Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vidareutveckla det akademiska ledarskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vidareutveckla det akademiska ledarskapet"— Presentationens avskrift:

1 Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsstyrelsen 2006-05-03 (reviderad 2006-08-30)

2 Vidareutveckla det akademiska ledarskapet
En fakultet som genom excellens i forskning och utbildning verkar för bättre hälsa Visa excellens Ta ansvar Examinera masterstudenter och doktorander i internationell toppklass Examinera studenter med hög kompetens och förmåga att utveckla sitt yrkesområde Prestera excellent medicinsk forskning Vara aktiva i samhällsdebatten Bidra till utveckling av en innovationskultur Omfördela befintliga och styra nya forskningsresurser till internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer Bygg styrka Skapa effektivitet Kommunicera fakultetens prestationer och förutsättningar Satsa på yngre forskare Utveckla profilerade utbildningsprogram Utveckla vetenskapliga mötesplatser Förbättra den strategiska rekryteringen Ökad effektivitet och professionalism i organisationen Attrahera mer externa medel Utveckla lärarnas ämnes- mässiga och pedagogiska kompetens Vidareutveckla fakulteten som attraktiv arbetsplats Vidareutveckla det akademiska ledarskapet Vetenskaplighet, integritet, professionalism, respekt, ambition, mod, förändringsvilja, långsiktighet, entusiasm, tydlighet

3 Prestera excellent medicinsk forskning
Fakulteten skall, inom det medicinska vetenskapsområdet, prestera excellent forskning som resulterar i internationellt genomslag, dvs publikationer i högt ansedda internationella tidskrifter. Detta ger ett betydelsefullt bidrag till kunskapsuppbyggnaden och den vetenskapliga utvecklingen.

4 Utveckla vetenskapliga mötesplatser
Fakulteten skall utveckla nya vetenskapliga mötesplatser. Detta skall ske genom att verka för kreativa möten mellan forskare och lärare från olika ämnesområden och forskningstraditioner inom och utanför LiU. Detta leder till innovativa idéer, engagemang och utveckling.

5 Attrahera mer externa forskningsmedel
Fakulteten skall öka de externa forskningsmedlen i förhållande till fakultetsanslaget. Detta ska göras genom att öka antalet ansökningar och förbättra deras kvalitet och genom att proaktivt söka nya forskningsmedel (exempelvis donationer, fundraising). Detta skapar förutsättningar för en stark forskningsorganisation.

6 Satsa på yngre forskare
Fakulteten skall satsa på att rekrytera yngre forskare med erfarenhet från internationellt framstående forskningsmiljöer. Dessutom skall egna forskare med hög potential stödjas i sin utveckling genom en genomtänkt karriärplanering. Detta leder till vitalisering och förstärkning av forskningsmiljöerna.

7 Förbättra den strategiska rekryteringen
Fakultetens rekrytering skall präglas av långsiktighet och professionalism. Rekryteringen skall bygga på en strategisk plan för sammansättningen av de framtida akademiska tjänsterna, i relevanta fall i samverkan med landstinget och andra aktörer. Processen för att identifiera lämpliga kandidater till olika akademiska befattningar skall tydliggöras. Rekryteringsprocessen skall förbättras.

8 Examinera masterstudenter och doktorander i internationell toppklass
Fakulteten skall genomföra högkvalitativa masters- och forskarutbildningar som examinerar studenter och doktorander i internationell toppklass. Detta innebär att de utexaminerade blir attraktiva på internationella arbetsmarknaden och den vetenskapliga arenan.

9 Utveckla profilerade utbildningsprogram
Fakulteten skall utveckla profilerade utbildningsprogram i samklang med internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer. Utbildningarna skall stimulera till innovativt beteende och framtida entreprenörskap. Detta, tillsammans med fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete i framkant, skall leda till attraktiva utbildningar.

10 Utveckla lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska kompetens
Fakultetens lärare skall ha anknytning till en forskningsmiljö för att säkerställa hög ämnesmässig kompetens och skall även inom relevanta områden ha verksamhetsanknytning . Lärarna skall genom kontinuerlig utbildning förvärva god kunskap om modern pedagogik och hög kompetens i problembaserat lärande samt gärna delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk forskning. Detta ger förutsättningar för hög utbildningskvalitet.

11 Examinera studenter med hög kompetens och förmåga att utveckla sitt yrkesområde
Genom fakultetens högkvalitativa utbildningar examineras studenter med hög yrkeskompetens och förmåga till livslångt lärande. Förmåga till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna bidra till att utveckla sitt framtida yrkesområde. Ovanstående skall uppnås genom att utbildningarna bygger på studentcentrerat lärande, integration och interaktion med arbetslivet under utbildningstiden. Studenterna blir då attraktiva och möter arbetsmarknadens behov.

12 Bidra till utveckling av en innovationskultur
Fakulteten skall genom aktivt samarbete med andra aktörer i regionen bidra till att utveckla en innovationskultur. Detta skall ske genom att utveckla utbildningsprogram som stimulerar till entreprenörskap och innovativt tänkande och beteende. Detta leder till att studenterna kan bli verksamma inom både privat och offentlig sektor.

13 Vara aktiva i samhällsdebatten
Fakulteten och dess anställda ska vara aktiva i samhällsdebatten. Detta ska ske genom att bygga upp relationer med samhällsaktörer, privata näringslivet och media. Det leder till att fakulteten bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad och blir mer synlig i samhället.

14 Omfördela befintliga och styra nya forskningsresurser till internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer Fakulteten skall efter systematisk värdering och kritisk granskning omfördela fakultetsmedel för forskning till befintliga eller nya områden med potential som slagkraftiga forskningsmiljöer. Dessa miljöer ska också ansvara för att masters- och forskarutbildning bedrivs samt för karriärplanering för yngre forskare i gruppen. Fakultetens forskningsstöd till verksamheter som ej bedöms ha möjlighet att utvecklas framgångsrikt avvecklas. Detta leder till flera internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer.

15 Ökad effektivitet och professionalism i organisationen
Fakulteten skall ha en organisation och ett arbetssätt som innebär att tillgängliga resurser utnyttjas på ett optimalt sätt för lärande och forskning. Detta ska uppnås genom att fakultetens ledning fokuserar på viktiga områden enligt strategikartan. Administrationens struktur och arbetssätt skall leda till ökad effektivitet och professionalism.

16 Vidareutveckla fakulteten som attraktiv arbetsplats
Fakulteten skall verka för ett arbetsklimat som ger positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Detta skall skapa en attraktiv arbetsplats som präglas av lika villkor ( med möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

17 Kommunicera fakultetens prestationer och förutsättningar
De prestationer som utförs inom fakulteten skall systematiskt synliggöras och kommuniceras såväl inom som utanför universitetet. Detta innebär en större medvetenhet om fakultetens betydelse och situation, inklusive konkurrenssituation och ekonomiska förutsättningar. Detta leder till ökat självförtroende och bättre förutsättningar att genomföra strategin.

18 Vidareutveckla det akademiska ledarskapet
Att utveckla det akademiska ledarskapet är en viktig förutsättning för att genomföra strategin. HU skall arbeta för att de värden som det akademiska ledarskapet står för, såsom vetenskaplighet, integritet, professionalism, respekt, ambition, mod, förändringsvilja, långsiktighet, entusiasm och tydlighet skall fungera som ledstjärnor vad gäller beslutsfattande och ledarutveckling.


Ladda ner ppt "Vidareutveckla det akademiska ledarskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser