Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spridning och användande Liv & hälsa ung Enkätundersökning rektorer och gymnasiechefer 2010 Svarsfrekvens 71%.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spridning och användande Liv & hälsa ung Enkätundersökning rektorer och gymnasiechefer 2010 Svarsfrekvens 71%."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spridning och användande Liv & hälsa ung Enkätundersökning rektorer och gymnasiechefer 2010 Svarsfrekvens 71%.

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Andelen (%) skolledare som använt sig av powerpoint- presentationen med diagram över skolans resultat från ett urval av frågor från Liv & hälsa ung 2009 Kommentarer och exempel på när den använts  Personalinformation, information för elevhälsan, föräldrainformation  Ett gott stöd med en cd-skiva om man vill gå igenom enkäten i personalgruppen.  Vi har fått besök från SME för hjälp med tolkning och analys  Har använt delar av den  Presenterat den för skolans team som arbetar med trygghet o trivsel  Gett vårt EHT (elevhälsoteam) i uppdrag att återkoppla

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Andelen (%) som använt sig av tabellbilagan med skolans resultat från alla frågor i Liv & hälsa ung 2009 Kommentarer:  Min idrottslärare använde den i undervisningssyfte + att jag använt den för mina lärare  På förra skolan använde jag den, här ska jag använda den.

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Andelen (%) som använt sig av någon av de tre PowerPoint- presentationerna med diskussionsunderlag kring resultaten på läns- nivå för elever, skolpersonal och föräldrar från Liv & hälsa ung 2009

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Andelen (%) som har använt något av det underlag /presentationsmaterial, som finns kring Liv & hälsa ung, i undervisningen på skolan (Exempelvis diskussionsunderlaget riktat till elever) Kommentarer:  Används i vissa kurser som t.ex. "hälsopedagogik"  Lärarna har fått info för att de skall kunna använda materialet inom ämnet livskunskap.  Kommer att göras i samband med en tema dag!  Ja i idrotten  Under tema-veckor  SO-ämnena

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Andelen som anser att resultaten från undersökningen kan utgöra underlag för planering av skolans verksamhet Kommentarer:  Mycket värdefullt i uppföljningen i kombination med andra interna och kommunövergripande enkäter  Ej tagit till mig info i tillräcklig grad  Både och! Vi är med i många enkäter vilket försvårar tiden.  Kan fungera som ett komplement till skolans egna mätningar  Skolan ska alltid arbeta med dessa saker oavsett resultat i undersökningen. Däremot kan man delvis använda det för att utvärdera sitt arbete.  I ex. vårt arbete med elevhälsa och SEL-undervisning.  Tillsammans med de "egna" olika undersökningarna vi gör.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Presentation till olika målgrupper  De är vanligast att resultaten har eller ska presenteras för elevhälsan och pedagoger  Det är minst vanligt att skolledarna har presenterat materialet för politiker eller andra personer  Flera skolledare uppger att de har lämnat över spridningsansvaret till elevhälsan, andra menar att de inte har haft tid eller prioriterat annat och därför inte presenterat materialet.  Exempel på kommentarer som har lämnats: Tidsbrist samt forum för att presentera saknas Det är elevhälsan på skolan som svarat för spridning och presentation av materialet. Prioriteringsfråga Tidsbrist, andra prioriteringar Sker via vårt EHT Har inte möjlighet att presentera materialet Tyvärr har inte min arbetssituation varit sådan under läsåret att jag haft möjlighet att arbeta med materialet, men min ambition är att lyfta undersökningen i verksamheten, för jag anser undersökningen betydelsefull för verksamheten.

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hur används resultatet från Liv och hälsa ung av rektorer för skolår 7-9 i Örebro län? Djupintervjuer 2009

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nytta (omvärldsbild, verifiering, framtida nytta)  Resultatet ger en omvärldsbild, ökad medvetenhet om ungdomar.  Elevhälsa har en direkt nytta, pedagogisk personal indirekt nytta.  Jämföra med andra kommuner.  Några tyckte ANT-resultaten var viktigast, andra såg en helhet.  Komplement  Bekräftar befintlig kunskap samt ger ett kvitto.  Ser nytta med fortsatta undersökningar men i varierad grad.  Regelbundenheten dess styrka.

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Styrning (beslut, handling)  Resultatet var sällan direkt orsak till beslut eller handling men kunde vara med som en del av en helhetsbild.  Två rektorer uppgav att resultaten var orsaken att de börjat med ÖPP.  Några rektorer såg att deras egna enkäter kompletterades med Liv o hälsa ung.


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spridning och användande Liv & hälsa ung Enkätundersökning rektorer och gymnasiechefer 2010 Svarsfrekvens 71%."

Liknande presentationer


Google-annonser