Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Sundqvist, Miljöchef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Sundqvist, Miljöchef"— Presentationens avskrift:

1 Johan Sundqvist, Miljöchef
Miljöledningssystem Johan Sundqvist, Miljöchef

2 Varför inför KTH ett miljöledningssystem?
KTH:s Policy och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling. Skapar bättre miljö, tillvaratar kostnadseffektiviseringar och stärker varumärket. Lagstiftning, bl.a. ”Högskolelagens 1 kap 5§” och ”Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter”.

3 Gemensam metodik för ledningssystem
Policy Förbättra; vidta åtgärder för att ständigt förbättra ledningssystemets prestanda. Planering; fastställa vilka mål och processer som krävs för att åstadkomma resultat som överensstämmer med organisationens policy Ständiga förbättringar Följa upp; övervaka och mät processer med utgångspunkt för policy, övergripande mål, lagar och andra krav och rapportera resultaten. Genomföra; inför processerna

4 Arbetsmodell – ISO 14001

5 Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem

6 Miljöutredning för KTH

7 KTH:s betydande miljöaspekter
Energianvändning Transporter Användning av kemiska produkter Upphandling och användning av varor och tjänster Avfall Utbildning Forskning Samverkan

8 Miljöledningssystem på intranät/webb

9 Miljöorganisation på KTH

10 Rektorsbeslut avseende miljöledningssystemet
, Fastställande av arbetsmodell för KTH:s miljöledningssystem Rektor beslutar att arbetsmodell för införande av miljöledningssystem på KTH skall vara ISO Rektor beslutar att miljöledningssystemet skall vara klart för certifiering senast den 31/ Rektor beslutar att erfoderliga resurser i form av tid, personella och ekonomiska medel avsätts i verksamheten för att uppnå målet att KTH skall ha ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO senast den 31/ , Besluts- och delegationsordning för Kungliga Tekniska högskolan ”Yttre miljö Miljöarbetet omfattar KTH:s alla verksamheter och medarbetare. Uppgifts- och ansvarsfördelningen avseende uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs vad gäller det yttre miljöområdet samt KTH:s miljöpolicy och handlingsplan skall framgå i miljöledningssystemet och tillhörande beslut. Denna besluts- och delegationsordning reglerar inte ansvaret för miljöfrågor, utan hänvisar till miljöledningssystemet som utgör grunden för hur ansvar och befogenheter fördelas inom KTH med avseende på yttre miljö.” , Fastställande av betydande miljöaspekter för KTH Rektor fastställer de betydande miljöaspekter som tagits fram enligt miljöledningsrutin. Rektor ger miljöchefen i uppdrag att tillsammans med vicerektor för hållbar utveckling ta fram förslag till reviderad miljöpolicy för KTH, i enlighet med de fastställda betydande miljöaspekterna samt ISO

11 Tack för visat intresse.
Johan Sundqvist Miljöchef


Ladda ner ppt "Johan Sundqvist, Miljöchef"

Liknande presentationer


Google-annonser