Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2009:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2009:1"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2009:1

2 Finansiella marknader

3 Centralbankernas balansräkningar Index, januari 2000=100
Diagram 1:1 Källor: Reuters Ecowin och Bloomberg

4 Tre månaders interbankränta relativt förväntad styrränta Räntepunkter
Diagram 1:2 Källa: Bloomberg

5 Utestående volym av företagscertifikat utgivna i USA Miljarder dollar
Diagram 1:3 Källa: Federal Reserve

6 Utestående volym av Euro Commercial Paper Miljarder dollar
Diagram 1:4 Källa: Euroclear

7 Ränta på tioåriga statsobligationer i olika länder Procent
Diagram 1:5 Källa: Reuters Ecowin

8 Svenska statsobligationsräntor Procent
Diagram 1:6 Källa: Reuters Ecowin

9 Europeiska länders upplåningsbehov 2009 i procent av BNP Procent
Diagram 1:7 Källa: FitchRatings

10 Standard & Poor's ned- och uppgraderingar per kvartal
Diagram 1:8 Källa: Bloomberg

11 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA och Europa Räntepunkter
Diagram 1:9 Källa: Reuters Ecowin

12 Kreditspreadar för företagsobligationer med hög avkastning i USA och Europa Räntepunkter
Diagram 1:10 Källa: Reuters Ecowin

13 Faktisk konkursgrad samt prognos, globalt Andel av totalt antal företag med klassificeringen Ba/BB
Diagram 1:11 Källa: Reuters Ecowin

14 Skillnaden mellan räntorna på en bostadsobligation och en statsobligation med två respektive fem års löptid Räntepunkter Diagram 1:12 Källa: Reuters Ecowin

15 Premier i CDS-index Räntepunkter
Diagram 1:13 Källor: Ecowin Reuters och Bloomberg

16 Börsutveckling Index, 28 december 2007=100
Diagram 1:14 Källa: Reuters Ecowin

17 Implicit volatilitet på aktiemarknaden Procent
Diagram 1:15 Källa: Bloomberg

18 P/E-kvot Diagram 1:16 Källa: Reuters Ecowin

19 Den monetära basen i Sverige Miljarder kronor
Diagram R1 Källa: Riksbanken

20 BNP i Östeuropa Årlig procentuell förändring
Diagram R2 Källor: IMF och Riksbanken

21 BNP 2003-2007 och prognos för 2009 Årlig procentuell förändring
Diagram R3 Källor: IMF och Riksbanken

22 Växelkurs mot euro Index, september 2008=100
Diagram R4 Källa: Reuters EcoWin

23 Exponering mot Östeuropa som andel av hemlandets BNP 2008 Procent
Diagram R5 Källor: BIS och IMF

24 Hur har din vilja att ta risk förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent
Diagram R6 Källa: Riksbanken

25 Hur har ditt instituts buffert av likvida tillgångar förändrats jämfört med för ett halvår sedan? Procent Diagram R7 Källa: Riksbanken

26 Anser du att den finansiella krisen har nått sin kulmen? Procent
Diagram R8 Källa: Riksbanken

27 Hushållen

28 Bankernas totala utlåning fördelad på svenska och utländska hushåll och företag, december 2008 Procent Diagram 2:1 Källa: Riksbanken

29 Bankernas kreditförluster geografiskt fördelade, kvartal och kvartal Procent av totala kreditförluster Diagram 2:2 Källa: Riksbanken

30 Hushållens finansiella nettoförmögenhet i relation till disponibel inkomst Procent
Diagram 2:3 Källa: SCB

31 Hushållens disponibla inkomster och hushållens sparkvot Årlig procentuell förändring och procent
Diagram 2:4 Källor: SCB och Riksbanken

32 Hushållens totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring
Diagram 2:5 Källa: Riksbanken

33 Diagram 2:6. Bolåneränta, interbankränta och reporänta Procent
Källor: Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

34 Housing equity withdrawal i Sverige, Storbritannien och Australien Procent av disponibel inkomst
Källor: Reserve Bank of Australia, Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken Diagram 2:7

35 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst
Diagram 2:8 Källor: SCB och Riksbanken

36 Hushåll under marginal, osäkra krediter och potentiella kreditförluster Procent
Diagram 2:9 Källor: SCB och Riksbanken

37 Andelen skulder, finansiella tillgångar och reala tillgångar som hålls av skuldsatta hushåll i olika inkomstgrupper Procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:10

38 Huspriser i riket, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö Index 1986=100
Diagram 2:11 Källa: SCB

39 Bostadsrättspriser, tre månaders glidande medelvärde Kronor per kvardratmeter
Diagram 2:12 Källa:

40 Försäljningstider för småhus och bostadsrätter i riket Antal dagar, median
Diagram 2:13 Källor: Hemnet och

41 Bostadsinvesteringar i relation till BNP, säsongrensade data Procent
Diagram 2:14 Källor: SCB, Reuters EcoWin och Riksbanken

42 Antal påbörjade bostäder i relation till antal invånare Procent
Diagram 2:15 Källa: Reuters EcoWin

43 Skuldsatta hushålls skuldkvot och räntekvot fördelade över olika inkomstgrupper Procent
Diagram R9 Källor: SCB och Riksbanken

44 Företagen

45 Kassalikviditet i svenska börsnoterade företag Procent
Diagram 2:16 Källor: Bloomberg och Riksbanken

46 Skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot
Diagram 2:17 Källor: Bloomberg och Riksbanken

47 Lönsamhet i svenska börsnoterade bolag Procent
Diagram 2:18 Källa: Bloomberg och Riksbanken

48 Räntetäckningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot
Diagram 2:19 Källor: Bloomberg och Riksbanken

49 Utlåningsränta på nya avtal tecknade av icke-finansiella företag Procent
Diagram 2:20 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

50 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde
Diagram 2:21 Källor: SCB och Riksbanken

51 Konkursutvecklingen under och efter olika kriser i Sverige Index, sista månaden innan krisen inleds = 100 Diagram 2:22 Källor: SCB och Riksbanken

52 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring
Diagram 2:23 Källa: Riksbanken

53 Förfallostrukturen för företagens utestående obligationer 2009-2011 Miljarder kronor
Diagram 2:24 Källor: Bloomberg och Riksbanken

54 Förfallostrukturen för företagens certifikat 2009 Miljarder kronor
Diagram 2:25 Källor: Euroclear Sweden AB och Riksbanken

55 Företagens kreditkvalitet mätt med förväntade konkurssannolikheter (EDF), historiska utfall och prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 2:26 Källor: Moody’s KMV Credit Edge och Riksbanken

56 Företagens upplåning från kreditinstitut samt deras värdepappersfinansiering i Sverige och utlandet Miljarder kronor Diagram R10 Källor: SCB och Riksbanken

57 Totalt emitterade obligationer på den svenska obligationsmarknaden fördelade på emittenter Miljarder kronor Diagram R11 Källor: Bloomberg och Riksbanken

58 Fastighets-marknaden

59 Priser på kommersiella fastigheter i Sverige och internationellt Årlig procentuell förändring
Diagram 2:27 Källor: IPD, Reuters EcoWin, MIT Center for Real Estate och Riksbanken

60 Priser på kommersiella fastigheter i Sverige Årlig procentuell förändring
Diagram 2:28 Källor: IPD, Reuters EcoWin, MIT Center for Real Estate och Riksbanken

61 Reala priser för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100
Diagram 2:29 Källor: Newsec och Riksbanken

62 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent
Diagram 2:30 Källor: Newsec och Reuters EcoWin

63 Reala priser och hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Årlig procentuell förändring
Diagram 2:31 Källor: Newsec och Riksbanken

64 Real hyresutveckling för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100
Diagram 2:32 Källor: Newsec och Riksbanken

65 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent
Diagram 2:33 Källor: Newsec och Riksbanken

66 Vakansgrad och nominella hyror för kontorslokaler i Stockholms cityläge Procent, kronor per kvadratmeter och år Diagram 2:34 Källor: Newsec och Riksbanken

67 Börsutveckling för fastighetsaktier Index 1995-12-29=100
Diagram 2:35 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

68 Fastighetsbolagens kreditkvalitet mätt med förväntade konkurssannolikheter (EDF) Procent
Diagram 2:36 Källa: Moody's KMV CreditEdge

69 Norden utom Sverige samt Tyskland

70 Huspriser i Norden och Tyskland Årlig procentuell förändring
Diagram 2:37 Källor: Reuters Ecowin och BIS

71 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:38 Källa: Reuters Ecowin

72 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:39 Källor: Reuters EcoWin och ECB

73 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag Procent
Diagram 2:40 Källa: Moody's KMV Credit Edge

74 Förväntade konkurssannolikheter för transportföretag Procent
Diagram 2:41 Källa: Moody's KMV Credit Edge

75 Förväntade konkurssannolikheter för byggbolag Procent
Diagram 2:42 Källa: Moody's KMV Credit Edge

76 Kommersiella fastighetspriser Årlig procentuell förändring
Diagram 2:43 Källor: Reuters EcoWin, IPD och Riksbanken

77 De baltiska länderna

78 BNP Årlig procentuell förändring
Diagram 2:44 Källa: Reuters EcoWin

79 Reala växelkurser för de baltiska länderna Index 2000=100
Diagram 2:45 Källa: BIS

80 Förändring i export och reala växelkurser för olika länder Procent
Diagram 2:46 Källa: BIS och Reuters EcoWin

81 Bytesbalans Procent av BNP, summerat över fyra kvartal
Diagram 2:47 Källa: Reuters EcoWin

82 Arbetslöshet Procent Diagram 2:48 Källa: Eurostat

83 Reallöner Årlig procentuell förändring
Diagram 2:49 Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

84 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring
Diagram 2:50 Källa: Reuters EcoWin

85 Konfidensindikator för konsumenter Nettotal, procent
Diagram 2:51 Källa: EU-kommissionen

86 Hushållens upplåning i de baltiska länderna Procentuell förändring från föregående månad, uppräknad i årstakt Diagram 2:52 Källor: Nationella centralbanker, Reuters Ecowin och Riksbanken

87 Företagens upplåning i de baltiska länderna Procentuell förändring från föregående månad, uppräknad i årstakt Diagram 2:53 Källor: Nationella centralbanker, Reuters Ecowin och Riksbanken

88 Hushållens och företagens skulder i förhållande till BNP i de baltiska länderna och i Sverige Procent Diagram 2:54 Källor: Nationella centralbankern och Reuters Ecowin

89 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning
Diagram 2:55 Källor: Eesti Pank och Financial and Capital Market Commission

90 Ukraina

91 Industriproduktion Årlig procentuell förändring
Diagram 2:56 Källor: Reuters EcoWin, State Statistics Committee of Ukraine och Riksbanken

92 Växelkurser Hryvnja per dollar respektive euro
Diagram 2:57 Källa: Reuters EcoWin

93 Hushållens bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta Procent av nominell BNP
Diagram 2:58 Källor: Reuters EcoWin, National Bank of Ukraine, IMF och Riksbanken

94 Icke-finansiella företags bankupplåning i utländsk och inhemsk valuta Procent av nominell BNP
Diagram 2:59 Källor: Reuters EcoWin, National Bank of Ukraine, IMF och Riksbanken

95 Bankerna

96 Geografisk fördelning av resultat innan skatt Procent, senaste fyra kvartalen
Diagram 3:1 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

97 Bankernas intäkter Miljarder kronor, rullande fyra kvartal
Diagram 3:2 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

98 Utlåning uppdelad på geografiskt område och låntagarkategori Procent av total utlåning, 2008
Diagram 3:3 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

99 Fördelning av intäkter de senaste tre åren Procent
Diagram 3:4 Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

100 Räntenettot i förhållande till räntebärande tillgångar Procent
Diagram 3:5 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

101 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i storbankerna samt omsättning och börsindex Index: 2003 kvartal 1 = 100 Diagram 3:6 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

102 Storbankernas kostnadseffektivitet Procent
Diagram 3:7 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

103 Fördelning av riskvägda tillgångar Procent, första kvartalet 2009
Diagram 3.8 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

104 Aktievärdering och CDS-premier det senaste året
Diagram 3:9 Källa: Bloomberg, Handelsbanken Capital Markets och Riksbanken

105 Marknadsandelar för utlåning i de baltiska länderna Procent, december 2008
Diagram 3:10 Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

106 Storbankernas kreditförluster Procent av utlåningen
Diagram 3:11 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

107 Storbankernas osäkra fordringar, kreditförluster och reserveringar Procent
Diagram 3:12 Källa: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

108 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser Diagram 3:13 Källa: Bankernas resultatrapport, SME Direkt och Riksbanken

109 Fördelning av kreditförluster per region i Riksbankens huvudscenario Procent
Diagram 3:14 Källor: Bankernas resultatrapporter

110 Fördelning av kreditförluster under 2009 och 2010 i Riksbankens huvudscenario Procent
Diagram 3:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

111 Primärkapitalrelationer inklusive nyemissioner Procent
Diagram 3:16 Källor: Bankernas resultatrapport och Riksbanken

112 Europeiska bankers kärnprimärkapitalrelationer Procent, första kvartalet 2009
Diagram 3:17 Källa: Nomura

113 Bankernas finansieringskällor Procent
Diagram 3:18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

114 Bankernas in- och utlåning Miljarder kronor
Diagram 3:19 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

115 Årsvis förändring av bankernas utlåning till andra kreditinstitut Miljarder kronor
Diagram 3:20 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

116 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 3:21 Källa: Riksbanken

117 Bankernas primärkapitalrelationer i stresstestet Procent
Diagram 3:22 Källa: Riksbanken

118 Regelmässigt kapitalkrav, ekonomiskt kapital och primärkapital I procent av balansomslutning 2008, miljoner kronor Diagram R12 Källor: Bankernas årsredovisningar och Riksbanken

119 Artikel: Global recession och finansiell stabilitet

120 BNP tillväxt i världen Årlig procentuell förändring
Diagram 1 Källor: IMF och Riksbanken

121 Faktisk konkursgrad samt prognos, globalt Andel av totalt antal företag
Diagram 2 Källa: Reuters Ecowin och Moody's

122 BNP tillväxt under att antal kriser Årlig procentuell förändring
Diagram 3 Källa: Reuters Ecowin

123 BNP under Asienkrisen 1997-1998 Årlig procentuell förändring
Diagram 4 Källa: Reuters Ecowin

124 Andelen problemkrediter och BNP bortfall internationellt vid ett urval av tidigare kriser. Procent
Diagram 5 Källa: Laeven, Luc och Valencia (2008),”Systemic Banking Crises: A New Database” IMF Working Paper

125 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA Räntepunkter
Diagram 6 Källa: Reuters Ecowin


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2009:1"

Liknande presentationer


Google-annonser