Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Henrik Drakenberg & Jörgen Sandahl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Henrik Drakenberg & Jörgen Sandahl"— Presentationens avskrift:

1 Henrik Drakenberg & Jörgen Sandahl
Valkommen till Morgondagens ledare Henrik Drakenberg & Jörgen Sandahl

2 10.6 Ledarskap Ledarskap är inte en roll som man kan kliva i och ur, snarare en filosofi eller ett förhållningssätt i livet där moraliska värderingar och äkthet är oerhört väsentliga över tid. Eliav Zakay, FM Israel

3 L=M x P

4 Potential Gausskurva (Normalfördelningskurva) över population /potential

5 374 f.K Platon, Staten, ledning skulle anförtros de insiktsfulla.
1532 Machiavelli, Fursten, (om hur en stat skall styras), ledarskap genom slughet och intriger. Kraftens triumf över förnuftet 1800- Napoleon, revolutionerade krigskonsten, stor organisatör. Självständiga befäl. Höjd motivation och professionalism genom framgång tal Clausewitz, Vom Kriege. 1911 Taylor, ”scientific management”, rationell arbetsledning. Förenkla, inget utrymme för initiativtagande 1922 Weber, gav byråkratin ett ansikte. Stor uppmärksamhet åt maktstrukturer och maktfördelning inom organisationer 1925 Fayol, skapade linje- stabsorganisationen.organisationsteori från företagsledningshåll. Hierarkiska organisationer. Funktionellt ledarskap. Alla anställda skulle ha en chef 1933 Mayo, föregångare till Human Relation-skolan. Informella grupper och normer på arbetsplatsen har avgörande betydelse för trivsel och produktivitet. 1947 Lewin, ledarstilar: demokratisk - auktoritär - låt-gå . Beteende är en funktion av samspelet mellan individen och miljön 1950 Stogdill, motståndare till ensidig egenskapsforskning. Menade att forskning omkring ledarskap som en social process där pers. egenskaper ses i förhållande till de situationer L möter 1954 Maslow, ”behovshierarki”. När en nivå har uppnåtts strävar man mot nästa 1957 Argyris, single loop och double loop lärande, reflektion 1958 Tannenbaum & Schmidt, ”democratic management”. Auktoritär…….demokratisk 1958 Schutz, FIRO-teorin 1959 Herzberg, studerade tillfredställelse i arbetslivet. Två faktor modellen. Motivationsfaktorer – hygienfaktorer . Ska nå fram till trivsel Bion, pionjär inom gruppterapin, Tavistock Clinic 1960 McGregor, Teori X och Y 1961 Likert, undersökte ledarstilar. Fyra typer av ledarstilar.. Organisationen byggs upp av grupper. Likertskalan. Mäta attityder 1964 Blake & Mouton, "managerial grid”. Metod som visar hur en ledare samtidigt kan maximera såväl produktion som människoorienterade managementbiten. Uppgifter/människor 1967 Fiedler, stil-situation. Uppgiftsmotiverad - relationsmotiverad 1969 Hersey & Blanchard, "situationsanpassat ledarskap" 1978 Burns, föregångare till transformational leadership 1981 Deming, TQM 1982 Peters & Waterman ”på jakt efter mästerskapet” 1985 Schein, organisationskultur 1985 Bass, "Transformational leadership" 1989 Yukl, tvärvetenskapligt synsätt på ledarskap

6 3.5 Bilden presenterar en tankekarta som beskriver relationen mellan begreppen chefskap och ledarskap under det övergripande begreppet ledning. Chefskap innehåller management och är hårt präglat av rationalitet och rätlinjighet. Begrepp som ligger den klassiska organisationsteorin nära. Chefskap bygger på formell tillsättning från arbetsgivaren. Ledarskap präglas av relationer, känslor och dynamik. Ledarskap vilar på förtroende och tillit från de ledda. God ledning förutsätter både chefskap och ledarskap. De två förhållningssätten bör ses som kommunicerande kärl. En god ledare använder sig av både chef- och ledarskap beroende på situation. Studier som genomförts vid de internationella förbanden visar att dagens militära chefer är framgångsrika vad avser chefskap och teknisk ledning med nyckelord som uppgift, funktioner, teknik och struktur. Försvarsmaktens problem är att alltför många chefer inte kombinerar det goda chefskapet med ett lika gott ledarskap. Andra organisationer kan mycket väl ha samma problem, inte minst i starkt resultatdrivna organisationer.

7 Källa:Andersson & Johansson, 1999

8 Återkoppling gynnsamma ledarbeteende
5.1 LEDARSTILSMODELLEN Återkoppling gynnsamma ledarbeteende F F PO IM + KB + + K + _ KB - _ K - LG

9 inre motivation snarare än
5.14 Fokus för Utvecklande ledare Utvecklande ledare fokuserar på hur de ska få sina medarbetare att känna inre motivation snarare än yttre motivation

10 Wheelan

11 KONFLIKTER Harmonisyn Konfliktsyn
Konflikter är något negativt och dåligt. Konflikter förorsakas av ”bråkmakare” Konflikter är möjliga att undvika Konflikter skall elimineras eller undertryckas. Harmonisyn leder ofta till konflikter. Konflikter är naturliga mellan människor Konflikter är oundvikliga. Konflikter är ofta berikande. Konflikter kan och ska hanteras. Konfliktsyn leder ofta till harmoni

12 Självbild Verkligt jag Idealt jag Spegeljag Verkligt jag Idealt jag
Självbild- individens självbild kan också påverkas positivt av feedback. En splittrad självbild kan leda till att individen har orealistiskt höga ideal. Verkligt jag Idealt jag Spegeljag Källa: James, 1890, och Mead, 1934

13 Johari fönster Vad jag: Vad andra: Arena Blint Fasad Okänt Omedvetet
Vet om mig själv Inte vet om mig själv Vad andra: Arena Blint Vet om mig Iden med att jämföra de egna och bedömarnas utvärdering är att ge deltagaren ytterligare information, förutom det han/ hon redan vet om sig själv. Denna information kan senare användas för att strukturera en personlig utvecklingsplan. Här kan Johari föenster användas. Fasad Okänt Inte vet om mig Omedvetet Källa: Joseph Luft och Harrington ”Harry” Ingham (1955)

14 Feedbacktrappa Förbli Förädla Förändra Förstå Förklara Försvara
Mitt eget val Förstå Lyssna Förklara Ett givet exempel som passar in på olika reaktioner. Förkasta – Det här rör inte mig Försvara – Bortförklara – nej så var det inte Förklara – Fly undan – Ja, men du förstår att … Förstå – Lyssna, bearbeta, att respektera avsändaren Förändra – Mitt eget val Fly undan Försvara Aggressivt Förkasta Motanfall Nej så var det inte… Göra ner synpunkterna


Ladda ner ppt "Henrik Drakenberg & Jörgen Sandahl"

Liknande presentationer


Google-annonser