa versionen finns på sidan 6-7 i handlingsplanen och innehåller samtliga fokusområdens mål och aktiviteter. Den gröna versionen är en mall där målen finns med men man själv fyller i lokala aktiviteter.

17 Linda Macke Processledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland linda.macke@grkom.se


Ladda ner ppt "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018 2016-03-08 Linda Macke Processledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser