Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönekriterier för lärare inom samtliga skolformer inom Utbildning Gävle och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (gäller från och med 2016 års löneöversyn)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönekriterier för lärare inom samtliga skolformer inom Utbildning Gävle och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (gäller från och med 2016 års löneöversyn)"— Presentationens avskrift:

1 Lönekriterier för lärare inom samtliga skolformer inom Utbildning Gävle och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (gäller från och med 2016 års löneöversyn)

2 Inledning Individuell lönesättning förutsätter att samtal förs med medarbetare om uppställda mål, resultat och kopplingar till lön. Samtalet ska referera till kriterier i lönesättningen. Medarbetaren ska alltid vara medveten och vilka kriterier medarbetaren bedöms efter. De tre lönekriterierna har sin grund i den kommungemensamma personalpolicyn. Nedan framgår ett antal exempel som kännetecknar förmågan att leva upp till kommunens lönekriterier. Om någon medarbetare bedöms inte uppfylla något av lönekriterierna ska åtgärder framgå av den individuella utvecklingsplanen. Dessa kriterier är framtagna av en partsammansatt arbetsgrupp och fastställdes vid förvaltningssamverkan vid Utbildning Gävle 2015-08-25 och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle 2015-09-09. 1. Arbetsresultat/ måluppfyllelseUppfyller inteUppfyllerUppfyller välUppfyller mycket väl Systematiskt och medvetet arbete utifrån styrdokument, uppdrag och ansvarsområde Arbetar inte utifrån verksamhetens styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Arbetar inte systematiskt och medvetet mot uppsatta mål. Arbetar utifrån verksamhetens styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Arbetar systematiskt och medvetet mot uppsatta mål. Tar stort eget ansvar, har gott omdöme och god prioriteringsförmåga när det gäller arbetet utifrån styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Tar stort eget ansvar med att arbeta systematiskt och medvetet mot uppsatta mål. Tar stort eget ansvar för hela verksamheten samt engagerar andra till att ta ett ökat ansvar i arbetet utifrån styrdokument, uppdrag och ansvarsområden. Tar stort eget ansvar för att arbetet i hela verksamheten präglas av ett systematiskt och medvetet tänk kring innehållet i uppsatta mål. Beslut och rutinerFöljer inte fattade beslut och rutiner. Följer fattade beslut och rutiner. Tar stort eget ansvar för att beslut och rutiner följs. Fullföljer alltid åtagna uppgifter och verkar för att fattade beslut genomförs Tar stort eget ansvar för att alla beslut och rutiner alltid följs och genomförs mycket väl. Fullföljer alltid åtagna uppgifter och verkar för att fattade beslut genomförs. Initierar, utvecklar samt driver förslag till beslut och rutiner som leder till verksamhetsförbättringar.

3 2. Yrkesskicklighet/duglighetUppfyller inteUppfyllerUppfyller välUppfyller mycket väl Ledarskap Bristande ledarskapsförmåga. Tar ingen ledarroll i arbetet med barn/elever. Har ledarskapsförmåga. Tar en ledarroll i arbetet med barn/elever. Analyserar, utvecklar och anpassar den egna ledarskapsförmågan. Tar en tydlig ledarroll i arbetet med barn/elever. Analyserar, utvecklar och anpassar den egna ledarskapsförmågan. Arbetar aktivt med ledarrollen i arbetet med barn/elever. Utvecklar ledarskapet och arbetar aktivt med kollegialt lärande på arbetsplatsen. Söker aktivt återkoppling för att utveckla den egna ledarskapsförmågan. Kvalitet i undervisning Anpassar inte arbete/arbetssätt utifrån allas förutsättningar och behov. Arbetet resulterar inte i måluppfyllelse Anpassar arbete/arbetssätt utifrån allas förutsättningar och behov. Arbetet resulterar i måluppfyllelse. Analyserar, utvecklar och anpassar arbete/arbetssätt utifrån allas förutsättningar och behov. Arbetet resulterar i ökad måluppfyllelse. Är skicklig och målmedveten i att analysera, utveckla och anpassa arbete/arbetssätt utifrån allas förutsättningar och behov. Arbetet resulterar i ökad måluppfyllelse. Utvecklar och initierar nya tankar, metoder på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som utgångspunkt. Samarbetar aktivt och utvecklande med de resurser som finns kring barn/elever. Bemötande Bemöter inte alla på ett respektfullt sätt. Bemöter alla på ett respektfullt sätt. Bemöter alla på ett respektfullt sätt och skapar goda relationer. Bemöter alla på ett respektfullt sätt och skapar goda relationer. Är skicklig i att hantera olika personer och situationer samt är en god förebild för verksamheten. Samarbete Deltar i lagarbete men visar inget eller lite engagemang för att samarbeta. Är delaktig och engagerad i att samarbeta för en positiv utveckling inom gruppen. Är delaktig, engagerad och tar utifrån gruppens behov egna initiativ för att utveckla ett gott samarbete. Söker aktivt återkoppling för att utveckla den egna samarbetsförmågan. Är delaktig, engagerad och tar utifrån verksamhetens behov egna initiativ för att utveckla ett gott samarbete. Söker aktivt återkoppling för att utveckla den egna samarbetsförmågan. Är skicklig på att ge återkoppling så att andra utvecklas.

4 3. Bidrar till verksamhetsförbättringar Uppfyller inteUppfyllerUppfyller välUppfyller mycket väl VerksamhetsutvecklingDeltar inte eller i liten grad i arbetet kring verksamhetsutveckling. Deltar i arbetet med verksamhetsutveckling. Deltar, visar aktivt intresse och tar egna initiativ som resulterar i verksamhetsutveckling. Visar stor initiativförmåga samt driver aktivt verksamhetsutveckling för enhetens bästa tillsammans med andra. KompetensutvecklingOmsätter inte genomförd kompetensutveckling i verksamheten. Deltar i kompetensutveckling men kan endast i liten grad omsätta den i verksamheten. Är aktiv i kompetensutveckling och omsätter det i verksamheten. Omsätter kompetensutveckling i verksamheten vilket leder till ökad måluppfyllelse. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Visar bristande eller inget intresse för utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom sitt verksamhetsområde. Baserar arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Är aktiv inom det pedagogiska arbetet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt kan omsätta det i praktiken. Håller sig ajour och kritiskt granskande till aktuell forskning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Omsätter sina kunskaper i det praktiska arbetet i samarbete med andra. KvalitetsarbeteVisar bristande eller inget intresse för kvalitetsarbetet. Visar intresse och medverkar i kvalitetsarbetet. Analyserar och arbetar aktivt med kvalitetsarbetet och kan omsätta det i praktiken. Analyserar, arbetar aktivt och driver kvalitetsarbetet med utvärdering, planering och genomförande enskilt och tillsammans med andra inom verksamheten.


Ladda ner ppt "Lönekriterier för lärare inom samtliga skolformer inom Utbildning Gävle och Näringsliv & arbetsmarknad Gävle (gäller från och med 2016 års löneöversyn)"

Liknande presentationer


Google-annonser