Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

2 Inflation i Sverige och euroområdet Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat och SCB

3 Real SEK/TCW och bytesbalans (procent av BNP) för Sverige 1975-2005 Källor: Riskbanken och OECD

4 SEK/EUR och ränteförväntningar enligt FRA-kontrakt Källa: Riksbanken

5 Vad har hänt sedan oktober? Tillväxten i omvärlden överlag i linje med föregående prognos Något högre global inflation Lägre oljepris Svagare krona Överlag positiva signaler om inhemsk konjunktur och sysselsättning Högre räntor Inflationen utvecklats som väntat

6 Implicita terminsräntor (15 dagars genomsnitt) samt reporänteförväntningar Procent Källor: Prospera Research AB och Riksbanken

7 Statsobligationsräntor med 10 års löptid i Sverige, Tyskland och USA Procent Källa: Riksbanken

8 Internationella producentpriser på bearbetade varor samt olje- och metallprisindex Årlig procentuell förändring Källor: OECD och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

9 KPI-inflation i USA, euroområdet och OECD Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

10 Oljepriset, Brentolja USD per fat Källor: International Petroleum Exchange och Riksbanken

11 Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

12 BNP Kvartals- och årsförändringar i procent, säsongrensad data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och grå stapel avser Riksbankens prognos.

13 Nyanmälda och kvarstående lediga platser med en varaktighet på mer än tio dagar samt varsel Tre månaders glidande medelvärde Källa: AMS

14 Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

15 UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

16 Riskbilden Minskad osäkerhet om konjunkturen i Sverige och internationellt Viktiga osäkerhetsfaktorer är fortfarande: oljepriset, internationella obalanser, ökad konkurrens och inhemsk produktivitet Risk att förstärkningen av kronan dröjer Sammantaget risk för högre inflation


Ladda ner ppt "UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser