Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De finansiella marknaderna. Statligt stöd från Riksbanken och Riksgälden till finansiella institut på den svenska marknaden Miljarder kronor Källor: Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De finansiella marknaderna. Statligt stöd från Riksbanken och Riksgälden till finansiella institut på den svenska marknaden Miljarder kronor Källor: Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 De finansiella marknaderna

2 Statligt stöd från Riksbanken och Riksgälden till finansiella institut på den svenska marknaden Miljarder kronor Källor: Riksbanken och RiksgäldenDiagram 1:1

3 Federal Reserves balansräkning Miljarder dollar Källa: Federal ReserveDiagram 1:2

4 Tre månaders interbankränta minus förväntad styrränta Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och BloombergDiagram 1:3

5 Uppdelning av den svenska basis-spreaden Räntepunkter Källa: RiksbankenDiagram 1.4

6 Utestående volym av företagscertifikat utgivna i USA Miljarder dollar Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:5

7 Utestående volym av Euro Commercial Paper Miljarder dollar Källa: EuroclearDiagram 1:6

8 Räntor på tioåriga statsobligationer i olika länder Procent Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:7

9 Emissionsvolym för företags- obligationer i dollar Miljarder dollar Källa: SIFMADiagram 1:8

10 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA och euroområdet Räntepunkter Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:9

11 Kreditspreadar för företagsobligationer med hög avkastning i USA och euroområdet Räntepunkter Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:10

12 Faktisk global konkursgrad samt prognos Procent Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:11

13 Skillnaden mellan räntorna på en bostadsobligation och en statsobligation med två respektive fem års löptid Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 1:12

14 Premier i CDS-index Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och BloombergDiagram 1:13

15 Emissionsvolymer i USA på marknaden för värdepapperiserade tillgångar Miljarder dollar Källa: SIFMADiagram 1:14

16 Börsutveckling Index, 1 januari 2008 = 100 Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:15

17 Implicit volatilitet på aktiemarknaden Procent, 10 dagars glidande medelvärde Källa: BloombergDiagram 1:16

18 P/E-kvot Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:17

19 Svenskt stressindex Källa: RiksbankenDiagram R1

20 Internationellt stressindex Källa: RiksbankenDiagram R2

21 Anser du att den finansiella krisen har nått sin kulmen? Procent Källa: RiksbankenDiagram R3 Våren 2009 Hösten 2009 Ja Nej Har ingen uppfattning Ja Nej Har ingen uppfattning 86% 5% 9% 46% 35% 19%

22 Hur har din vilja att ta risk förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Källa: RiksbankenDiagram R4 29% 20% Våren 2009Hösten 2009 Ökat starkt Ökat starkt Ökat något Ökat något Varken ökat eller minskat Varken ökat eller minskat Minskat något Minskat något Minskat Starkt, 2% Minskat starkt 32% 5% 52% 9% 34% 19% 7% 28% 12%

23 Hur har din institutions buffert av likvida tillgångar förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Källa: RiksbankenDiagram R5 28% 12% 9% 29% 20% 17% 13% 5% 28% 17% Våren 2009Hösten 2009 Ökat starkt Ökat starkt Ökat något Ökat något Varken ökat eller minskat Varken ökat eller minskat Minskat något Minskat något Minskat Starkt, 2% Minskat starkt Har ingen uppfattning Har ingen uppfattning

24 Den svenska hushålls- sektorn

25 Hushållens finansiella nettoförmögenhet Procent av disponibel inkomst Källa: SCBDiagram 2:1

26 Hushållens nominella disponibla inkomster och sparkvot Årlig procentuell förändring, Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:2

27 Hushållens totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Källa: RiksbankenDiagram 2:3

28 Lån för konsumtion med bostaden som säkerhet som andel av disponibel inkomst Procent Källor: Reserve Bank of Australia, Reuters EcoWin, SCB och RiksbankenDiagram 2:4

29 Fördelning av hushållens nya lån på olika löptider Procent Källa: RiksbankenDiagram 2:5

30 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:6

31 Hushåll under marginal, osäkra krediter och potentiella kreditförluster Procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:7

32 Andelen skulder och tillgångar som hålls av skuldsatta hushåll i olika inkomstgrupper Procent Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:8

33 Huspriser i riket, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö Index, 1986 = 100 Källa: SCBDiagram 2:9

34 Bostadsrättspriser, tre månaders glidande medelvärde Kronor per kvardratmeter Källa: www.maklarstatistik.seDiagram 2:10

35 Försäljningstider i riket Antal dagar, median Källor: Hemnet och www.maklarstatistik.seDiagram 2:11

36 Reala huspriser i Sverige och omvärlden Index, 1995 = 100 Källor: BIS, Reuters EcoWin och SCBDiagram R6

37 Reala huspriser i Sverige och omvärlden Index, 1995 = 100 Källor: Reuters EcoWin och SCBDiagram R7

38 Hushållens skulder i relation till disponibel inkomst Procent Källor: BIS, nationella centralbanker, Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram R8

39 Andelen nytecknade lån med rörlig ränta Procent Källa: European Mortgage FederationDiagram R9

40 Bostadsinvesteringar i relation till BNP, löpande priser, säsongrensade data Procent Källor: Reuters EcoWin, SCB och RiksbankenDiagram R10

41 Bostadsinvesteringar i relation till BNP jämfört med förändringen i reala huspriser Procent Källa: Reuters EcoWinDiagram R11

42 Förändring i bolåneräntor jämfört med reala huspriser Procentenheter och procent Källor: European Mortgage Federation, Federal Reserve och Reserve Bank of AustraliaDiagram R12

43 Förändring av rörlig bostadsränta, 2009-09-30 jämfört med 2008-09-30 Procentenheter Källor: Central Bank & Financial Services Authority of Ireland, Reserve Bank of Australia och Reuters EcoWinDiagram R13

44 Reala huspriser i relation till BNP i fasta priser Procent Källa: Reuters EcoWinDiagram R14

45 Den svenska företags- sektorn

46 Lönsamhet och skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade bolag Procent Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:12

47 Räntetäckningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:13

48 Kassalikviditet i svenska börsnoterade företag Procent Källor: Bloomberg och RiksbankenDiagram 2:14

49 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde Källa: SCB och RiksbankenDiagram 2:15

50 Företagens upplåning från kreditinstitut samt deras värdepappersfinansiering Miljarder kronor Källa: RiksbankenDiagram 2:16

51 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:17

52 Företagens kreditrisk, utfall och prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Källor: Moody's KMV och RiksbankenDiagram 2:18

53 Den kommersiella fastighets- marknaden…..

54 Transaktionsvolymer på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden Miljarder kronor Källor: Savills och RiksbankenDiagram 2:19

55 Priser på kontorslokaler i Sverige och internationellt Årlig procentuell förändring Källor: IPD, Reuters EcoWin, MIT Center for Real Estate, Newsec och RiksbankenDiagram 2:20

56 Reala priser på kontorslokaler i citylägen Index, 1981 = 100 Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:21

57 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent Källor: Newsec och Reuters EcoWinDiagram 2:22

58 Reala priser och hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Årlig procentuell förändring Källor: Newsec och RiksbankenDiagram 2:23

59 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Källa: NewsecDiagram 2:24

60 Sysselsatta i näringslivet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:25

61 Förväntade konkurssannolikheter (EDF) och aktiepriser för fastighetsbolag Index, januari 2005 = 100 och procent Källor: Moody's KMV Credit Edge, Reuters EcoWin och RiksbankenDiagram 2:26

62 Övriga norden och tyskland

63 Husprisutveckling Årlig procentuell förändring Källor: Reuters EcoWin och BISDiagram 2:27

64 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: ECB och nationella statistikbyråerDiagram 2:28

65 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Källor: ECB och nationella statistikbyråerDiagram 2:29

66 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag Procent Källor: Moody's KMV Credit Edge och RiksbankenDiagram 2:30

67 Företagskonkurser Tolv månaders glidande medelvärde Källa: Nationella statistikbyråerDiagram 2:31

68 De baltiska länderna

69 BNP Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:32

70 Bytesbalans Procent av BNP Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:33

71 Arbetslöshet Procent Källa: EurostatDiagram 2:34

72 Konfidensindikator för konsumenter Nettotal, procent Källa: EU-kommissionenDiagram 2:35

73 Reala växelkurser för de baltiska länderna Index, 2000 = 100 Källa: BISDiagram 2:36

74 Nominella löner Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:37

75 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:38

76 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:39

77 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:40

78 Hushållens och företagens skulder i förhållande till BNP Procent Källor: Nationella centralbanker och Reuters EcoWinDiagram 2:41

79 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos BankasDiagram 2:42

80 Ukraina och Ryssland

81 BNP i fasta priser Årlig procentuell förändring Källor: IMF World Economic Outlook DB, okt 09, Eastern Europe Consensus Forecasts, okt 09 och RiksbankenDiagram 2:43

82 Bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta i Ukraina Procent av nominell BNP Källor: Reuters EcoWin, IMF World Economic Outlook Database, oktober 2009, och RiksbankenDiagram 2:44

83 Bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta i Ryssland Procent av nominell BNP Källor: Reuters EcoWin, IMF World Economic Outlook Database, oktober 2009, och RiksbankenDiagram 2:45

84 Utvecklingen i bankerna

85 Bankernas intäkter Miljarder kronor, rullande fyra kvartal Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:1

86 Utlåning uppdelad på geografiskt område och låntagarkategori, september 2009 Procent av total utlåning Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:2

87 Räntenetto i förhållande till räntebärande tillgångar, räntenettomarginalen Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:3

88 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i storbankerna samt omsättning och börsindex Index, kvartal 1 2003 = 100 Källa: Bankernas resultatrapporter, NASDAQ OMX och RiksbankenDiagram 3:4

89 Fördelning av totala tillgångar Procent, september 2009 Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:5

90 Utlåning i de baltiska länderna, marknadsandelar Procent, september 2009 Källa: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:6

91 Storbankernas kreditförluster Procent av utlåningen Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:7

92 Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser 2009-09-30 Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och RiksbankenDiagram 3:8

93 Fördelning av kreditförluster under perioden 2009- 2011 per region i Riksbankens huvudscenario Miljoner kronor och procent Källa: RiksbankenDiagram 3:9

94 Kreditförlustnivå under 2009-2011 per bank i Riksbankens huvudscenario Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:10

95 Europeiska bankers kärnprimärkapitalrelationer, juni 2009 Procent Källa: NomuraDiagram 3:11

96 Tillgångar i förhållande till eget kapital Procent Källor: Fitch, bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:12

97 Bankernas finansieringskällor, sept 2009 Procent Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:13

98 Bankernas in- och utlåning Miljarder kronor Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenDiagram 3:14 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 mar/01mar/02mar/03mar/04mar/05mar/06mar/07mar/08mar/09mar/10 UtlåningInlåningInlåningsunderskott

99 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Källa: RiksbankenDiagram 3:15

100 Bankernas primär- och kärnprimär- kapitalrelation faktisk och i stresstestet Procent Källa: RiksbankenDiagram 3:16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 HandelsbankenSwedbankSEBNordea 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2009 Kv 3 (faktisk)2009 Kv 420102011 2009 Kv 3 (faktisk)2009 Kv 420102011 Primärkapitalrelation Kärnprimärkapitalrelation

101 Spread over swap för säkerställda obligationer i euro, fem år Räntepunkter Källor: EcoWin och RiksbankenDiagram R15

102 EUR/SEK cross currency basis spread, fem år Räntepunkter Källa: BloombergDiagram R16

103 Money market basis spread (mellan 6 mån EURIBOR och 3 mån EURIBOR), fem år Räntepunkter Källa: BloombergDiagram R17


Ladda ner ppt "De finansiella marknaderna. Statligt stöd från Riksbanken och Riksgälden till finansiella institut på den svenska marknaden Miljarder kronor Källor: Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser