Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden"— Presentationens avskrift:

1 Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden 2005-10-05

2 Visa excellens Ta ansvar Bygg styrka Skapa effektivitet
Vision: ”En fakultet som genom excellens i forskning och utbildning verkar för bättre hälsa” Visa excellens Ta ansvar Examinera studenter med hög kompetens och förmåga att utveckla sitt yrkesområde Examinera studenter och doktorander i internationell toppklass Prestera excellent medicinsk forskning Bidra till utveckling av en innovationskultur Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer Vara aktiva i samhällsdebatten Bygg styrka Skapa effektivitet Utveckla konkurrenskraftiga master- och forskarutbildningar Omfördela befintliga och styra nya forskningsresurser till slagkraftiga forskningsmiljöer Erövra mer konkurrens- utsatta externa medel Utveckla profilerade utbildningsprogram Ökad effektivitet och professionalism i organisationen Satsa på yngre forskare Förbättra den strategiska rekryterings-processen Utveckla lärarnas ämnes- mässiga och pedagogiska kompetens Främja vetenskapliga mötesplatser Kommunicera fakultetens prestationer och förutsättningar Vidareutveckla fakulteten som attraktiv arbetsplats Akademiskt ledarskap Vetenskaplighet, integritet, professionalism, respekt, ambition, mod, förändringsvilja, långsiktighet, entusiasm, tydlighet

3 Prestera excellent medicinsk forskning
Fakulteten skall, inom det medicinska vetenskapsområdet, prestera excellent forskning som resulterar i internationellt genomslag, dvs publikationer i högt ansedda internationella tidskrifter. Detta ger ett betydelsefullt bidrag till kunskapsuppbyggnaden och den vetenskapliga utvecklingen.

4 Stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer
Fakulteten skall stärka och utveckla internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer. Detta skall uppnås genom att koncentrera fakultetens forskningsresurser till miljöer med stor vetenskaplig potential och förmåga att erövra medel från de av universitetet prioriterade forskningsfinansiärerna.

5 Främja vetenskapliga mötesplatser
Fakulteten skall främja vetenskapliga mötesplatser för forskare och lärare. Detta skall ske genom att verka för kreativa möten mellan forskare och lärare från olika ämnesområden inom och utanför LiU. Detta leder till innovativa idéer, engagemang och utveckling både inom forskning och utbildning.

6 Erövra mer konkurrensutsatta externa medel
Fakultetens andel av de konkurrensutsatta medlen, från de av universitetet prioriterade forskningsfinansiärerna, skall öka. Detta skall ske genom att öka antalet ansökningar och förbättra deras kvalitet. Detta synliggör fakulteten som en excellent forskningsorganisation.

7 Satsa på yngre forskare
Fakulteten skall satsa på att rekrytera yngre forskare med erfarenhet från internationellt framstående forskningsmiljöer. Dessutom skall egna forskare med hög potential stödjas i sin utveckling genom en genomtänkt karriärplanering. Detta leder till vitalisering och förstärkning av forskningsmiljöerna.

8 Förbättra den strategiska rekryteringsprocessen
Fakultetens rekrytering skall präglas av långsiktighet och professionalism. Rekryteringen skall bygga på en tydlig plan för sammansättningen av de framtida akademiska tjänsterna. Processen för att identifiera lämpliga kandidater till olika akademiska befattningar skall tydliggöras. Det administrativa stödet till rekryteringsprocessen skall utvecklas.

9 Examinera studenter och doktorander i internationell toppklass
Fakulteten skall genomföra högkvalitativa utbildningar som examinerar studenter och doktorander i internationell toppklass. Detta innebär att de utexaminerade blir attraktiva på internationella arbetsmarknaden och den vetenskapliga arenan.

10 Utveckla konkurrenskraftiga master- och forskarutbildningar
Fakulteten skall utveckla internationellt konkurrenskraftiga master- och forskarutbildningar i samverkan med övriga fakulteter vid Linköpings universitet. Utbildningarna skall genomföras i anslutning till starka forskningsmiljöer. Detta leder till att studenterna blir attraktiva på arbetsmarknaden och att fakultetens forskningsmiljöer stärks.

11 Utveckla profilerade utbildningsprogram
Fakultetens utbildningar skall utveckla egna programprofiler i samklang med prioriterade forskningsområden. Utbildningarna skall stimulera till innovativt beteende och framtida entreprenörskap. Utbildningarna skall kännetecknas av studentcentrerat lärande som filosofi och problembaserat lärande i dynamisk utveckling som metod. Vidare skall utbildningarna kännetecknas av integration mellan teori/praktik och mellan ämnen, användning av nya undervisningsverktyg samt ett internationellt perspektiv. Moment gemensamma för de olika utbildningarna skall främja framtida samverkan mellan olika yrken och bidra till effektivt resursutnyttjande. Detta skall leda till nationellt och internationellt attraktiva utbildningar.

12 Utveckla lärarnas ämnesmässiga och pedagogiska kompetens
Fakultetens lärare skall ha anknytning till aktiv forskningsmiljö för att säkerställa hög ämnesmässig kompetens. Lärarna skall genom kontinuerlig utbildning förvärva god kunskap om modern pedagogik och hög kompetens i problembaserat lärande. Detta ger förutsättningar för hög utbildningskvalitet.

13 Examinera studenter med hög kompetens och förmåga att utveckla sitt yrkesområde
Genom fakultetens högkvalitativa utbildningar examineras studenter med hög yrkeskompetens och förmåga till livslångt lärande. Förmåga till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna bidra till att utveckla sitt framtida yrkesområde. Detta skall uppnås genom att utbildningarna bygger på studentcentrerat lärande, integration och interaktion med arbetslivet under utbildningstiden. Detta leder till att studenterna blir attraktiva och möter arbetsmarknadens behov.

14 Bidra till utveckling av en innovationskultur
Fakulteten skall genom aktivt samarbete med andra aktörer i regionen bidra till att utveckla en innovationskultur. Detta skall ske genom att utveckla utbildningsprogram som stimulerar till entreprenörskap och innovativt beteende. Detta leder till att studenterna kan bli verksamma inom både privat och offentlig sektor.

15 Vara aktiva i samhällsdebatten
Fakulteten och dess anställda ska vara aktiva i samhällsdebatten. Detta ska ske genom att bygga upp relationer med samhällsaktörer, privata näringslivet och media. Det leder till att fakulteten bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad och blir mer synlig i samhället.

16 Omfördela befintliga och styra nya forskningsresurser till slagkraftiga forskningsmiljöer
Fakulteten skall efter systematisk värdering och kritisk granskning omfördela fakultetsmedel för forskning till områden med potential att fortsätta vara eller bli slagkraftiga forskningsmiljöer. Fakultetens forskningsstöd till verksamheter som ej bedöms ha möjlighet att utvecklas framgångsrikt avvecklas. Detta leder till flera internationellt slagkraftiga forskningsmiljöer.

17 Ökad effektivitet och professionalism i organisationen
Fakulteten skall ha en organisation och ett arbetssätt som innebär att tillgängliga resurser skapar största möjliga värde för lärande och forskning. Detta ska uppnås genom att fakultetens ledning och administration fokuserar på strategiskt viktiga områden enligt strategikartan.

18 Vidareutveckla fakulteten som attraktiv arbetsplats
Fakulteten skall verka för ett arbetsklimat som ger positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Detta skall skapa en attraktiv arbetsplats med möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.

19 Kommunicera fakultetens prestationer och förutsättningar
De prestationer som utförs inom fakulteten skall systematiskt synliggöras och kommuniceras. Detta innebär en större medvetenhet om fakultetens betydelse och situation, inklusive konkurrenssituation och de ekonomiska förutsättningarna inom högskolan. Detta leder till ökat självförtroende och bättre förutsättningar att genomföra strategin.

20 Akademiskt ledarskap Det akademiska ledarskapet är en viktig förutsättning för att genomföra strategin. HU skall arbeta för att de värden som det akademiska ledarskapet står för, dvs vetenskaplighet, integritet, professionalism, respekt, ambition, mod, förändringsvilja, långsiktighet, entusiasm och tydlighet skall fungera som ledstjärnor vad gäller beslutsfattande och ledarutveckling.


Ladda ner ppt "Hälsouniversitetets strategikarta beslutad av fakultetsnämnden"

Liknande presentationer


Google-annonser