Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges förenade studentkårer SFS Robin Moberg Vice ordförande SFS SFS 10 september 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges förenade studentkårer SFS Robin Moberg Vice ordförande SFS SFS 10 september 2009."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges förenade studentkårer SFS Robin Moberg Vice ordförande SFS SFS 10 september 2009

2 ”SFS är en frivillig, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studentkårer…” Ca 50 kårer med totalt 200 000 medlemmar

3 Vad är mitt syfte? - Redogöra för SFS syn på utbildningskvalitet

4 SFS kvalitetsmanifest ”Lärosätets roll är tillhandahålla lämpligt stöd så att varje student ska kunna fullfölja sin utbildning. Statens roll är att tillhandahålla resurser för att detta ska vara möjligt, samt att utforma resurstilldelningen på ett sådant sätt att detta mål för lärosätena sätts i förgrunden.”

5 Tre grundläggande krav 1. För det första krävs betydande resurstillskott för att stärka kvaliteten. 2. För det andra krävs ökad samverkan mellan högskolan och det övriga samhället. Kontakterna mellan högskolan och framför allt arbetsmarknaden bör stärkas inom alla studieområden. 3. För det tredje krävs att alla aktörer har inflytande över och tillsammans utformar den högre utbildningen. Därför är ett starkt studentinflytande ett fundament för utveckling och kvalitetssäkring i akademin.

6 Resurser och lärarledd tid ”Den största och mest påtagliga kvalitetsbristen i svensk högre utbildning är bristen på kontakt mellan lärare och studenter. Antalet studenter per lärare har ökat kraftigt det senaste decenniet.”

7 Viktig av flera anledningar… ”Detta problem berör alla studenter, men det slår hårdast mot studenter som saknar akademisk bakgrund. En mer heterogen studentgrupp kräver mer resurser per student, inte mindre. Därför är kravet på fler lärare viktigt ur jämlikhets- och mångfaldssynpunkt.”

8 Bildning och kritiskt tänkande… ”Bildning har en centralplats i den högre utbildningen. Studenter måste ges tillfälle att reflektera kring och kritiskt granska den inhämtade kunskapen.”

9 Vad kan förbättras? ”För att uppnå bildningsmålet måste flera förändringar och förbättringar till inom högskolan. En förutsättning för bildning är att den akademiska friheten ligger till grund för den högre utbildningen. Avgörande för den akademiska friheten är att studenten själv kan välja inriktning för sin forskning eller sina studier.” ” Kunskap inom andra områden än huvudämnet kan vara lika viktig för studenten som sakkompetens i just huvudämnet för att senare kunna lyckas i arbetslivet.”

10 SFS krav gällande bildning att samtliga utbildningsprogram ska innehålla obligatorisk kurs/kurser med tvärvetenskaplig och/eller bildande inriktning att det inom samtliga utbildningsprogram ska vara möjligt att tillgodoräkna sig kurs/kurser i valfritt ämne för sin examen att kurser på grundläggande nivå, t.ex. inom språk, fortsatt ska erbjudas inom högskolans ram att det på lärosätesnivå ska utarbetas en process för hur kurslitteraturen väljs så att den garanterar relevans och ett flertal teoretiska perspektiv att studenter ska kunna få prövat vid högre instans om denne blir nekad stöd och handledning för uppsats eller annat större arbete på grund av att institutionen inte anser inriktningen relevant för utbildningen

11 Arbetsvillkor i SFS kvalitetsmanifest… ”God kvalitet för studenterna kräver goda arbetsvillkor för lärarna. Bristen på kontakt mellan lärare och studenter, och att det finns för få lärare per student, är det största hotet mot kvaliteten av högre utbildning idag.”

12 Vad tycker SFS? ”Lärare ska ha stöd och incitament för att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga kompetens. Pedagogisk utbildning för lärare ska vara både obligatorisk och återkommande.” ” Sverige behöver en ökad mångfald inom lärarkåren.” ”Att fler lärare än idag ska vara disputerade är ett viktigt krav.” ”Att lärarna tar del av mobilitet, utbyten och internationalisering är lika viktigt som att studenterna gör det.”

13 SFS att-satser om lärarnas roll… att pedagogisk och vetenskaplig erfarenhet och skicklighet ska ha samma tyngd vid beslut om anställning av undervisande personal att lika stor vikt fästs vid pedagogisk som vetenskaplig meritering vid befordran att lärare som inte disputerat ska ha rätt att få tjänstledigt för att genomgå forskarutbildning att högskolan aktivt ska rekrytera lärare från näringsliv och offentlig förvaltning att pedagogisk utbildning för lärare ska vara obligatorisk och återkommande

14 Sammanfattning… SFS kvalitetsmanifest – använd gärna! Resurser och lärarledd tid Bildning och kritiskt tänkande Lärarnas roll

15 Kontakta gärna SFS robin.moberg@sfs.se eller sfs@sfs.sesfs@sfs.se www.sfs.se


Ladda ner ppt "Sveriges förenade studentkårer SFS Robin Moberg Vice ordförande SFS SFS 10 september 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser