Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2011 – 2015 Olle Norberg Generaldirektör Svensk rymdverksamhet i ett europeiskt perspektiv © Rymdstyrelsen 2010-10-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2011 – 2015 Olle Norberg Generaldirektör Svensk rymdverksamhet i ett europeiskt perspektiv © Rymdstyrelsen 2010-10-18."— Presentationens avskrift:

1 Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2011 – 2015 Olle Norberg Generaldirektör Svensk rymdverksamhet i ett europeiskt perspektiv © Rymdstyrelsen 2010-10-18

2 Rymdstyrelsens huvuduppgifter •främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning •verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat. •verka för att Sverige bidrar till och drar nytta av det europeiska samarbetet inom rymdområdet

3 Slutsatser av nuläges- och omvärldsanalys •Rymdverksamheten ökar + konstant anslagsnivå för Rymdstyrelsen gör att prioriteringar är nödvändiga, en strategi för detta behövs •Konkurrensen ökar globalt och inom Europa •Ökad rymdverksamhet inom EU, utan ESA:s georeturregler •Georetur till Sverige minskar •Små rymdföretag har lyckats •Regeringsbeslut angående Ariane •Samhällets behov av satellitdata och tillämpningar är ständigt ökande •Forskargrupperna har behov av tekniskt projektstöd •Esrange en unik tillgång

4 Fokusområden Tre fokusområden identifierade mellan vilka Rymdstyrelsen måste göra prioriteringar: •Verksamheten i rymden •Industrins konkurrenskraft genom rymdverksamhet •Tillträdet till rymden

5 Målbild för verksamheten i rymden Rymdforskningen är av högsta internationella klass… … med hjälp av satelliter, sondraketer och ballonger Esrange är en attraktiv forskningsfacilitet Svenska myndigheter nyttjar rymdinfrastruktur effektivt Ny teknik och innovationer leder till ökad svensk konkurrenskraft

6 Målbild för industrins konkurrenskraft Konkurrenskraftig svensk industri, främst inom infrastruktur för rymden Rymdverksamheten bidrar till tillväxt i Sverige Svensk industri är en aktiv partner i det europeiska rymdsamarbetet

7 Målbild för tillträdet till rymden Utveckling av rymdtransporter leder till konkurrenskraftig svensk industri Svensk industri bidrar till det europeiska tillträdet till rymden Esrange är en del av det europeiska tillträdet till rymden

8 Rymdstyrelsens val av strategi Samtliga fokusområden passar väl in i Rymdstyrelsen verksamhet, men… Omvärldsanalysen gör att Rymdstyrelsen bedömer att områdena Verksamhet i rymden Tillträdet till rymden skapar de största möjligheterna för framtiden då Rymdstyrelsen måste prioritera inom den nuvarande anslagsnivån.

9 Strategiskt fokus relativt instruktionen Tillträdet till rymdenInstruktionen •Forskning av högsta internationella klass Verksamheten i rymden Bidra till kunskapssamhället Bidra till, och dra nytta av europeiska samarbeten Samhällets behov av rymdverksamhet Industrins innovations- och konkurrenskraft •Tillgång till fjärranalysdata •Stimulerar teknikutveckling och innovationer •Vidareförädling av data •Samverkan akademi och industri •Genom ESA och EU •Medverka till Europas tillträde till rymden •Tillväxt - inom rymdsektorn - genom spridning även till andra sektorer •Samverkan akademi och industri

10 Prioriteringar vid bibehållna anslagsnivåer Nuvarande anslag räcker inte till nuvarande verksamhetsnivå Kan behöva minska deltagandet i ESA:s tillämpningsprogram för att frigöra medel Omfördela medel till verksamhet i rymden och tillträdet till rymden Verka för ökad synergi med annan teknikutveckling och finansiering

11 Prioriteringar vid ökat förvaltningsanslag Växande rymdverksamhet men bibehållet förvaltningsanslag har lett till att Rymdstyrelsen är underbemannad. Tillkommande uppgifter till följd av EU:s rymdpolitik har inte finansierats. Ökat anslag ger stor potential för ökat svenskt utbyte av europeiskt och annat internationellt rymdsamarbete. Ökat anslag möjliggör för Rymdstyrelsen att driva egna projekt i internationell samverkan, minskar beroendet av ESA.

12 Prioriteringar vid ökade verksamhetsanslag Leder till prioriteringar i enlighet med den valda strategin Ökade anslag följer på inlämnade budgetunderlag, där prioriterade verksamheter/projekt beskrivs.

13 Nästa steg Nu har strategins inriktning presenterats. Förändringar behöver ta tid och genomföras gradvis. Nästa steg är att precisera hur Rymdstyrelsen prioriterar mellan verksamheter, kommer att ske i nära dialog med intressenterna. Rymdstyrelsen ambition är att, i dialog med intressenterna, etablera en tydlig och transparent process för övergång och genomförande av strategin.


Ladda ner ppt "Rymdstyrelsens strategi med fokus på 2011 – 2015 Olle Norberg Generaldirektör Svensk rymdverksamhet i ett europeiskt perspektiv © Rymdstyrelsen 2010-10-18."

Liknande presentationer


Google-annonser