Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – en potential för skolan – men vad är det och hur kan man göra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – en potential för skolan – men vad är det och hur kan man göra?"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – en potential för skolan – men vad är det och hur kan man göra?

2 En skarp skollagsskrivning
Skollagen 1 kap 5 § Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

3 Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens
Både utbildningen och undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

4 Vad är vetenskaplig grund?
Handlar om att skolor använder nya forskningsrön och att man arbetar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Verka för att bygga kunskap och synlighet. Gäller alla områden inom skolan!

5 Vetenskaplig grund I en utbildning baserad på vetenskaplig grund är förmågan att kritiskt granska resultat avgörande för att kunna bedöma hur man ska förhålla sig till dem i sitt eget arbete och i de sammanhang där man själv är.

6 Beprövad erfarenhet Prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. För att få benämna att en erfarenhet är beprövad så måste den användas av ett större flertal och den måste vara dokumenterad. Det som en lärare eller lärarna gjort på en skola är inte liktydigt men beprövad erfarenhet.

7 Beprövad erfarenhet byggs i verksamheten
Nya idéer prövas fram av kolleger genom diskussion. Idéerna skrivs fram. Idéerna systematiseras för att kunna föras vidare.

8 Evidens Bästa tillgängliga kunskap
Undervisningen grundas på vetenskapliga belägg (förenklat) Vetenskapliga metoder som anses särskilt säkra lyfts fram (snävare) Evidenshierarkier – rangordning

9 Formalisering av viss kunskap
Evidensbaserad policy Evidensbaserade metoder Evidensbaserad praktik

10 Spänningar Kraven på en evidensbaserad praktik har kommit utifrån och inte från professionen själva men backats upp av arbetsgivare och fackförbund.

11 Tänja och anpassa begreppet
Anpassa principerna till utbildningsområdet. Anpassa systematiska översikter till att även omfatta kvalitativa studier.

12 Två modeller - format Klassiska modellen – stark evidenshierarki
Kontextlös. Externt ursprung. Evidensinformerad praktik – kvalitativt material inkluderas. Kontexten – för vem, i vilket sammanhang och varför är effekterna av en undervisningsstrategi effektiv. Internt ursprung.

13 Formativ bedömning är evidensbasering
FB är en evidensbaserad metod. Effekterna är de största som någonsin registrerats kring insatser inom utbildning och skola. Många arbetar med FB och uppskattar det. Många är negativa till evidensbasering. Viktigt att förstå kopplingarna mellan FB och evidens!

14 Ett integrerat synsätt

15 Beprövad erfarenhet är en form av evidens
Om beprövad erfarenhet bygger på kollegialitet, dokumentation, systematik och genomskinlighet då kan det bli till evidens. Personalen i skolan är själva skapare av evidens.

16 Vetenskaplig metod likheter med systematiskt kvalitetsarbete
Nuläge Målsättning Genomförande Uppföljning och analys

17 Samstämmighet Forskning och praktik pekar åt samma håll. Vissa faktorer utmärker sig som extra viktiga för en undervisning som gynnar eleverna.

18 På elevnivå Elevfokus Självreglering Höga förväntningar Motivation
Övning, koncentration, uthållighet Återkoppling

19 Evidens i praktiken Ett tillåtande arbetsklimat Kollegialt lärande
Formativ bedömning Inkludering Pedagogiskt ledarskap

20 Tillåtande klimat Förtroendet mellan lärare och elev
Förtroendet mellan elev och elev Förtroendet mellan lärare och lärare Förtroendet mellan lärare och rektor Förtroendet mellan rektor och elev Förtroendet mellan rektor och huvudman

21 Forskning ger entydigt besked
En lärares intresse för ämnet och omsorg om sina elever har mycket stor effekt på kvaliteten på elevernas lärande.

22 Kollegialt lärande Strukturerat och återkommande samarbete där återkopplingen är ett centralt inslag. Bygga in system/rutiner i verksamheten för kollegiala samtal.

23 Formativ bedömning Framåtsyftande Fokus på återkoppling
Eleverna bli ägare av sitt eget lärande – självreglering Nära sammankopplat med aspekter som motivation och intresse.

24 Inkludering

25 Pedagogiskt ledarskap
Ledare av pedagogisk verksamhet. Rektor leder processer som hör till frågor med koppling till elevernas lärande och utveckling. Lärarnas kompetensutveckling och skolutveckling är i centrum.

26 Expertläraren Identifiera väsentligheter
Leda lärande genom klassrumsinteraktion Övervaka lärandet och ge återkoppling Använda sina känslomässiga sidor Påverkar på så sätt elevernas studieresultat

27 Summa summarum Fokusera några mål (gäller hela linjen)
Arbeta långsiktigt Arbeta med strukturerade kollegiala samtal på ett tema med extern expert Läs och diskutera forskning inom de områden som fokuseras (gemensam kunskapsbas)

28 Skolverket ska ’sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning’

29 Webben är en central funktion för att sprida skolforskning.
Specialpedagogik Matematik NO Svenska med läs-och skrivutveckling Bedömning och betyg It i skolan SO Didaktik Tema Förskola

30 Pocketserien ”Forskning för Skolan” – presentera forskning i pocket
Utvecklingsinsatser

31 Samarbete med andra aktörer
Forskning.se ”För dig i skolan” Lärosäten Vetenskapsrådet Skolinspektionen och SPSM SKL, lärarfack, skolledarfack

32 Tack!


Ladda ner ppt "Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – en potential för skolan – men vad är det och hur kan man göra?"

Liknande presentationer


Google-annonser