Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1

2 Europeiskt stressindex
Diagram 1:1. Källor: Reuters EcoWinoch Riksbanken

3 Priser på bostadsrätter och villor Index, januari 2008 = 100
Diagram 1:2. Källor: Mäklarstatistik och Valueguard

4 Kreditgap i Sverige Procent
Diagram 1:3. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

5 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de fyra storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Diagram 1:4. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

6 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II December 2011, procent
Diagram 1:5. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

7 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III initialt och i Riksbankens stresstest Mars 2012, procent
Diagram 1:6. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

8 Svenska och utländska bankers publicerade nivåer på Liquidity Coverage Ratio (LCR) Procent, december 2011 Diagram 1:7. Källor: Bankernas resultatrapporter och Liquidatum

9 Banktillgångar i förhållande till BNP december 2010 Procent
Diagram 3:1. Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

10 Kärnprimärkapitalrelationer Basel III Procent
Diagram 1:9. Källa: Riksbanken

11 Riskvikter på bolån enligt Basel II Procent
Diagram 1:10. Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken

12 Kontracykliska kapitalbuffertar Procent
Diagram 1:11. Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

13 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor
Diagram 1:12. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

14 Publicerade nivåer på LCR Procent
Diagram 1:13. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

15 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR Procent
Diagram 1:14. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

16 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i euro Mars 2012, procent
Diagram 1:15. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

17 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR i amerikanska dollar Mars 2012, procent
Diagram 1:16. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

18 De svenska storbankernas genomsnittliga NSFR Procent
Diagram 1:17. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

19 Kapitel 2

20 ECB:s utlåning till europeiska banker Miljarder euro
Diagram 2:1. Källa: ECB

21 Nettoutlåningen i ECB:s treårslån och euroområdets bankobligationsförfall Miljarder euro
Diagram 2:2. Källor: Dealogic och Riksbanken

22 Upplåning från ECB före och efter treårslånen i december och februari Procent av samlade banktillgångar Diagram 2:3. Källor: Bloomberg, nationella centralbanker och Riksbanken

23 Förändring i bankers innehav av statsobligationer i euro och i lån från ECB Miljarder euro
Diagram 2:4. Källor: ECB och Bloomberg

24 Räntor på 10-åriga statsobligationer Procent
Diagram 2:5. Källa: Reuters Ecowin

25 Utvecklingen på olika börser Index, juli 2011=100
Diagram 2:6. Källa: Bloomberg

26 Europeiskt stressindex
Diagram 2:7. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

27 Statsskuld Procent av BNP
Diagram 2:8. Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

28 Underskott i offentliga finanser Procent av BNP
Diagram 2:9. Källa: Reuters Ecowin

29 Europeiska bankers emissionsvolymer Miljarder euro
Diagram 2:10. Källor: Dealogic och Riksbanken

30 Löptid på bankers utgivna icke säkerställda skuld År
Diagram 2:11. Källa: Dealogic

31 Finansieringskostnad över 3-månader Stibor för säkerställda obligationer Räntepunkter
Diagram 2:12. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

32 Femåriga CDS-premier för banker Räntepunkter
Diagram 2:13. Källa: Bloomberg

33 Femåriga CDS-premier för svenska banker Räntepunkter
Diagram 2:14. Källor: Bloomberg och Riksbanken

34 Riskpremien på interbankmarknaden Räntepunkter
Diagram 2:15. Källor: Bloomberg och Riksbanken

35 Indikativ uppdelning av riskpremien i euroområdet Räntepunkter
Diagram 2:16. Källor: Bloomberg och Riksbanken

36 Kostnaden för att låna i euro i tre månader och omvandla lånet till amerikanska dollar Räntepunkter
Diagram 2:17. Källor: Bloomberg och Riksbanken

37 Omsättning på den svenska repomarknaden per månad Miljarder kronor
Diagram 2:18. Källa: Riksbanken

38 Europeiska företags emissionsvolymer, oberoende av valuta Miljarder euro
Diagram 2.19 Källa: Dealogic

39 Jämförelse mellan räntor på företags-obligationer och bankobligationer i Europa Räntepunkter
Diagram 2:20. Källa: Barclays Live/Iboxx

40 Svenska företags emissionsvolymer, oberoende av valuta Miljarder euro
Diagram 2:21. Källa: Dealogic

41 Riskpremien på interbankmarknaden Räntepunkter
Diagram R2:1. Källor: Bloomberg och Riksbanken

42 Kapitel 3

43 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på låntagarkategori, mars 2012 Procent av total utlåning
Diagram 3:1. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

44 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på geografiskt område, mars 2012 Procent av total utlåning Diagram 3:2. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

45 Hushållens upplåning Procent
Diagram 3:3. Källor: SCB och Riksbanken

46 Genomsnittlig utlåningsränta och fastighetspriser Procent, index 1980 = 100
Diagram 3:4. Källor: SCB och Riksbanken

47 Omsättning och förändringen i huspriser Antal permanentbostäder i tusental, procent
Diagram 3:5. Källor: SCB och Riksbanken

48 Andelen blancokrediter av total upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 3:6. Källa: SCB

49 Priser på småhus och bostadsrätter Index, 2008-01 = 100
Diagram 3:7. Källor: Mäklarstatistik och Valueguard

50 Antal påbörjade bostäder Tusental
Diagram 3:8. Källa: SCB

51 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst
Diagram 3:9 Källor: SCB och Riksbanken

52 Hushållens skulder, tillgångar och sparande Procent av disponibel inkomst
Diagram 3:10. Källor: SCB och Riksbanken

53 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring
Diagram 3:11. Källor: SCB och Riksbanken

54 Utlåningsräntor till icke-finansiella företag för nya lån samt 3-månaders Stibor Procent
Diagram 3:12. Källor: SCB och Reuters EcoWin

55 Konkursgrad för svenska företag Procent
Diagram 3:13. Källa: Riksbanken

56 Direktavkastningskrav på kontorslokaler i citylägen Procent
Diagram 3:14. Källor: Pangea och Reuters EcoWin

57 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 3:15. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

58 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 3:16. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

59 Reala huspriser Index, kvartal 1 1995 = 100
Diagram 3:17. Källor: Reuters EcoWin, Bank for International Settlements och Riksbanken

60 BNP Årlig procentuell förändring
Diagram 3:18. Källa: Reuters EcoWin

61 Reala växelkurser Index, januari 2009 = 100
Diagram 3:19. Källa: Bank for International Settlements

62 Hushållens och företagens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 3:20. Källa: Reuters EcoWin

63 Betalningförseningar Procent av total utlåning
Diagram 3:21. Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos Bankas

64 Andelen av totala lån och bostadslån som är tagna i utländsk valuta i Polen Procent
Diagram 3:22. Källa: Narodowy Bank Polski

65 Kredittillväxt till icke-finansiell privat sektor Procent
Diagram R3:1 Källa: IMF

66 Utlåning till svenska hushåll och företag från kreditinstitut Miljarder kronor
Diagram R3:2 Källa: SCB

67 Svenska bankers utlåning till hushåll och företag i de baltiska länderna Miljarder euro
Diagram R3:3. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

68 Kapitel 4

69 Banktillgångar i förhållande till BNP december 2010 Procent
Diagram 4:1. Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

70 Totala tillgångar December 2011, miljarder kronor
Diagram 4:2. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

71 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Diagram 4:3. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

72 De svenska storbankernas intäkter Rullande fyra kvartal, miljarder kronor
Diagram 4:4. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

73 De svenska storbankernas avkastning på eget kapital Fyra kvartals glidande medelvärde, procent
Diagram 4:5. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

74 De svenska storbankernas avkastning på totala tillgångar Fyra kvartals glidande medelvärde, procent
Diagram 4:6. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

75 De svenska bankernas kostnader i förhållande till intäkter (K/I-tal) Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Diagram 4:7. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

76 Uppdelning av ränta på nyutgivna rörliga bolån Procent
Diagram 4:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

77 Bruttomarginal på svenska nyutgivna bolån med tre månaders löptid Procent
Diagram 4:9. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

78 De svenska storbankernas volymer och intjäning på bolån December 2011, procent
Diagram 4:10. Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken

79 De svenska storbankernas utlåning till allmänheten i de baltiska länderna Miljarder euro och årlig procentuell förändring Diagram 4:11. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

80 Utlåning i de baltiska länderna, marknadsandelar Procent
Diagram 4:12. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

81 De svenska storbankernas kreditförluster Procent av utlåning vid respektive kvartals början
Diagram 4:13. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

82 De svenska storbankernas kreditförluster Miljarder kronor
Diagram 4:14. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

83 Kreditförluster i svenska bostadsinstitut och i de fyra storbankerna Kreditförluster i förhållande till utlåning till allmänheten, procent Diagram 4:15. Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken

84 Osäkra fordringar Procent av bruttoutlåning
Diagram 4:16. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

85 Svenska och utländska bankers kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II December 2011, procent
Diagram 4:17. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

86 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II Procent
Diagram 4:18. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

87 Kärnprimärkapital enligt Basel II i förhållande till totala tillgångar Procent
Diagram 4:19. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

88 Riskvikter på bolån enligt Basel II Procent
Diagram 4:20. Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken

89 Riksbankens strukturella likviditetsmått för de svenska storbankerna Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar, procent Diagram 4:21. Källor: Liquidatum och Riksbanken

90 De svenska storbankernas finansiering, mars 2012 Procent
Diagram 4:22. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

91 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor
Diagram 4:23. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

92 Amerikanska penningmarknads-fonders exponeringar Miljarder dollar
Diagram 4:24. Källor: Fitch och Riksbanken

93 Investerare i svenska säkerställda obligationer December 2011, procent
Diagram 4:25. Källor: SCB och Riksbanken

94 Kapitel 5

95 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de fyra storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2012 Diagram 5:1. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

96 Kreditförlustnivå i huvudscenariot Procent
Diagram 5:2. Källa: Riksbanken

97 Fördelning av storbankernas kreditförluster per region under perioden 2012–2014 i huvudscenariot Miljarder kronor Diagram 5:3. Källa: Riksbanken

98 Den svenska storbank som har lägst primärkapital-relation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 5:4. Källa: Riksbanken

99 Förväntad konkurssannolikhet (EDF) för svenska icke-finansiella företag i stresstest samt i huvudscenario Procent Diagram 5:5. Källor: Moody's KMV och Riksbanken

100 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III initialt och i stresstestet Procent
Diagram 5:6. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

101 Faktorer som bidrar till förändringen i storbankernas kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III i stresstestet Procent Diagram 5:7. Källa: Riksbanken

102 Riksbankens kortfristiga likviditetsmått Överlevnadsperiod, antal dagar
Diagram 5:8. Källor: Liquidatum och Riksbanken

103 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor
Diagram 5:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

104 De svenska storbankernas genomsnittliga LCR Procent
Diagram 5:10. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

105 Riksbankens kortfristiga likviditetsmått Överlevnadsperiod, antal dagar
Diagram 5:11. Källor: Liquidatum och Riksbanken

106 Riksbankens strukturella likviditetsmått Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar, procent Diagram 5:12. Källor: Liquidatum och Riksbanken

107 Storbankernas genomsnittliga NSFR Procent
Diagram 5:13. Källa: Finansinspektionen och Riksbanken

108 Förfall och emissioner av obligationer 2011 Miljarder kronor
Diagram 5:14. Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

109 Förhållande mellan utlåning och inlåning Procent
Diagram 5:15. Källor: Liquidatum och Riksbanken

110 Riksbankens strukturella likviditetsmått Stabil finansiering i förhållande till illikvida tillgångar, procent Diagram 5.16. Källor: Liquidatum och Riksbanken


Ladda ner ppt "Kapitel 1."

Liknande presentationer


Google-annonser