Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter Delrapport inom uppdraget att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter Delrapport inom uppdraget att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder."— Presentationens avskrift:

1 Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter
Delrapport inom uppdraget att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld.

2 Om Ungdomsstyrelsen tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

3 Svensk ungdomspolitik
Den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma– rätt till välfärd antogs av riksdagen 2004. De övergripande målen för ungdomspolitiken är: att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. Fem huvudområden Ungdomspolitiken är uppdelad i fem huvudområden: Utbildning och lärande Arbete och försörjning Hälsa och utsatthet Inflytande och representation Kultur och fritid Fyra perspektiv: Ungdomar är en resurs Ungdomar har rättigheter Ungdomars självständighet och oberoende ska stödjas Ungdomar är olika

4 Regeringsuppdraget En studie som ska analysera:
Tjejer och killars utsatthet för och användning av våld Pojkar och unga mäns attityder till och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld Metoder för förebyggande attitydförändrande arbete Ett uppdrag som US själva önskat och kämpat hårt för att få! Efter studien: En nationell utbildning under för MÅLGRUPP Sprida resultatet i befintliga myndighetsnätverk och organisationer

5 Metod och material Officiell brottsstatistik Självskattningsstudier
Ungdomsstyrelsens egna enkätstudier Aktuell forskning Befintlig statistik – men vi kopplar samman och anlägger genus- och ungdomsperspektiv! Mkt fokus på ”brottsligt våld” – finns olika typer av våld som existerar i ett kontinuum BRÅ Nationell trygghetsenkät (NTU) Skolundersökning om våld (SUB) Kriminalstatistik Ungdomsstyrelsen Ungdomsenkät 2008 och 2012 Attityd- och värderingsstudie 2002 och 2007 Konsultuppdrag Tema Genus, Linköpings universitet Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet Riksorganisation Män för jämställdhet

6 Huvudsakliga resultat
Våldet vardag för många barn och unga Ungas utsatthet för våld två-fyra gånger högre än äldres Unga utsatta för sexualbrott betydligt oftare än äldre Väckte ingen sensation – våldet är ett ”normaltillstånd” – ”det visste vi redan” Våld en normaliserad del av ungas vardag (jfr kallas inte våld – kallas mobbing) Att vara både offer och förövare – inte två separata positioner… (våld in, våld ut)

7 Huvudsakliga resultat
Unga män är den grupp som oftast är inblandade i våldshändelser - både som förövare och offer Samband mellan attityder till kön och jämställdhet samt våldsutövande Få förebyggande insatser som blivit effektutvärderade Väckte ingen sensation – våldet är ett ”normaltillstånd” – ”det visste vi redan” Våld en normaliserad del av ungas vardag (jfr kallas inte våld – kallas mobbing) Att vara både offer och förövare – inte två separata positioner… (våld in, våld ut)

8 Bild från: Estrada, F. (1999): Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem.

9 Utsatthet och utövande?
Befintlig statistik – nu med ungdoms- och genusperspektiv Mörkertal! Att förstå att en är utsatt för våld! Normaliserat.. Tjejer: inte se sexuella övergrepp som just övergrepp.. Killar: inte vilja/kunna identifiera sig som ”offer”

10 Utsatthet för våld Misshandel Killar 8,9 % (ca 40 000)
Tjejer 4,8 % (ca ) Sexualbrott Killar 0,5 % (ca 2 000) Tjejer 3,4 % (ca ) (NTU 2012, år) Befintlig statistik – nu med ungdoms- och genusperspektiv Mörkertal! Att förstå att en är utsatt för våld! Normaliserat.. Tjejer: inte se sexuella övergrepp som just övergrepp.. Killar: inte vilja/kunna identifiera sig som ”offer”

11 Utsatthet för våld Lindrigare våld (åk 9) Killar 27 % Tjejer 21 %
Grövre våld (åk 9) Killar 8 % Tjejer 5 % (SUB 2008)

12 Användande av våld Killar misstänkta för misshandelsbrott (av samtliga) 15-19 år: 21 % (ca 5 000) 20-24 år: 15 % (ca 3 600) 25-29 år: 10 % (ca 2 300) Killar misstänkta för sexualbrott (av samtliga) 15-19 år: 13 % (ca 700) 20-24 år: 15 % (ca 800) 25-29 år: 13 % (ca 700) (Brå, misstänkta för brott 2011, ) Totalt: 46% Totalt: Killar står för 46% av alla misstänkta misshandelsbrott JFR TJEJER? Mer våld i yngre åldrar (både offer och förövare) – brottsstatistiken går inte lägre än 15. Vet mkt lite om dem under 15 – när börjar utsatthet och våldsamt beteende? Totalt: 41%

13 Var hände utsattheten senaste gången?
Grövre våld Lindrigare våld Tjejer Killar Skolan/skolgården 34 46 39 59 I bostaden 17 3 25 5 Hemma hos annan 13 1 8 4 Kommunikationsmedel 7 2 Annanstans 30 47 26 Skolan som central arena! Tjejer utsatta hemma! 30% av våldet i hemmiljö, jämfört med 4% bland killar! (men saknas kunskap om våld i ungas nära relationer)

14 Homo- och bisexuella ungdomar extra utsatta
Utsatta för hot om våld: 20% av tjejerna (8%) 24% av killarna (6%) Utsatta för våld: 12% av tjejerna (5%) 36% av killarna (9%) 34% bland transpersoner (jämfört med heterosexuella inom parantes) Extra utsatta grupper: HBTQ, unga med funktionsnedsättning. Utsattheten ca dubbelt så vanlig i båda grupperna. Hatbrott mot HBTQ – förakt för det feminina. Framförallt manliga homosexuella som är utsatta för våld! Maskulinitet som icke-identitet (inte bög, fjolla, feg, svag, feminin) Utmärkande hatbrott mot HBTQ: Unga offer och unga förövare! Sid 59 Folkhälsoinstitutet – Nationella folkhälsoenkäten Större åldersspann år! Det är betydligt vanligare att gruppen unga homo- och bisexuella utsatts för våld eller hot om våld än heterosexuella unga. Hot om våld 20% homo- eller bisexuell kvinna, hetero 8%. 24% homo- eller bisexuella män, hetero 6% Utsatthet för våld 12% homo- eller bisexuell kvinna, hetero 5%. 36% homo- eller bisexuella män, hetero 9% 34 % av transpersonerna Rapporten Hon hen han (Ungdomsstyrelsen 2010) var en analys av unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsa och utsatthet. I rapporten framkom bland annat att unga hbt-personer i betydligt större utsträckning var utsatta för våld jämfört med andra unga. En betydande andel av dem har blivit utsatta för hatbrott och den vanligaste platsen är i skolan eller på arbetsplatsen. Hemmet är den därefter vanligaste platsen där homosexuella, bisexuella och transpersoner utsätts för våld. Unga hbtpersoner som växer upp i en familj som rättar sig efter hedersrelaterade värderingar är särskilt utsatta för fysiskt och psykiskt våld av föräldrar.

15 Huvudsakliga resultat
Särskilt angeläget att se de yngsta männen och kvinnorna Ungas förståelse av och upplevelser av våld i nära relationer Olika syn på kvinnor och män som offer respektive förövare Jämställdhet har betydelse för våldsutövande

16 Attityder? Befintlig statistik – nu med ungdoms- och genusperspektiv
Mörkertal! Att förstå att en är utsatt för våld! Normaliserat.. Tjejer: inte se sexuella övergrepp som just övergrepp.. Killar: inte vilja/kunna identifiera sig som ”offer”

17 Attityder till våld “Lekar" med slag
Killar: 27 % gjort 58 % tar avstånd Tjejer: 10 % gjort 84 % tar avstånd Elaka kommentarer på nätet Killar: 10 % gjort 85 % tar avstånd Tjejer: 6 % gjort 91 % tar avstånd (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012)

18 Attityder till jämställdhet
Viktigt med jämställdhet mellan killar och tjejer 95% instämmer (killar 92%, tjejer 98%) (Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2012) tjejer killar I stort sett är män bättre chefer än kvinnor 6,6% 21,2% Kvinnor bör ta ett större ansvar än män när det gäller sysslor i hemmet 6,0% 16,5% I en familj bör kvinnan ta det största ansvaret för barnen 14,4% SID 104 MEN – när vi ställer påståenden om chefskap, familjeansvar så ser bilden annorlunda ut! Stereotyp syn på könsroller Mer utbrett bland killar, främst de yngre Ungefär samma bild 2008 och 2012

19 Attityder till maskulinitet
tjejer killar Det finns förväntningar hur jag ska vara som kille eller tjej 90 % 87% Det är viktigt att tjejer är kvinnliga 25 % 54 % Det är viktigt att killar är manliga 32 % 56 % De flesta i mitt umgänge/min omgivning tycker att det är viktigt att killar är manliga 59 % 64 % SID 110

20 Sambandsanalys Instämmer i stereotypa påståenden om könsroller och maskulinitet samt utövat våld Killar (31 %): risken ökar med 3,2 gånger Tjejer (12 %): risken ökar med 2,5 gånger - Kontroll för ålder, föräldrars utbildning, boenderegion. - Endast yngre ålder hade svag effekt. Hur förklarar vi tjejernas siffror??? En rapport av WHO (2010) refererar till opublicerade forskningsresultat som går i linje med våra resultat Eftersom våra resultat inte har prövats i någon annan fristående undersökning så bör de ses som preliminära. ”En acceptans för våldslegitimerande maskulinitets-normer bidrar till att förklara våldsamt beteende. Resultat visar därmed att stereotypa attityder kring könsroller samt kring maskulinitet och femininitet kan vara en riskfaktor för våldsamt beteende.”

21 Metoder? Befintlig statistik – nu med ungdoms- och genusperspektiv
Mörkertal! Att förstå att en är utsatt för våld! Normaliserat.. Tjejer: inte se sexuella övergrepp som just övergrepp.. Killar: inte vilja/kunna identifiera sig som ”offer”

22 Förebyggande metoder Effektutvärderade, universella våldsförebyggande metoder med genusperspektiv finns ej i Sverige Vi saknar också metoder för att förebygga våld i ungas nära relationer Skolan viktig men problematisk arena Peer-to-peer: ej visat resultat? Indikativt: Anledning till att man slutar: faderskap, familj, ny ”manlighet” Att få unga killar att sluta  ”upplevd feminisering”

23 Förebyggande metoder Många aktörer, brister i kunskapsbas, genomförande, uppföljning Det finns relevant forskning: utmaning att ändra vårt förhållningssätt

24 Goda exempel Åskådarperspektiv Kunskaps- och teoribaserat
Kontinuerligt Relationsbaserat Åskådarperspektiv ist för skuldbeläggning (det finns våld – ni kan göra skillnad) Peer-to-peer: ej visat resultat? Anledning till att man slutar: faderskap, familj, ny ”manlighet” Att få unga killar att sluta  ”upplevd feminisering”

25 Förslag Stärk det kunskapsbaserade arbetssättet
Stimulera utvärdering och ett dokumenterat, erfarenhetsbaserat arbetssätt i det främjande och förebyggande arbetet Stimulera erfarenhetsutbyte Främja jämställdhet bland barn och unga Stimulera forskning och kunskap

26 Förslag Uppmärksamma ungas villkor
Förebygg killars våld och stöd killar att sluta med våld Uppmärksamma unga våldsoffer och förövare Utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

27 Förslag Sätt in tidiga insatser och utvärdera
En nationell aktör med ansvar för det universella våldsförebyggande arbetet

28 Mer information E-post: Fornamn.efternamn@ungdomsstyrelsen.se
Web:


Ladda ner ppt "Unga och våld - en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter Delrapport inom uppdraget att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder."

Liknande presentationer


Google-annonser