Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat och användningsmöjligheter år 2015 Webbinarium 26.10.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat och användningsmöjligheter år 2015 Webbinarium 26.10.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet."— Presentationens avskrift:

1 Resultat och användningsmöjligheter år 2015 Webbinarium 26.10.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet

2 Studieklimatundersökningen?  Studieklimatundersökningen (SKU) är egentligen tre enkäter som skickas ut till alla närvaroanmälda studerande enligt studietid  Första årets studerande  Tredje årets studerande  Femte årets studerande/Engelskspråkiga masterstudenter  Avsikten med undersökningen  Kännedom om hur studerandena uppfattar sin studietid  Direkt stöd för utvecklingen av verksamheten  Göra studerandena medvetna om olika syften med studierna  Påminnelse om akademins stödfunktioner 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 2

3 Rollen för studieklimatundersökningen  Studieklimatundersökningen är en del av ÅA:s studentresponssystem  Studerandena har en rättighet att ge respons om sin studietid  ÅA beaktar responsen bl.a. då regelverk och anvisningar förnyas  Resultat publiceras främst på ÅA-nivå men för vissa frågor även på institutionsnivå, resurser har inte funnits för större ämnesnivåanalyser  Resultatrapporten för SKU publiceras på hösten  På basis av studenternas svar presenteras 1-2 åtgärdsförslag  Avsikten är att utbildningslinjerna ska uppmärksamma dessa ämnesområden vid planeringen inför nästa läsår 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 3

4  Efter att ha tagit del av denna presentation förväntas deltagare kunna  Använda materialet från SKU för att utveckla sitt eget arbete  Skapa nya och varierande undervisnings- och examinationsformer  Komma ihåg att granska arbetsbelastningen i kurser i relation till antalet studiepoäng  Skriva tydligare information och klarspråk  Se till att kurser utvärderas och berätta om resultatet  Ta med studerandena i planering av kurser  Fundera på vilka stödtjänster som erbjuds inom akademin i relation till studerandes behov under olika delar av studierna  Få utökad förståelse för dagens studerande och deras värderingar och agerande 26.10.15 Lärandemål idag Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 4

5 Studieklimatundersökningens upplägg  Inledning (kap. 1 i rapporten)  Bakgrundsinformation (kap. 2)  Studieplanering och studierådgivning (kap. 3)  Mina studiefärdigheter och studieförmåga (kap. 4)  Studiernas struktur och innehåll (kap. 5)  Studiemiljö (kap. 6)  Mitt eget kunnande (kap. 7)  Framtiden (kap. 8)  Separat sektion per enkät  Första året: Introduktionen till studierna och ÅA (kap. 9.1 och 9.2)  Tredje/femte året: Arbetet med avhandlingen (kap. 9.3) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 5

6 Inledning (kap. 1) och bakgrundsinformation (kap. 2): Svarsfrekvensen 2015201420132012 Första året199 av 725 (27 %)181 av 760 (24 %)177/756 (23 %)198/756 (26 %) Tredje året163 av 540 (30 %)166 av 538 (31%)129/506 (26 %)137/503 (27 %) Femte året121 av 435 (28 %)123 av 439 (28 %)119/449 (27 %)113/432 (26 %) Totalt483 av 1700 (28 %)470 av 1737 (27 %)425/1719 (25 %)448/1691 (27 %) 26.10.15Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet6

7 Svar per fakultet 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 7

8 Deltagande i aktiviteter 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 8

9 Studieplanering och studierådgivning (kap. 3)  Många anser att det är möjligt att avlägga 60sp/år, men andelen minskar betydligt från första till femte året  De flesta har vänt sig till egenläraren vid frågor  Första årets studerande har också i många fall vänt sig till studenttutorn och femte årets studerande har kontaktat studierådgivaren och/eller studiesekreteraren 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 9

10 60sp/år 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 10

11 60sp/år fakultetsvis 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 11

12 Planering av studierna 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 12

13 Studieplanering: Åtgärdsförslag  Alla utbildningar har en rekommenderad studiegång  Möjliggör 60 sp/läsår  Jämn kursfördelning under läsåret  Jämn fördelning av undervisningstider  Tydligare och aktuell information om stödtjänster  Speciellt gällande praktik och karriärplanering  Studiemöjligheter vid andra universitet 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 13

14 Mina studiefärdigheter och min studieförmåga (kap. 4)  De flesta anser att de haft tillräckliga förkunskaper för kurserna de gått  Andelen ökar per årskurs vilket tyder på att nivåhöjningen är lämplig  Många har upplevt osund stresskänsla av olika orsaker och också oönskad ensamhet  Hälsoskäl är den största orsaken till långsammare studietakt 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 14

15 Studiernas framskridande 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 15

16 Osund stresskänsla 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 16

17 Långsammare studietakt 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 17

18 Studiefärdigheter och studieförmåga: Åtgärdsförslag  Tydligare information till studerande om krav och examinationsformer  Studieteknik och vad som förväntas av studerande för första årets studerande  Studiemotivationshöjande åtgärder  Stöd för psykiskt och fysiskt välmående 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 18

19 Studiernas struktur och innehåll (kap. 5)  Studerandena anser att kurserna uppfyller sina lärandemål  Nivån på kurserna anses vara lämplig  Studerandena uppskattar kontaktundervisning  Kursutvärderingen kunde användas i större utsträckning  lärarna kunde presentera tidigare kursutvärderingar och berätta vad de förändrat  Arbetsbördan anses vara lämplig  Studerandena önskar möjlighet till sommarstudier 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 19

20 Utbildningens kvalitet 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 20

21 Uppfyller kurserna sina lärandemål? 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 21

22 Bedöm kursutvärderingen 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 22

23 Har du fått följande information? 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 23

24 Praktiska studiearrangemang 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 24

25 Bedöm studiernas belastning 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 25

26 Kommentarer till studiernas struktur och innehåll  ”Det är svårt att säga något om studiernas belastning eftersom det varierar helt och hållet från kurs till kurs. Vissa är alldeles för överväldigande och tidskrävande och andra kan man bara flyta igenom.”  ”Läskurser har inte utvärderats enligt vad jag kommer ihåg. Läskurser gör att det är lätt att studera i egen takt, men uppmuntrar inte till diskussion, argumentation, reflektion och utvecklar inte alls sociala färdigheter som förmåga att jobba i grupp.” 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 26

27 Studiernas struktur och innehåll: Åtgärdsförslag  Variation i kursutbud och innehåll  Minskat antal överlappningar  Kursutvärderingarnas utfall meddelas systematiskt till studenterna  Lärandemål och förändringar i kurser på basis av kursutvärderingar meddelas studenterna i början av kursen  Undervisning som uppmuntrar till diskussion  Kursers arbetsbelastning för studerande beräknas 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 27

28 Studiemiljö (kap. 6)  Studerande anser att det råder god studiemiljö vid Akademin  Få har blivit diskriminerade, men de som blivit det upplever att det inte fått tillräckliga följder då de anmält det  Många anser att de inte kan bedöma ifall det förekommer mobbning vid ämnet 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 28

29 Atmosfären vid utbildningen 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 29

30 Orättvis bedömning, kränkande behandling, mobbning 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 30

31 Kommentarer till studiemiljön  ”Personer som har missat deadline har lika stor chans att få ett bra vitsord som personer som lämnade in en uppgift före en deadline.”  ”Sammansvetsade studiegrupper - låter ingen "ny" komma in i gänget”  ”Jag anser att vissa professorer inte har samma krav på alla studerande. T.ex. får vissa studerande missa mycket mer än egentligen tillåtet.”  ”Könsdiskriminering av speciellt äldre lärare förekommer, och det är kränkande.” 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 31

32 Studiemiljö: Åtgärdsförslag  Behandla studenterna respektfullt, jämlikt och kollegialt  Både studerande och personal  Skapa ett bra diskussionsklimat på kurserna  Involvera studenterna i utvecklingen av kurser, utbildningen och arbetsmiljön  Kommunicera lärandemål, instruktioner och bedömningskriterier på ett tydligt sätt 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 32

33 Mitt eget kunnande (kap. 7)  Studerandena upplever att de utvecklas på många olika plan under studierna  De uppger att de får många nyttiga färdigheter  Både vad gäller tankesätt, egenskaper, kommunikation och så vidare  Det finns dock utrymme för förbättring på vissa fronter 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 33

34 Utvecklade kunskaper 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 34

35 Utvecklade förmågor 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 35

36 Kommunikativa färdigheter 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 36

37 Mitt eget kunnande: Åtgärdsförslag  Komma överens om vilka allmänfärdigheter som ska uppövas och i vilka kurser  Erbjuda mera stöd och undervisning i kommunikation och de båda inhemska språken  Speciellt muntlig finska efterlyses  Koppla ihop teori och praktik på ett synligare sätt  Tydliggöra arbetslivsrelevansen inom olika kurser  Gärna praktik i samband med studierna 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 37

38 Framtiden (kap. 8)  De flesta fortsätter med sina studier till hösten  Endast en fjärdedel av femte årets studerande blir färdiga och ska söka jobb  En stor del tredje årets studerande fortsätter med kandidatavhandling ännu till hösten 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 38

39 Färdigheter 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 39

40 Val med nuvarande erfarenhet 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 40

41 Framtiden: Åtgärdsförslag  Öka dialogen med studerandena om biämnesval och arbetsmarknaden  Informera mera om möjliga arbetsplatser och brascher 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 41

42 Introduktionen till ÅA och studierna (kap. 9.1 och 9.2.)  Studieorienteringen är nyttig, men upplevs vara för intensiv  Kunde tas upp information i den takt den behövs  Egenlärarverksamheten och studenttutorverksamheten upplevs väldigt positiva av första årets studerande 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 42

43 1-3 faktorer bakom valet av ÅA (första årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 43

44 Studieorientering och infoguider (första årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 44

45 Träffat studenttutor (första årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 45

46 Träffat egenlärare (första årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 46

47 Diskussion med egenlärare (första årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 47

48 Introduktion till ÅA och studierna: Åtgärdsförslag  Större spridning på den informationsmängd som ges första veckan  Ta upp saker då de blir aktuella  Stöda egenlärarna med material och utbildning i högre grad gällande:  Studieteknik  Stödtjänster  Akademiska termer  Säkerställa att egenlärarna har tid för egenlärararbetet i arbetsplanen 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 48

49 Avhandlingen och handledningen (kap. 9.3.)  Det önskas tydligare instruktioner för vad som förväntas av en avhandling  Studerandena vill också lära sig mer om att skriva vetenskapligt under studierna  Handledningen verkar fungera väl 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 49

50 Nuläget med kandidatavhandlingen (tredje årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 50

51 Nuläget med avhandlingen (femte årets studerande) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 51

52 Gällande kandidatavhandlingen 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 52

53 Gällande avhandlingen (pro gradu/diplomarbete) 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 53

54 Handledning och stöd: Åtgärdsförslag  Införa strukturerat seminariearbete åtminstone på kandidatnivån  Formulera lärandemål för avhandlingar och avhandlingsprocessen  Uppmärksamma och hänvisa studenterna till stödmaterial  Systematisk kontakt med biblioteken beträffande informationssökning och referenshantering  som en del av seminariearbetet  Öva på att skriva vetenskapliga texter 26.10.15 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 54

55  Samtliga respondenter ställdes frågan:  ”Kan ÅA göra något för att underlätta din studiesituation?”  Exempel på förslag från studerandena:  Erbjud mera hjälp vid planering av studierna  Ge feedback på uppgifter och tentamina  Ge tydliga instruktioner för uppgifter och vad som förväntas  Koordinera perioderna med de andra lärarna för att lätta på arbetsbördan  Ordna flera tentamina  Ge mera information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns 26.10.15 Vad kan akademin göra? Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 55

56  Varje år ges en uppmaning till enheterna om vad de särskilt borde ägna uppmärksamhet  Sommarstudier  Studerandes välmående 26.10.15 Uppmaning 2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 56

57  Studieklimatundersökningens rapporter  www.abo.fi/student/sku_rapporter www.abo.fi/student/sku_rapporter  Kandidatrespons  www.abo.fi/student/kandidatrespons_rapporter www.abo.fi/student/kandidatrespons_rapporter  Placeringsstatistik  www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden  Uppföljning och utvärdering  www.abo.fi/personal/uppfoljning_utvardering www.abo.fi/personal/uppfoljning_utvardering 26.10.15 Mera info? Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet 57


Ladda ner ppt "Resultat och användningsmöjligheter år 2015 Webbinarium 26.10.2015 Monica Nerdrum, forskning och utbildning, lärandestödet."

Liknande presentationer


Google-annonser