Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av patientinformation med fokusgrupper och nationell sammanställning Sofia Widetun, examinerad läkare. Mats Löfgren, docent, överläkare. Institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av patientinformation med fokusgrupper och nationell sammanställning Sofia Widetun, examinerad läkare. Mats Löfgren, docent, överläkare. Institutionen."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av patientinformation med fokusgrupper och nationell sammanställning Sofia Widetun, examinerad läkare. Mats Löfgren, docent, överläkare. Institutionen klinisk vetenskap enheten Obstetrik och gynekologi. Margareta Nilsson, Med.Dr, uroterapeut. Institutionen klinisk vetenskap enhet Obstetrik och gynekologi, Umeå Universitet. Maria Lindqvist, doktorand, barnmorska. Institutionen klinisk vetenskap enheten Obstetrik och gynekologi. 150825 1

2 Bakgrund och syfte Ett projekt på uppdrag av GynOp med syfte att utröna vilken information patienter efterfrågar i ett preoperativt informationsbrev och om dagens informationsbrev uppfyller dom kraven Huvudfokus: hysterektomi på benign indikation, resultaten tänkta att kunna appliceras på annan benign gynekologisk kirurgi 1508252

3 Forts. 1508253 Att undersöka vilken preoperativ information patienter vill ha utifrån GynOps nationella informationsbrev som distribueras 2v före operation tillsammans med registrets enkät Att kartlägga Sveriges kvinnoklinikers lokala preoperativa patientinformationer (hyst)

4 1508254 15 kvinnor som genomgått hysterektomi, prolaps- eller inkontinenskirurgi under de senaste 12-24 månaderna deltog i tre fokusgrupper Fokusgrupper - metod

5 1508255 Kungsbacka Inkontinens Sahlgrenska Hysterektomi NUS Prolaps 38 kvinnor kontaktades 6 st tackade ja 2 st sjuka 4 st kom 32 st tackade nej 13 kvinnor kontaktades 7 st tackade ja 1 st sjuk 1 st uteblev 5 st kom 6 st tackade nej 11 kvinnor kontaktades 7 st tackade ja 1 st uteblev pga arbete 6 st kom 4 st tackade nej

6 Metod forts. 1508256 Intervjuguide: o Attityder kring GynOp o Reaktioner på informationsbreven o Reaktioner på enkätfrågor o Anpassning i framtiden Samtalen analyserades med hjälp av QCA (qualitative content analysis) av 3 personer.

7 Arbetsgång – QCA Genomförd av tre personer Genomläsning x flera Textkondensering  meningsenheter KodningKategoriseringTematisering 1508257

8 8 MeningMeningsenhetKod "Det känns jättebra om man kan hjälpa andra... att liksom hjälpa så att det, ja alla svaren att man bearbetar dom att det kan hjälpa dom antingen..." Känns bra att kunna hjälpa andra. Hjälpa andra Textkondensering och kodning

9 Informationsbrev - metod Informationsbrev från 32 av Sveriges 56 kvinnokliniker samlades in. Brevens innehåll granskades och fördes in som variabler i SPSS 21.0. 21 variabler inkluderades och analyserades med hjälp av enkel frekvensanalys. 1508259

10 10 Fokusgrupper - resultat Tema: Man ser inte skogen för alla träd.

11 15082511 Identifierade kategorier och subkategorier TEMAKategoriSubkategori Upplevelse av massivt innehåll Massiv text Mycket text Svår text Man ser inte skogen för alla träd Upplevelse av förvirring och avsaknad av information Förvirrande budskap Saknar information Upplevd otydlighet Tidsfaktor som påverkar Positiv upplevelseRelevant information Detaljerad information

12 Vad kvinnor inte vill ha: 15082512 Långa, massiva texter Mycket/motstridande info vid ett och samma tillfälle o lokalt + GynOps infobrev Olika indikationer eller op-metoder i samma text när op redan bestämts

13 Vad kvinnor vill ha: 15082513 Tydlig, kort och koncis info All info på en sida Möjlighet att lätt hitta information tidigt: o kunskap om komplikationsrisk innan man beslutar sig för op Info angående just deras operation

14 Forts. 15082514 Info om postoperativa symtom Info om återfallsrisk (där det finns) Länkar för utökad information Kontaktinformation till ansvarig klinik

15 15082515 Informationsbrev - resultat Deltagande kliniker som informerar om respektive punkt Information det preoperativa förloppet samt hur operationen går till Förklaring angående olika ingreppssätt28 (87,5) Innebörden av total eller subtotal hysterektomi 20 (62,5) Vanliga orsaker till hysterektomi14 (43,8) Normal operationstid14 (43,8) Utsättning av specifika läkemedel innan operation 9 (28,1) Variabler markerade med grönt kan underbyggas med statistik från Gynops register eller annan evidensbaserad källa. Omarkerade variabler beskriver rena rutiner. n (%).

16 150825 16 Deltagande kliniker som informerar om respektive punkt Information angående det postoperativa förloppet Normal sjukskrivningstid30 (93,8) Normal vårdtid29 (90,4) Klimakteriebesvär endast vid eventuellt borttagande av äggstockarna27 (84,4) Undvika samlag27 (84,4) Undvika tunga lyft26 (81,3) Vanliga symtom i efterförloppet25 (78,1) Smärtstillningsregim efter utskrivning24 (75,0) Borttagande av eventuella stygn eller clips23 (71,9) Uppmaning om att söka ny kontakt vid alarmsymtom 21 (65,6) Rutiner för återbesök20 (62,5) Undvika att bada badkar19 (59,4) Undvika tampong13 (40,6) Menstruation och graviditet efter hysterektomi13 (40,6) Rutiner för besked om eventuellt PAD9 (28,1) Behov av framtida cellprov8 (25,0) Vilken förbättring patienten kan förvänta sig2 (6,3) Variabler markerade med grönt kan underbyggas med statistik från Gynops register eller annan evidensbaserad källa. Orangemarkerade variabler är punkter som ofta tas upp utan några vetenskapliga belägg. Omarkerade variabler beskriver rena rutiner. n (%).

17 Rekommenderade tidsintervall 15082517 Undvika samlag2 veckor3 veckor4 veckor>4 veckor Uppgift saknas 1 (3,1)6 (18,8)14 (43,8)6 (18,8) 5 (15,6) Undvika tunga lyft 2-3 veckor4 veckor>4 veckorIngen fast tid Uppgift saknas 9 (28,1)12 (37,5)1 (3,1)4 (12,5)6 (18,8)

18 Konklusion Informationsbrev inför benign gynekologisk kirurgi tillgängliga idag lever inte upp till förväntningarna. I lokala brev saknas evidensbaserad information I GynOps nationella brev ingår information som patienterna inte önskar och som är presenterad på ett inte önskvärt sätt. Information om det kvinnorna kan påverka saknar evidens Information varierar kraftigt även där evidens finns att tillgå 15082518

19 Forts. En revidering av GynOps informationsbrev kommer att genomföras De kvalitativa resultaten kommer att kvantifieras via GynOps enkäter Projektet kommer stå till grund för framtida informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi 15082519

20 Tack! 15082520


Ladda ner ppt "Kartläggning av patientinformation med fokusgrupper och nationell sammanställning Sofia Widetun, examinerad läkare. Mats Löfgren, docent, överläkare. Institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser