Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning Agneta Bladh  Ratio-seminarium 18 november 2013 118/11/2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning Agneta Bladh  Ratio-seminarium 18 november 2013 118/11/2013."— Presentationens avskrift:

1  En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning Agneta Bladh  Ratio-seminarium 18 november /11/2013

2  Relevans  Jämförelse av styrsystemen  Tonvikt på högskoleutbildning

3  Nej, anser Svenskt Näringsliv  En mer användbar utbildning behövs, anser SFS  Förbered både för dagens och morgondagens arbetsmarknad, anser SACO

4  Ja  Tillräckligt?

5 ◦ Studerar inte varje utbildnings innehåll ◦ Studerar hur styrmedlen hanterar relevans, kvalitet och effektivitet i en jämförelse mellan högskoleutbildning och yrkeshögskole- utbildning ◦ Statistisk jämförelse: får studenter/de studerande jobb – och relevant jobb?

6 Kvalitet RelevansEffektivitet

7  För högskoleutbildning:  Tillgodose både dagens arbetsmarknadsbehov, morgondagens behov och studenternas efterfrågan  För yrkeshögskoleutbildning:  Svara mot ett specifikt behov på arbetsmarknaden och/eller samhällets behov av kompetens

8  För högskoleutbildning:  Utbildningen vilar på vetenskaplig grund; studenterna uppnår de mål som är angivna för respektive utbildning och utbildningsnivå  För yrkeshögskoleutbildning:  Utbildningsanordnare har förutsättningar att uppnå de mål som är uppsatta för utbildningen, inkl. att den är relevant

9  För högskoleutbildning:  Hög produktiviteten; lärosäten ersätts för det antal studenter som studerar och deras prestationer  För yrkeshögskoleutbildning:  De studerande får relevant arbete efter avslutad utbildning 918/11/2013

10  Volym :  Ca helårsstudenter inom universitet och högskolor  Ca studerande inom yrkeshögskolan  Antalet utbildningsutförare :  33 statliga universitet och högskolor samt 17 privata  utbildningsanordnare, varav hälften privata

11 Instrument som styr utbildningsutbud och utbildningsinnehåll Aktörer Instrument RiksdagRegeringMynd. Utb.utf,* Lärare Stud.AlumniArbetslivet Mål, uppdragH, Y YH FöreskrifterH, Y YH Resurstilldeln.H, Y YH Y Plan underlag behovsanalys H, Y Kontroll- feedback Effektivitet H, Y Y Kontroll – feedback Kvalitet H, Y YY Kontroll – feedback relevans YH, Y YY Förnyelse – innehåll, form H (yrkesex) H, Y H (yrkesex), Y Kvalitetssäkr H, Y Y

12  De olika komponenterna i styrsystemen kommunicerar inte med varandra  Kopplingen mellan effektivitet och kvalitet är mycket svag i nuvarande resurstilldelningssystem  Effektivitet och kvalitet tar inte hänsyn till relevans  Brist på resursstöd för att förbättra matchning mellan studenters intresse och arbetsmarknadens behov

13  Går det att åstadkomma 100% matchning?  Är det önskvärt?  Vilka arbetslivsrelaterade kompetenser har studenterna?

14  Var ligger ansvaret för relevans?  Hur förnyas utbildningar?  Är det enkelt att utnyttja högre utbildning för karriärbyte?  Har lärarna professionalitet?

15  Svårt att jämföra – data ej inhämtade på samma sätt  KY-examinerade högre etableringsgrad än högskoleexaminerade, men skillnaden är liten (81 resp. 78%)  Högskoleexaminerade med yrkesexamen har bättre matchning mellan utbildning och arbete än KY-examinerade

16  Universitet och högskolor: ◦ Mer träning av generiska förmågor ◦ Mer reflektion över praktiska erfarenheter ◦ Mer praktik i program till generell examen ◦ Alltid praktik till yrkesexamen ◦ Arenor för möten med arbetsgivare

17  Regering och riksdag - högskoleutbildning ◦ Se till att relevans, kvalitet och effektivitet ej hindrar varandra i styrsystemen ◦ Ändra systemet för resurstilldelning ◦ Inför pedagogiskt innovationsråd ◦ Ge ekonomiska förutsättningar att träna generiska förmågor

18  Regering och riksdag - yrkeshögskolan ◦ Bygg ut yrkeshögskolan ◦ Bredda yrkeshögskolan – ta bort högskoleexamen ◦ Överför utbildningar utan forskningsanknytning till yrkeshögskolan ◦ Ta bort krav på högst två utbildningsstarter ◦ Kräv pedagogisk kompetens hos lärare inom yrkeshögskolan

19  Universitetskanslersämbetet ◦ Ändra det nationella kvalitetsgranskningssystemet till att innefatta relevans

20  Arbetsgivare ◦ Ställ fler praktikplatser till förfogande ◦ Lämna fler förslag till examensarbeten ◦ Anställ arbetstagare med otraditionell bakgrund ◦ Anställ nyutexaminerade ◦ Var aktiva medaktörer till universitet och högskolor

21  Styrsystemen för högskoleutbildning bör ändras  Nationella kvalitetsgranskningen bör justeras  Lärosätena bör ha mer VFU, öka träning i generiska förmågor, fler arenor med arbetsgivare och bättre utbud för karriärväxling  Studenter bör ges bättre förutsättningar  Arbetsgivare bör ta större ansvar  Reformer behövs också för yrkeshögskolan

22


Ladda ner ppt " En jämförande studie av högskoleutbildning och yrkeshögskoleutbildning Agneta Bladh  Ratio-seminarium 18 november 2013 118/11/2013."

Liknande presentationer


Google-annonser