Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola."— Presentationens avskrift:

1 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola

2 Vision för Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle främjar genom utbildning och forskning hälsa och goda liv

3 Uppdrag för Hälsa och samhälle Detta gör vi genom att utveckla ledande professionsutbildningar för att bl a förse ansvariga huvudmän för hälso- och sjukvård och socialt arbete med för sina uppgifter kompetent personal bedriva forskning som ökar kunskapen relaterad till hälsa, sjukdom och sociala livsvillkor så att människors hälsa främjas och goda liv skapas i all vår verksamhet kritiskt studera samhällssystem och organisationer, som har uppgifter rörande hälsa och sociala villkor

4 Vision och uppdrag för Hälsa och samhälle Våra uppdrag skall utformas i samklang med Malmö högskolas totala åtagande.

5 Vi vill bli kända och respekterade för ett ömsesidigt engagerat möte mellan lärare, studenter och forskare att vi skapar goda förutsättningar för personlig utveckling för såväl medarbetare som studenter en omvärldsorientering som är öppen, bred och gränsöverskridande och omfattar såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv nyfikenhet med nytänkande och kreativitet genom att utbildning, forskning och praxis förstärker och inspirerar varandra

6 Mål för vår verksamhet Under den närmaste 5-årsperioden skall vi utveckla innovativa utbildningar på grund- och avancerad nivå öka andelen integrerade avsnitt mellan utbildningarna inom Hälsa och samhälle öka andelen studenter från underrepresenterat kön fördubbla andelen uppdragsutbildningar

7 Mål för vår verksamhet inom ramen för våra anslag utveckla en flervetenskaplig infrastruktur för forskningen genom ökad konkurrenskraft uppnå en utökning av externa forskningsanslag och en utökad uppdragsfinansierad forskning, dels områdesövergripande och dels i nätverk med andra lärosäten såväl nationellt som internationellt fördjupa internationella nätverk, såväl i utbildning som forskning, och öka internationellt utbyte av lärare och studenter

8 Mål för vår verksamhet etablera 6 vetenskapliga programområden, varav minst 2 skall vara områdesövergripande starta masterutbildningar inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, sexologi, vårdvetenskap/omvårdnad och biomedicinsk metodik och teknologi årligen anta minst 4 doktorander och uppnå minst 3 avlagda doktorsexamina inom det medicinska vetenskapsområdet starta forskarutbildning i socialt arbete

9 Mål för vår verksamhet öka forskningsvolymen till totalt 30 % av hälsa och samhälles totala budget vara väl förankrad i det omgivande samhället med kommuner, sjukvårdshuvudmän och berört näringsliv

10 Strategiska val och aktiviteter Vidareutveckla dialogen kring organiserandet av fakulteten Hälsa och samhälle med fortsatt process i medarbetar- och studentled. Aktivt bidra till etablerande av vetenskapsfältet humaniora och samhällsvetenskap inom Malmö högskola Genomföra en översyn av grundutbildningar med bl a identifiering av överlappande kunskapsavsnitt Vidareutveckla dialogen kring pedagogik och didaktik Identifiera behov av nya utbildningar inkl specialist- och vidareutbildningar, som leder till anställningsbarhet

11 Strategiska val och aktiviteter Utveckla masterutbildningar och forskarutbildning Utveckla infrastrukturen för forskning och profilområden Stärka forskningsmiljöerna Skapa strategier, som fokuserar på omvärldsorientering

12 Strategiska val och aktiviteter Utveckla en arbetsmiljö som främjar medinflytande och engagerade medarbetare och studenter Utveckla ett väl avvägt administrativt stöd till utbildning, forskning och samverkan Vidareutveckla uppföljningssystem, ekonomiskt och kvalitetsmässigt


Ladda ner ppt "Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser