Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbinarium: Hur använda SKU? 17.11.2014 Monica Nerdrum Utbildningsservice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbinarium: Hur använda SKU? 17.11.2014 Monica Nerdrum Utbildningsservice."— Presentationens avskrift:

1 Webbinarium: Hur använda SKU? 17.11.2014 Monica Nerdrum Utbildningsservice

2  Efter att ha tagit del av denna presentation förväntas deltagare kunna  Använda materialet från SKU för att utveckla sitt eget arbete  Skapa nya och varierande undervisnings- och examinationsformer  Komma ihåg att granska arbetsbelastningen i kurser i relation till antalet studiepoäng  Skriva tydligare information och klarspråk  Se till att kurser utvärderas och berätta om resultatet  Ta med studerandena i planering av kurser  Fundera på vilka stödtjänster som erbjuds inom akademin i relation till studerandes behov under olika delar av studierna  Få utökad förståelse för dagens studerande och deras värderingar och agerande 17.11.2014 2 LÄRANDEMÅL Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

3  SKU = Studieklimatundersökning  Del av akademins system för studentrespons  Andra delar: kursutvärdering och enkäter till utexaminerade  Studentresponsens tre delar utgör en central beståndsdel i akademins kvalitetssystem  Avsikter med SKU  Information från studerande till akademin  Konkreta förslag till förbättringar av verksamheten  Göra studerandena medvetna om att studierna har flera syften 17.11.2014 3 VAD ÄR SKU? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

4  SKU består av tre enkäter  Första, tredje och femte årets studerande  Identiska frågor, förutom för en svarssektion  Frågesektioner:  Bakgrundsuppgifter, studieplanering och rådgivning, studiefärdigheter och studieförmåga, studiernas struktur och innehåll, studiemiljö, eget kunnande, framtiden  Alternativ sektion:  introduktion till studierna/egenlärarverksamhet/avhandling  Specialtema: biämnen 17.11.2014 4 ENKÄTERNA Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

5  Hur många svar?  27 % totalt  Första årets studerande 181 personer, 24 %  Tredje årets studerande 166 personer, 31 %  Femte årets studerande 123 personer, 28 %  Svarsprocenter/institution  Motsvarar institutionsfördelningens storlek  Könsfördelning  Flera kvinnor än män besvarat 17.11.2014 5 SVAREN Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

6   Figur 2 Har du som ÅA-studerande deltagit i följande aktiviteter? Ja-svar i %. 17.11.2014 6 EGEN AKTIVITET 2014 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

7  Figur 3 Har du under de senaste två åren deltagit i någon av följande aktiviteter? Jobb eller praktik relaterat till utbildningen (svaren i % och antal inom parentes) 17.11.2014 7 JOBB & PRAKTIK 2014/2013 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

8  Figur 4 Studiernas struktur är sådan att det är möjligt att avlägga 60sp/läsår. 1 och 3 årets studerande. Ja-svaren i %. 17.11.2014 8 60 SP/ LÄSÅR 2011-14 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

9  Figur 5 Studierna är uppbyggda så att det är möjligt att avlägga 60sp/läsår. Svaren i %, antal inom parentes. 17.11.2014 9 60 SP Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

10  Figur 6 Planering av studierna: Vilket påstående beskriver din situation bäst? Svaren i %. 17.11.2014 10 KURS- SCHEMA 2014 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

11  Figur 7 I dina studier, har du behövt råd och hjälp med följande ärenden? Svaren i %, inom parentes svaren 2013. 17.11.2014 11 RÅDGIV- NING Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

12  Rekommenderad studiegång  Möjliggör 60 sp/läsår  Jämn kursfördelning under hela läsåret  Jämn fördelning av undervisningstider  Tydligare och aktuell information om stödtjänster  Studieteknik  Praktik och karriärplanering redan i början, men speciellt i slutet av studietiden  Studiemöjligheter vid andra universitet 17.11.2014 12 STUDIEPLANERING, ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

13  Figur 9 Studiernas framskridande. Svaren i %, inom parentes svaren 2013 i %. 17.11.2014 13 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

14  Figur 10 Har du upplevt osund stresskänsla pga. följande orsaker? 1, 3 och 5 årets studerande. Svaren i %, Inom parentes svaren 2013 i %. 17.11.2014 14 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

15  Figur 11 Om studietakten varit klart långsammare än planerat, vad beror det på? 1, 3 och 5 årets studerande. Ja-svar i %. 17.11.2014 15 STUDIE- TAKT Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

16  Studietrötthet  Heltidspraktik samtidigt  Brist på motivation  Koncentrationssvårigheter  Studieovana  Utlandsstudier 17.11.2014 16 FRAMSKRIDANDE I STUDIERNA ÖPPNA SVAR Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

17  För att få högre kvalitativ nivå på stödet till studerande skulle krävas:  Tydligare information om förväntningar och krav som akademin har för kurser och examination  Specialsatsning för att stöda studiemotivationen och studerandes välmående 17.11.2014 17 STUDIEFÖRMÅGA, ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

18  Figur 12 Utbildningens kvalitet. Bedöm huvudämnesstudierna på basis av dina två senaste studieår. Ja--svaren i %. 17.11.2014 18 HUVUD- ÄMNE Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

19  Figur 13 Kurserna uppfyller sina lärandemål. Svaren i % per årskurs och institution, antal inom parentes. 17.11.2014 19 LÄRANDEMÅL Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

20  Figur 14 Bedöm kursutvärderingen under dina två senaste studieår. Ja-svar i % 17.11.2014 20 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

21  Figur 15 Har du under de senaste två åren fått följande information i dina studier? Ja-svar i % 17.11.2014 21 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

22  Figur 16 Studerande har möjlighet att delta i utvecklingen av utbildning och undervisning. Svaren i %, antal inom parentes. 17.11.2014 22 DELTA- GANDE,, Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

23  Figur 18 Kursutbudet är tillräckligt. Svaren i %, antal inom parentes. 17.11.2014 23 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

24  Figur 19 De obligatoriska studierna erbjuds tillräckligt ofta. Svaren i %, antal inom parentes. 17.11.2014 24 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

25  Figur 21 Hurdan är studiernas arbetsbörda? Svaren i %, antal inom parentes. 17.11.2014 25 ARBETS- BÖRDA Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

26  Figur 22 Hurdan är studietakten i kurserna? Svaren i %, antal inom parentes 17.11.2014 26 ARBETS- TAKT Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

27  Figur 24 I förhållande till kandidatstudierna är magisterstudierna. Femte årets studerande. Svaren i %. 17.11.2014 27 KAND > MAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

28  Fortfarande väldigt stor skillnad mellan olika kurser vad gäller tid och studiepoäng  Kursernas arbetsbörda motsvarar ibland inte antalet studiepoäng. I vissa kurser är den för stor, i andra är den för liten.  Alla kursers deadline infaller ungefär samtidigt, är väldigt stressande  Skulle gärna se att vi läste mera i vårt huvudämne i början av våra studier i stället för att kastas in i en massa olika ämnen  Flera kurser som går samtidigt på olika institutioner  Att kurserna blev ojämnt fördelade så att det fanns för få kurser att ta tredje året  Bra med utvärdering även om det känns att jag själv inte får något ut av den, i.o.m. att den inte rör mig mer. Utvärdering i mitten av kursen vore bättre så kursen hela tiden kunde utvecklas och man kunde gynnas av det själv också  Det har gjorts utvärderingar av i princip alla kurser, men resultaten presenteras aldrig [...]  Studierna borde först och främst kräva mer 17.11.2014 28 INNEHÅLL ÖPPNA SVAR Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

29  För att få en högre kvalitativ nivå på studiernas struktur och innehåll skulle krävas:  Granskning av kursinnehåll för att undvika överlappningar  Också mellan ämnen  Redovisning av resultat av kursutvärdering  Redogörelse för lärandemålet i början av kurs  Varierande studiemetoder  Uppmuntrar till diskussion och analys 17.11.2014 29 STUDIERNAS INNEHÅLL, ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

30  Figur 25 Bedöm atmosfären vid din utbildning. Ja- svaren i %. 17.11.2014 30 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

31  Figur 26 Av vem och av vilka orsaker har du blivit felaktigt bemött/diskriminerad? 17.11.2014 31 FELAKTIGT BEMÖTT Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

32  Ibland känns det som om lärarna inte tänker på att man är första årets studerande utan förväntar sig att vi ska kunna lika mycket som de  Deadlines hålls inte trots att lärarna säger att de är viktiga. Då försöker jag hinna göra alla uppgifter inom ramen för deadlines och får ett sämre vitsord än sådana som lämnar in efter att deadlines gått ut  Grupparbeten är problematiska om alla inte deltar  Mycket positiv stämning 17.11.2014 32 STUDIEMILJÖ ÖPPNA SVAR Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

33  För att förbättra studiemiljö och trivsel:  Behandla studerandena respektfullt, jämlikt och kollegialt  Skapa ett bra diskussionsklimat på kurserna  Involvera studerandena i utvecklingen av kurser och arbetsmiljön  Kommunicera noggrant både lärandemål och instruktioner om uppgifter och bedömningskriterier 17.11.2014 33 STUDIEMILJÖ, ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

34  Figur 27 Har dina studier utvecklat följande kunskaper? 1,3 och 5 årets studerande. Ja-svaren i %. 17.11.2014 34 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

35  Figur 28 Har dina studier utvecklat följande förmåga? 1, 3 och 5 årets studerande. Ja-svaren i %. 17.11.2014 35 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

36  Figur 29 Har dina studier utvecklat följande kommunikativa färdigheter? Ja-svar i %. 17.11.2014 36 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

37  För att erbjuda de bästa förutsättningarna att utvecklas akademiskt bör allmänfärdigheterna övas vid sidan av substanskunskaper  Överenskommelse om vilka allmänfärdigheter ska övas  Ökat stöd för både skriftliga och muntliga kunskaper i de inhemska språken  Introduktion av arbetslivsrelevans i studierna 17.11.2014 37 EGET KUNNANDE, ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

38  Figur 33 Min utbildning har gett mig färdigheter för... Ja-svaren i %. 17.11.2014 38 FRAM- TIDEN Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

39  Figur 34 Vad skulle du välja för studieinriktning med din nuvarande erfarenhet? Svaren i %. 17.11.2014 39 STUDIE- VAL Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

40  Största delen av studerandena kommer följande läsår att fortsätta med sina nuvarande studier  Studerande vid alla årskurser önskar mera information om olika arbetsplatser och arbetsmöjligheter  Utbildningarna kan stöda arbetslivsrelevansen genom:  Ökad dialog med studerandena om biämnesval och arbetsmarknaden 17.11.2014 40 FRAMTIDEN, ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

41  Figur 35 Vilka 1-3 faktorer var de viktigaste bakom valet att söka till ÅA? 1:a årets studerande. Ja-svaren i % 17.11.2014 41 ÅR 1 ANSÖ- KAN Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

42  Figur 36 Introduktion till ÅA och studierna. 1:a årets studerande. Ja-svaren i %. 17.11.2014 42 ÅR 1 INTRO Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

43  Allt borde inte ha varit första veckan, till exempel infon om biblioteken kunde varit senare  Den var bra men väldigt råddig  Alla kan läsa böcker och vet att man måste läsa vetenskapliga texter. Ni skulle i stället borda försöka skapa en kultur mellan studerande som främjar samarbete mellan studerande mer  Bra med tutorverksamhet, det övriga har jag inte uppfattat som viktigt  Våra tutorer gjorde det väldigt lätt för oss nya studerande att knyta an till varandra och trivas i Åbo  Kan hända att jag bläddrat i dem [guiderna], men minns inte 17.11.2014 43 ÅR 1 INTRO ÖPPNA SVAR Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

44  Figur 37 Träffade du personligen en studenttutor i början av studierna? 1:a årets studerande. Ja-svaren i %. 17.11.2014 44 ÅR 1 TUTO- RER Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

45  Undersökningar inom universitetspedagogik betonar att det mest kritiska skedet för att studierna ska löpa bra är en lyckad integrering  Stöd för en lyckad integrering är att  Planera aktiviteterna under första veckan, tiden och terminen så att de stöder inlärningen  Utvecklar stödmaterialet 17.11.2014 45 ÅR 1, INTRO ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

46  Figur 38 Har du personligen träffat en egenlärare? Första årets studerande. Svaren i %, antal inom parentes. 17.11.2014 46 ÅR 1 EGEN- LÄRARE Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

47  Figur 40 Ifall du träffat din egenlärare, vilka teman har behandlats? Första årets studerande. Svaren i %. 17.11.2014 47 ÅR 1 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

48  För att utveckla egenlärarverksamheten är det viktigt att akademin  Utvecklar stödmaterial och ger utbildning åt egenlärarna  Studieteknik, stödtjänster och akademiska termer  Säkerställer att egenlärarna har tillräckligt med tidsmässiga resurser att genomföra sin uppgift bra 17.11.2014 48 ÅR 1, EGENLÄRARE ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

49  Figur 44 Bedöm nuläget av kandidatavhandlingen. 3:e årets studerande. Svaren i %, årtalet inom parentes gäller för SKU 2013) 17.11.2014 49 ÅR 3 AVHAND- LING Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

50  Figur 45 I vilket skede är arbetet med pro gradu/diplomarbetet? Svaren i %, årtalet inom parentes gäller för SKU 2013. 17.11.2014 50 ÅR 5 AVHAND- LING Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

51  Figur 46 Påståenden gällande arbetet med kandidatavhandlingen. 3:e årets studerande, andelarna räknat utgående från dem som kryssat i att arbetet med kandidatavhandlingen pågår eller är färdigt. Svaren i %. 17.11.2014 51 ÅR 3 HAND- LEDNING Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

52  Figur 47 Vilken typ av handledning eller stöd har du upplevt i avhandlingsprocessen och hur många gånger har du deltagit? 3:e årets studerande. Svaren i %. 17.11.2014 52 ÅR 3 STÖD Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

53  Bättre förhandsinformation hade jag velat ha i fråga om hur en kandidatavhandling borde se ut  På grund av ett stort antal skribenter men endast en handledare har man endast fått lite individuell feedback  Handledaren har varit stort stöd under processens gång och man borde ta vara på de stödformer som erbjuds, exempelvis skrivhandledning 17.11.2014 53 AVHANDLINGAR ÖPPNA SVAR Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

54  För att få en högre kvalitativ nivå på handledning av avhandlingar skulle det krävas att alla institutioner och ämnen:  Inför strukturerat seminariearbete åtminstone på kandidatnivån  Formulerar lärandemål och förväntningar på avhandlingar och avhandlingsprocessen  Inför systematik beträffande informationssökning och referensteknik som en del av seminariearbetet 17.11.2014 54 AVHANDLINGAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

55  Figur 49 Hur väljs biämnen i utbildningen? 1, 3 och 5 årets studerande. Svaren i %. 17.11.2014 55 VAL AV BIÄMNE Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

56  Figur 50 Välj 1-3 viktigaste informationskanalerna om biämnen. 1, 3 och 5 årets studerande. Ja-svaren i %. 17.11.2014 56 VAL AV BIÄMNE, INFORMATION Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

57  Val av biämne:  Intresse  Användbarhet i arbetslivet + eget intresse  Intressanta möjligheter som har gått via öppna universitet  Intresse och vad som ser bra ut på cv  Problem vid val av biämne:  Kurserna krockar  Krav på närvaro  Man har efter första året inte fått en bild av alla [som är] möjliga  Som biämnesstuderande har jag gått miste om en del information som de tar för givet att studerande har fått 17.11.2014 57 VAL AV BIÄMNE ÖPPNA SVAR Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

58  För att bättre informera studerandena om biämnen och genom det underlätta studieplaneringen och möjliggöra effektiva studier föreslås att institutionerna och ämnen  Ordnar informationstillfällen om biämnen  Beslutar att egenlärarna i början av studierna diskuterar biämnen  Uppdaterar information om val och utbud av biämnen 17.11.2014 58 VAL AV BIÄMNE ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

59  Samtliga respondenter ställdes frågan:  ”Kan ÅA göra något för att underlätta din studiesituation?”  Exempel på förslag från studerandena:  Utnyttja undervisningstiden kl. 8-10 bättre  Flera nätkurser  Kontakta studerande som inte fått ihop studieprestationer på ett tag  Ordna regelbundna stressgrupper  Ge klarare anvisningar  Kräva att all information om tenter och anmälningar finns på nätet  Ge feedback på inlämningsuppgifter och tentamina 17.11.2014 59 VAD KAN ÅA GÖRA? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

60  Varje år ges en uppmaning till enheterna om vad de särskilt borde ägna uppmärksamhet  Arbetslivsrelevans och praktik inom studierna  Stöd för studiemotivation  Feedback på studieprestationer 17.11.2014 60 UPPMANING 2014 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

61  Bra frågor med syfte att utveckla utbildningen  Känns positivt att man kan göra sin röst hörd på detta vis, hoppas många studenter utnyttjar denna möjlighet  Ganska lång, men respektabel och inte ledande frågor  Otydliga frågor för lång  Dåligt med bara ja och nej svar, många gånger skulle man ha velat svara delvis  Hoppas undersökningen leder till bättre studier 17.11.2014 61 SAGT OM ENKÄTEN Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo

62  Studieklimatundersökningens rapporter  www.abo.fi/student/sku_rapporter www.abo.fi/student/sku_rapporter  Kandidatrespons  www.abo.fi/student/kandidatrespons_rapporter www.abo.fi/student/kandidatrespons_rapporter  Placeringsstatistik  www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden  Uppföljning och utvärdering  www.abo.fi/personal/uppfoljning_utvardering www.abo.fi/personal/uppfoljning_utvardering 17.11.2014 62 MERA INFO? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo


Ladda ner ppt "Webbinarium: Hur använda SKU? 17.11.2014 Monica Nerdrum Utbildningsservice."

Liknande presentationer


Google-annonser