Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Gunnarsson Frida Nowotny. Godmanskap Förvaltarskap Vem kan bli god man? Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Gunnarsson Frida Nowotny. Godmanskap Förvaltarskap Vem kan bli god man? Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor."— Presentationens avskrift:

1 Anders Gunnarsson Frida Nowotny

2 Godmanskap Förvaltarskap Vem kan bli god man? Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

3 Godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken (hjälp) Förvaltarskap enligt 11 kap 7 § föräldrabalken (skydd)

4 Godmanskap Vid sjukdom, psykisk störning eller annat försvagat hälsotillstånd Kan inte få hjälp på annat sätt, till exempel genom fullmakt

5 Frivillighet och samtycke Godmanskap kräver huvudmannens samtycke – om det kan lämnas Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga – kan själv ta ut pengar på bank, ingå avtal, neka insatser med mera

6 God mans behörighet Huvudregel – samtycke från huvudmannen Undantag: – Regelbundna åtgärder, t ex betala hyra och mediciner – Huvudmannen saknar förmåga att samtycka Åtgärder utanför uppdraget eller utan samtycke blir inte bindande för huvudmannen

7 Då saknas förutsättningar för godmanskap Huvudmannen – följer inte överenskommelser, t ex budget – är hotfull (eller någon i dennes omgivning) – samtycker inte (uttryckligen eller genom sitt agerande) Behovet kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder (fullmakt)

8 Förvaltarskap ”Ur stånd” att vårda sig själv eller sin egendom Huvudmannen förlorar rätten att bestämma i de delar som omfattas av förvaltarskapet

9 Förvaltarskap Tvångsåtgärd, stort ingrepp i den personliga integriteten Inget krav på huvudmannens samtycke Förvaltaren bestämmer ensam hur egendomen ska användas – tar över huvudmannens rättshandlingsförmåga

10 Då saknas förutsättningar för förvaltarskap Huvudmannen har ett skyddsbehov, men – inga eller små skulder – inga påtagliga skadeverkningar – ingen är beredd att ta uppdraget som förvaltare

11 Sörja för person Förvalta egendom Bevaka rätt Uppdraget som god man och förvaltare

12 Bevaka rätt Företräda huvudmannen vid: – Ansökan om bidrag och insatser – Kontakt med myndigheter – Bouppteckningar - arvskiften – Försäljning av bostad – Tvister – Överklagande av myndighetsbeslut

13 Förvalta egendom Betala räkningar Förmedla fickpengar Sköta placeringar av kapital Övergripande ansvar för ekonomin Budget

14 Sörja för person Kontrollera att – omvårdnadsbehov tillgodoses och är av bra kvalitet, t ex rätt vårdinsatser – materiella behov tillgodoses, t ex mat, möbler och kläder Bevaka personliga intressen, t ex daglig verksamhet, bostad, fritid och hälsovård

15 Sörja för person Kontrollera att – omvårdnadsbehov tillgodoses och är av bra kvalitet, t ex rätt vårdinsatser – materiella behov tillgodoses, t ex mat, möbler och kläder Bevaka personliga intressen, t ex daglig verksamhet, bostad, fritid och hälsovård Gode mannen och förvaltaren ska inte själv tillgodose huvudmannens behov utan se till att de blir tillgodosedda

16 Ställföreträdarens skyldigheter Alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen I skälig omfattning använda huvudmannens medel för dennes nytta Löpande föra räkenskaper och redovisa ekonomi Skilja på huvudmannens och sin egen ekonomi Hålla sig informerad om huvudmannens situation

17 Sekretess och tystnadsplikt Gode män och förvaltare är inte anställda och omfattas därför inte av sekretesslagstiftningen Hur gode män och förvaltare hanterar känsliga uppgifter är en lämplighetsfråga Överförmyndaren får som huvudregel inte lämna ut uppgifter – Undantag: huvudmannen och de närmast anhöriga – Undantag: uppgift om att någon har god man eller förvaltare och vem denne är

18 Arvode och ersättning Gode män och förvaltare har rätt till arvode och ersättning för utgifter Överförmyndaren fattar beslut Huvudregel: huvudmannen betalar – om den beskattningsbara inkomsten överstiger 2,65 prisbasbelopp eller – tillgångarna överstiger 2 prisbasbelopp Prisbasbelopp 2013: 44 500 kr

19 Vem kan bli god man och förvaltare? Rättrådig (ingen kriminell belastning och inga ekonomiska problem) Erfaren (livserfarenhet, kunskap om samhället) I övrigt lämplig (ingen intressemotsättning, ev. krav på utbildning) Myndig Inte ha förvaltare

20 Anhörig/närstående och god man I särskilda fall eller önskemål från huvudman Samma lämplighetskrav Ej krav på utbildning, men får göra ett enklare kunskapstest

21 Överförmyndarens funktion Tillsyn över gode män, förvaltare och vissa förmyndare Bedömer behov av godman- och förvaltarskap och ansöker till tingsrätt Informerar – ställföreträdare, banker, socialförvaltning m.fl.

22 Hur sker tillsynen? Ekonomiska och andra redovisningar granskas Samtycker till vissa åtgärder (t ex försäljning av fastighet) Klagomål mot ställföreträdare utreds

23 Att ansöka om god man En ansökan om behov av godmanskap skall innehålla följande handlingar: Läkarintyg (särskild blankett) Namn och adresser till närmast anhöriga Personbevis för den enskilde (beställs hos Skatteverket, ange ändamål: God man/Förvaltare) Underskrift (samtycke) av den person som ansökan/anmälan avser, förutsatt att denna person enligt läkarintyget förstår vad saken gäller.

24 Handläggning, inledande bedömning Överförmyndaren bedömer behov Avstyrker Tillstyrker Åtagande och ev. samtycke Tingsrätten fattar beslut, uppdraget startar Ansökan översänds från tingsrätten

25 of.goteborg.se Aktuell information och öppettider

26 Stöd, riktlinjer, och råd

27 Aktuella blanketter

28 Frågor?

29 031-368 09 00 of@of.goteborg.se Besök: Folkungagatan 16, 3 tr., Göteborg Box 2385, 403 16 Göteborg Fax: 031-368 09 12 www.of.goteborg.se Kontakt Foton: Colourbox.com


Ladda ner ppt "Anders Gunnarsson Frida Nowotny. Godmanskap Förvaltarskap Vem kan bli god man? Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser