Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roller för ledning och styrning av verksamhetsövergripande processer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roller för ledning och styrning av verksamhetsövergripande processer"— Presentationens avskrift:

1 Roller för ledning och styrning av verksamhetsövergripande processer
Processledning i LiÖ

2 Verksamhetsrepresentanter
Processorganisation Processägaren utses av landstingsdirektören för prioriterade landstingsövergripande processer Processägare Verksamhetschefer Verksamhetsrepresentanter Processledare Processledning Processteam

3 Medborgare, Process, Medarbetare, Ekonomi
Organisation Processledning Processteam Vårdkvalitet Flödeseffektivitet Patientupplevelse Klinik 1 Klinik 2 Klinik 3 Klinik 4 Klinik 5 Medborgare, Process, Medarbetare, Ekonomi

4 Årshjul Processledning 1/1 Processledning Processledning
Processdialog Processledning plus centrumchefer och LD och stabsdirektörer Processledning 1/7

5 Processägare Syfte Ansvar/befogenheter Resurser för utvecklingsarbetet
Att säkerställa en kund-/patientorienterad och effektiv process avseende arbetssätt, roller och resurser. Ansvar/befogenheter Ordförande i processledningen. Att sätta mål för processen. Att processen uppnår de uppsatta målen Att i samråd med övriga processledningsmedlemmar besluta om förändringar i arbetssätt, roller och resurser. Resurser för utvecklingsarbetet Tid – egen tid inom befattningen Pengar – kostnader för utvecklingsarbete fördelas på ingående enheter eller äskas som gemensamma utvecklingsresurser. Insatser som blir projekt hanteras i projektportföljen. Huvuduppgifter Att i samverkan med övriga processledningssmedlemmar fastställa mål. Att beställa förbättringsarbete och efterfråga resultat. Att säkerställa resurser för utvecklingsarbetet. Att besluta om nya/förändrade arbetssätt, roller och resursfördelning. Att leda, inspirera och följa upp pågående arbete. Kommunicera och rapportera processens resultat Ägare till processgemensamma dokument Kompetens/egenskaper Helhetssyn på processen och ingående verksamheter samt förståelse för kundbehov Förmåga att skapa konsensus Intresserad och mån om resultat Bra på sidledsansvar Kommunikativ förmåga

6 Processledningen Syfte Ansvar/befogenheter Resurser Huvuduppgifter
Att styra och leda utvecklingsarbetet i processen. Ansvar/befogenheter Att ta fram mål och bestämmer viljeinriktning för processen. Att processen uppnår de uppsatta målen Att fatta beslut om och implementera förbättringar avseende arbetssätt, resurser och roller som berör flera enheter. Att vara ambassadör för processen Att besluta om utvecklingsplanen för processen Resurser Tid – egen tid inom befattningen Huvuduppgifter Ta fram mål och fokus för processutveckling. Beställning och prioritering av fokusområden för kartläggning och analys utifrån mål. Att besluta om implementering av förbättringar som berör flera enheter. Att kommunicera förbättringar inom respektive enhet. Att utse deltagare i processteamen Kompetens / egenskaper Helhetssyn på processen och ingående verksamheter samt förståelse för kundbehov Förmåga att skapa konsensus Intresserad och mån om resultat Bra på sidledsansvar

7 Processledare Syfte Ansvar/befogenheter Resurser för utvecklingsarbete
Att på ett tydligt uppdrag av processägaren leda analys- och förbättringsarbete samt förvalta processen. Att leda processteamet/teamen i ett kund- och patientorienterat förbättringsarbete. Ansvar/befogenheter Att utveckla effektiva arbetssätt och roller. Att stödja vid införande av nya arbetssätt/roller. Att en gång per år analysera processen och föreslå förbättringsåtgärder. Att upprätthålla en kommunikationsplan för processen. Delta i processledarnätverk. Rätt att avropa stödjande resurser. Resurser för utvecklingsarbete Tid – efter behov beroende på komplexitet och utvecklingsbehov, dock minst 16h/vecka för landstingsövergripande processer. Huvuduppgifter Planera arbetet i processen i en utvecklingsplan. Definiera och kartlägga processen. Utvärdera och analysera processen i syfte att utveckla processen samt följa upp att den följs. Identifiera och föreslå vad som ska mätas i processen samt genomföra mätningar. Leda intern och extern benchmarking i processen. Vara remissinstans för verksamhetsstyrande dokument i processen. Vara remissinstans och kravställare på kompetens och IT-stöd till processen. Kommunicera hur processen ska fungera och fungerar. Egenskaper / kompetens Drivande och analytisk, bra på sidledsansvar Kommunikativ förmåga Starkt intresse för den verksamhet processen stödjer Förståelse för kund/patientbehov Kunnig inom förändringsledning

8 Processteam Syfte Ansvar/befogenheter Resurser för utvecklingsarbete
Att i en tvärfunktionell grupp analysera och förbättra en process. Gruppen består både av verksamhets- och förbättringskompetens. Ansvar/befogenheter Att använda tilldelade resurser (tid och pengar) till och skapa ett resultat i linje med uppsatta mål. Att ta initiativ till förbättringar av arbetssätt, roller och resurser. Resurser för utvecklingsarbete Tid - efter behov beroende på komplexitet och utvecklingsbehov. Ingår som en del av eget/enhetens ordinarie arbete. Huvuduppgifter Under ledning av processledaren planera utvecklingsarbetet. Analysera arbetssätt, roller och resurser. Utveckla nya arbetssätt, förbättra roller samt förbättra resursanvändning. Stödja vid implementering av beslutade förbättringar. Följa upp och säkerställa effekt av genomförda förbättringar. Egenskaper / kompetens hos medlemmarna Förbättringskompetens Verksamhetskompetens Förståelse för kundbehov Bra på sidledsansvar Kommunikativ förmåga Innovativ förmåga Samarbetsförmåga


Ladda ner ppt "Roller för ledning och styrning av verksamhetsövergripande processer"

Liknande presentationer


Google-annonser