Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre Skara 13 mars 2014 Maj Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre Skara 13 mars 2014 Maj Rom."— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre Skara 13 mars 2014 Maj Rom

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling  Vårdpreventivt arbetssätt  En god demensvård  Sammanhållen vård och omsorg  Värdig vård i livets slut

3 Bättre liv för sjuka äldre  Ny design  Nya arbetssätt  Förändrat ledarskap  Stöd till förbättringar  Senior medverkan

4

5

6

7 Vårdkontakter i Västra Götaland 1 juli 2009 – 30 juni 2010

8

9 810191 riskbedömningar i Senior alert t om 140228

10 91096 munhälsobedömningar enligt ROAG i Senior alert t om 140228 38 % 13 %

11 Vanligaste åtgärderna vid ohälsa i munnen t om 140228

12 Signifikant minskning av andel viktminskningar >5% med 10 % senaste två åren Andel viktminskningar >5% av uppföljningar på riskbedömningar med risk för undernäring

13 Andel trycksår vid uppföljning i Senior alert Kommun: 8% Landsting: 10%

14 Andel trycksår med kategori 3 har minskat i Senior alert Fördelning för kategorier av trycksår

15 God vård vid demenssjukdom Tidig upptäckt, utredning och diagnos ger möjlighet till bra behandling Modern omvårdnad minskar behovet av psykofarmaka och tvångsåtgärder

16 www.svedem.se Antal anslutna vårdcentraler per månad från 82 okt 2011 till 863 feb 2014!

17 Antal registreringar i primärvården per diagnosdatum och uppföljningsdatum 2007-2013 www.svedem.se 2007 Data uttaget 2014-03-03

18 SveDem  Utredningstiden förkortas  Andelen som fått basal demensutredning i primärvården har ökat från 48% till 58% mellan 2012 och 2013  Användningen av klocktest ökade på ett år från 64% till 85%  Vet ej – svar minskar

19 Jag…... och mina närstående är informerade om min situation...är smärtlindrad...är lindrad från övriga symtom...är ordinerad läkemedel vid behov...vårdas där jag vill dö...behöver inte dö ensam...vet att mina närstående får stöd www.palliativ.se

20

21 18 000 färre personer

22 2 422 färre personer

23 Multi7  Försöksverksamhet i Västerbotten  En modell för strukturerad arbetsprocess för sammanhållen vård och omsorg som innefattar två delprocesser ”Trygg och Säker Hemma” och ”Trygg och Säker Utskrivning”.  Av dem som identifierats har 100 % blivit riskbedömda enligt Senior alert. Alla har en fast vårdkontakt och en samordnad individuell plan  De som har många eller olämpliga läkemedel har fått en genomgång av sina läkemedel  Vid sex vårdavdelningar i länet har patienter över 65 år följts upp via telefonkontakt inom 72 timmar efter utskrivning.  Av 225 uppringda patienter har endast en av dessa oplanerat återinskrivits inom 30 dagar.

24 HOPP – hembaserad specialiserad sjukvård  Försöksverksamhet i Skellefteå  Hjärtsvikt och KOL, nu utvidgat till multisjuklighet  Personer med stora, komplexa behov  Alternativ till sjukhusvård  Multidisciplinärt team (sjuksköterskor, cardiolog, palliativ läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast)  Helhetsvård  Personcentrerat  Proaktivt och tydligt – vad göra vid försämring  Vårdsamordnare v.b.

25 Resultat HOPP  72 patienter, randomiserat under 6 månader  Färre sjukhusinskrivningar (15/38)  202 färre vårddygn  Färre ambulanstransporter (11/47)  Bättre funktion och livskvalitet  Ökad tilltro till egen förmåga  Lägre kostnad

26 Trygg hemgång i Karlshamn  Samordna insatser och skapa kontinuitet för äldre som skrivits ut från sjukhus  90 har fått erbjudande och 80 tackade ja (4 månader)  Teamet möter upp efter utskrivning och stannar kvar tills behoven är tillgodosedda.  Alla insatser samordnas (läkemedel, träning, hjälpmedel, kost, omvårdnad och service)  Uppföljning efter 10 dagar och 2 månader  Snabbare återhämtning  Nöjda anhöriga  Samtliga upplever ökad hälsa vid uppföljning efter 2 månader  Återinskrivningar på sjukhus minskade med 17% (från 178 till 147)

27 Paradigmskiftet – nya arbetssätt  Förebyggande, proaktivt  Evidensbaserat  Systematiskt, standardiserat och strukturerat  Koll på resultaten  Analys som får konsekvenser  Ständiga förbättringar i vardagen  Exempel: Senior alert, Demensutredning, BPSD-bedömning, Smärtskattning, Beslutsstöd

28 Egenvård och akutvård Standardiserad kontroll Multiprofessionellt team i hemsjukvård Äldre personer – individer med olika behov Seniorer som uppsöker sjukvård vid behov Seniorer med en eller två stabila kroniska sjukdomar som sköts via den vanliga vården Sköra äldre i stabilt skede Sköra äldre i instabilt skede Hemsjukvård efter SIP Standardiserad vård av kronisk sjukdom

29 You can´t turn back the clock But you can wind it up again


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre Skara 13 mars 2014 Maj Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser