Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 1

2 Skillnaden mellan SEK/USD FX-swap implicerad dollarränta och USD liborränta, 3 månader Procent
Diagram 1:1 Källa: Bloomberg

3 Svenskt och internationell stressindex
Diagram 1:2 Källa: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

4 Skillnaden mellan räntorna på tioåriga statsobligationer och den tyska statsobligationen med samma löptid Räntepunkter Diagram 1:3 Källa: Reuters EcoWin

5 Implicit volatilitet på aktiemarknaden Procent, 10 dagars glidande medelvärde
Diagram 1:4 Källa: Reuters EcoWin

6 CDS-premier för europeiska stater och företag Räntepunker
Diagram 1:5 Källa: Bloomberg

7 Statliga CDS-premier Räntepunkter
Diagram 1:6 Källa: Reuters EcoWin

8 Börsutveckling Index, 1 januari 2008 =100
Diagram 1:7 Källor: Reuters EcoWin

9 Riskpremien på interbankmarknaden, 3 månader Räntepunker
Diagram 1:8 Källa: Reuters EcoWin

10 Centralbankers balansräkningar Procent av BNP
Diagram 1:9 Källor: Respective centralbank

11 Federal Reserves balansräkning Miljarder USD
Diagram 1:10 Källa: Federal Reserve

12 Riksbankslånens och garantiprogrammets utestående volym Miljarder kronor
Diagram 1:11 Källa: Riksbanken och Riksgälden

13 Budgetsaldo i några utvalda EU-länder Procent av BNP
Diagram R1 Källa: Reuters EcoWin

14 CDS-premier (5år) i några utvalda EU-länder Räntepunkter
Diagram R2 Källa: Reuters EcoWin

15 Skillnaden mellan räntan på 5-åriga svenska säkerställda obligationer och statsobligationer Räntepunkter Diagram 1:12 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

16 Skillnaden mellan den svenska interbankräntan och förväntad styrränta för olika löptider Räntepunker
Diagram 1:13 Källa: Reuters EcoWin

17 Indikativ uppdelning av den svenska riskpremien, 3 månader Räntepunkter
Diagram 1:14 Källa: Riksbanken

18 EUR/SEK cross currency basis spread, fem år Räntepunker
Diagram 1:15 Källa: Bloomberg

19 Kreditspreadar för amerikanska företagsobligationer Räntepunker
Diagram 1:16 Jälla: Reuters EcoWin

20 Kreditspreadar för europeiska företagsobligationer Räntepunker
Diagram 1:17 Källa: Reuters EcoWin

21 Kapitel 2

22 De svenska bankkoncernernas utlåning uppdelad på låntagarakategori September 2009, procent av total utlåning Diagram 2:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

23 De svenska bankkoncernernas utlåning uppdelad på geografiskt område September 2009, procent av total utlåning Diagram 2:2 Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

24 Hushållens totala upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring
Diagram 2:3 Källa: Riksbanken

25 Uppskattning av bostadslån som används för icke-bostadsrelaterade ändamål, andel av disponibel inkomst Procent Diagram 2:4 Källor: Reserve Bank of Australia, Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

26 Priser på småhus Köpeskillingskoefficient
Diagram 2:5 Källor: SCB och Riksbanken

27 Priser på bostadsrätter, tre månaders glidande medelvärde Kronor per kvadratmeter
Diagram 2:6 Källa:

28 Försäljningstider i riket Antal dagar, median
Diagram 2:7 Källor: Hemnet och

29 Antal påbörjade bostäder
Diagram 2:8 Källa: SCB

30 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst
Diagram 2:9 Källor: SCB och Riksbanken

31 Hushållens skuldkvot i olika kommuner och i riket Procent
Diagram 2:10 Källor: SCB och Riksbanken

32 Fördelning av hushållens nya bostadslån på olika löptider Procent
Diagram 2:11 Källa: Riksbanken

33 Hushållssektorns disponibla inkomster, konsumtionsutgifter och sparande Miljoner kronor
Diagram 2:12 Källa: SCB

34 Företagens upplåning från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring
Diagram 2:13 Källor: SCB och Riksbanken

35 Företagens upplåning från kreditinstitut samt deras värdepappersfinansiering Miljarder SEK
Diagram 2:14 Källa: Riksbanken

36 Räntetäckningsgrad i svenska börsnoterade bolag Kvot
Diagram 2:15 Källor: Bloomberg och Riksbanken

37 Lönsamhet och skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade bolag Procent
Diagram 2:16 Källor: Bloomberg och Riksbanken

38 Företagens lån fördelade på olika räntebindningstider Procent
Diagram 2:17 Källa: Riksbanken

39 Förväntade konkurssannolikhet (EDF), utfall och prognos Procent
Diagram 2:18 Källor: Moody´s KMV och Riksbanken

40 Transaktionsvolymer på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden Miljarder kronor
Diagram 2:19 Källor: Savills och Riksbanken

41 Reala priser på kontorslokaler i citylägen Index, 1981 = 100
Diagram 2:20 Källor: Newsec och Riksbanken

42 Genomsnittligt direktavkastningskrav på moderna kontorslokaler i citylägen Procent
Diagram 2:21 Källor: Newsec och Reuters EcoWin

43 Komponenter som bidrar till årlig procentuell prisförändring för kontor i Stockholms cityläge Procent Diagram 2:22 Källor: Newsec, Reuters EcoWin och Riksbanken

44 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent
Diagram 2:23 Källa: Newsec

45 Fastighetsbolagens kreditstruktur Miljoner kronor
Diagram 2:24 Källor: Resultatrapp. för de 17 fast.bol. som är not. på NASDAQ OMX Stockholms A-lista, kv 4, 2009 och Riksbanken

46 BNP i de nordiska länderna samt Tyskland Kvartalsförändringar i procent
Diagram 2:25 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

47 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:26 Källor: ECB och nationella statistikbyråer

48 Reala huspriser i Norden och Tyskland Index, mars 2004 = 100
Diagram 2:27 Källor: BIS Databas, Reuters EcoWin, SCB och Riksbanken

49 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:28 Källor: ECB och nationella statistikbyråer

50 Antal företagskonkurser Tolv månaders glidande medelvärde, index, medelvärde år 2007 = 100
Diagram 2:29 Källor: Nationella statistikbyråer och Riksbanken

51 Förväntade konkurssannolikheter, EDF, för företag i de nordiska länderna samt i Tyskland Procent
Diagram 2:30 Källor: Moody's KMV Credit Edge och Riksbanken

52 Förväntade konkurssannolikheter, EDF, för fastighetsbolag i de nordiska länderna samt i Tyskland Procent Diagram 2:31 Källor: Moody's KMV Credit Edge och Riksbanken

53 BNP Årlig procentuell förändring
Diagram 2:32 Källa: Reuters EcoWin

54 Nominella löner Årlig procentuell förändring
Diagram 2:33 Källa: Reuters EcoWin

55 Arbetslöshet Procent Diagram 2:34 Källa: Eurostat

56 Bytesförhållandet Index: mars 2000 = 100
Diagram 2:35 Källa: Reuters EcoWin

57 Bytesbalans Procent av BNP
Diagram 2:36 Källa: Reuters EcoWin

58 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring
Diagram 2:37 Källa: Reuters EcoWin

59 Reala växelkurser Index, 2000 = 100
Diagram 2:38 Källa: BIS

60 Skulder till utländska finansiella institut i banker verksamma i de baltiska länderna Nationella valutor; index, december 2008 = 100 Diagram 2:39 Källor: Nationella centralbanker

61 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:40 Källa: Reuters EcoWin

62 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:41 Källa: Reuters EcoWin

63 Hushållens och företagens skulder i förhållande till BNP Procent
Diagram 2:42 Källor: Nationella centralbanker och Reuters EcoWin

64 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning
Diagram 2:43 Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos Bankas

65 Bopriser Index, januari 2006 = 100
Diagram 2:44 Källor: Latio, Ober Haus, Arco Real Estate Land Board och Lietuvos Bankas

66 Kapitel 3

67 De svenska storbankernas tillgångar och skulder uppdelat på valuta, december 2009 Miljarder kronor
Diagram 3:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

68 De svenska storbankernas totala tillgångar i Sverige och i utlandet, december 2009 Miljarder kronor
Diagram 3:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

69 Bankernas intäkter Miljarder kronor, rullande fyra kvartal
Diagram 3:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

70 Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser mars 2010 Diagram 3:4 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

71 De svenska storbankernas årliga utlåningstillväxt Procent
Diagram 3:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

72 Räntenetto i förhållande till räntebärande tillgångar, räntenettomarginalen Procent
Diagram 3:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

73 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i de svenska storbankerna samt omsättning på Stockholmsbörsen och börsindex Index, kvartal = 100 Diagram 3:7 Källor: Bankernas resultatrapporter, NASDAQ OMX och Riksbanken

74 Fördelning av totala tillgångar Procent, december 2009
Diagram 3:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

75 De svenska storbankernas utlåning i de baltiska länderna Vänster axel miljarder euro och höger axel procent Diagram 3:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

76 Utlåning i de baltiska länderna, marknadsandelar Procent, mars 2010
Diagram 3:10 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

77 Geografisk fördelning av kreditförluster för perioden andra kvartalet 2009 till första kvartalet 2010 Procent Diagram 3:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

78 Kreditförluster per kvartal Procent av utlåningen vid respektive kvartals början
Diagram 3:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

79 Svenska och internationella bankers kapitalrelationer Procent
Diagram 3:13 Källa: Standard & Poor's

80 Utlåning i förhållande till inlåning Procent
Diagram 3:14 Källor: Bankscope och Riksbanken

81 De svenska storbankernas in- och utlåning Miljarder kronor
Diagram 3:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

82 De svenska storbankernas finansieringskällor, mars 2010 Procent
Diagram 3:16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

83 De svenska storbankernas värdepappersförfall, mars 2010 Miljarder kronor
Diagram 3:17 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

84 De svenska storbankernas marknadsfinansiering uppdelat på valuta, december 2009 Procent
Diagram 3:18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

85 Kapitel 4

86 Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser Diagram 4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och Riksbanken

87 Fördelning av kreditförluster i huvudscenario per bank och år Miljarder kronor
Diagram 4:2 Källa: Riksbanken

88 Fördelning av kreditförluster under perioden per region i Riksbankens huvudscenario Miljarder kronor och procent Diagram 4:3 Källa: Riksbanken

89 Den svenska storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 4:4 Källa: Riksbanken

90 Förväntad konkurssannolikhet (EDF) för den svenska företagssektorn i stresstest och huvudscenario Procent Diagram 4:5 Källor: Moody's KMV och Riksbanken

91 De svenska storbankernas primär- och kärnprimärkapitalrelation initialt och i stresstestet Procent
Diagram 4:6 Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Kapitel 1."

Liknande presentationer


Google-annonser