Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande"— Presentationens avskrift:

1 MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande
- en regional samverkansarena för skolutveckling, forskning och forskarutbildning, kompetens- utveckling och kompetensförsörjning

2 Vision: ”Ett starkt MDH” - den samproducerande högskolan

3 Målet….. - alla barn och unga ska ges förutsättningar att nå skolans mål och sin egna fulla potential

4 Fyra utvecklingsområden
Skolutveckling MKL bedriver skolutveckling på vetenskaplig grund Forskning och forskarutbildning Genomförande av forskning, följeforskning, utvärdering, forskningscirklar samt spridning av aktuell forskning Kompetensutveckling MKL ger verksamma lärare utökad behörighet samt kompetensutveckling för rektorer, förskolechefer, lärare, forskollärare m fl Kompetensförsörjning MKL och MDH förser regionen med kompetenta lärare och förskolärare. Vi bidrar till att göra läraryrket attraktivt

5 Aktuella forskningsområden
MNT – Matematik och naturvetenskap/teknik BUSS – Barn och unga i skola och samhälle SOLD – Språkens-och litteraturens didaktik SISU – SO-didaktik, interkulturell pedagogik, skolledarskap och utvärdering Pia Lindberg & Andreas Ryve

6 Exempel på verksamhet Matematikdidaktik Läs- och skrivinlärning
Mångfald och interkulturalitet Stadieövergångar Framtidens lärare och skolledare Entreprenöriellt lärande Inte springa på alla bollar SK- styrelse valt ut – Matematik - pga av de sviktande resultaten. Västerås ligger under rikssnittet Mångfald – intersektionell ansats – utjämna sociala orättvisor – forskningscirklar – Pirjo Lahdenperä (ped interkulturellt ledarskap) Entreprenöriellt lärande – Skolverket – fylla vagt begrepp med innehåll – betyder inte att alla elever ska starta företag – Kreativitet, motivation, lustfyllt lärande, aktivt lärande

7 Förväntat resultat MDH Kommunerna Regionen
Stärkt lärarutbildning med examensrättigheter för hela skolområdet Tydlig verksamhetsinriktning på lärarutbildning Starka forskningsmiljöer, vetenskapliga publikationer inom pedagogisk och didaktisk forskning Professionellt samverkansarbete, genom användning av modeller och metoder med vetenskaplig grund Stärkt rektorsutbildning MDH Fler lärare med utökad behörighet Attraktiva arbetsgivare med karriärutveckling kopplad till forskning, t.ex. tjänster som lektorer och förstelärare Mätbara resultatförbättringar för elever Utveckling av den pedagogiska praktiken på vetenskaplig grund Höjd kompetens bland rektorer, förskolechefer, lärare m fl Kommunerna MDH stärker sin position regionalt bland de som söker lärarutbildning MDH försörjer regionen med lärare Hög avkastning på ansökningar om externa medel Flera kommuner klättrar i rankinglistor Insatser för breddad rekrytering ger mångfald Regionen

8 Stark laguppställning – högskolans främsta skolforskare
Anders Garpelin, professor i specialpedagogik bl.a. forskning kring övergångar förskolaskola Anette Sandberg, professor pedagogik bl.a. forskning om entreprenöriellt lärande i förskola och skola Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik, ledarskap och styrning Eva Sundgren, professor i svenska, ansvar för forskning kring läs- och skrivinlärning Andreas Ryve, professor i matematik med inriktning matematikdidaktik

9 Räkna med Västerås Räkna med Västerås, (16 mnkr) 4 kommundoktorander inriktning förskola/skola

10 Aktuellt hösten 2013 - behörighetsgivande utbildning
Lärarlyftet II, åk 7-9 - Matematik för lärare, 1-45 hp, - Svenska som andraspråk, hp Lärarlyftet II, gymnasiet - Svenska som andraspråk, hp Speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp Förskolelyftet II - Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, samt ytterligare två grupp med start under hösten 2013 Omfattar 7,5 hp och ges på kvartsfart. Fram till 14 juni-13 kan kommuner i Sörmland och Västmanland visa intresse för en specialgrupp inom följande områden: - Dokumentera och följa upp - Leda och organisera - Utmana och stödja - Flerspråkighet och inter-kulturalitet Kurserna genomförs på halvfart Sen anmälan kan göras fram till en vecka innan kursstart.

11 Förskolan 2013-14 Forskningsdialoger Fler män i för skolan
– didaktiska och teoretiska perspektiv kring förskolan Fyra terminer - ett tema per termin: Språk och kommunikation Matematik Natur och teknik Specialpedagogik Prel start under hösten Kommunerna i regionen kan köpa kursplatser alt en hel forskningsdialog. MKL vill bidra till Fler män i för skolan Ett planerat projekt för mentorer, verksamma manliga förskollärare och adepter, manliga studeranden. Mentorsprojekt planeras pågå under 3,5 år.

12 Aktuellt 2013 Entreprenöriellt lärande
Lansering av boken ”Rivna murar – byggda framgångar – strategier för skolutveckling” Projekt med Odlarskolan (numera Djurgårdsskolan) i Eskilstuna. Två kurser inom ”Entreprenöriellt lärande” genomförs tillsammans med Skolverket. Start: 17 resp 18 sept Besök hos Sörmlandskommunerna för presentation av MKL samt erbjudande om utvecklingsinsats i ”Entreprenöriellt lärande”. för rektorer och förskolechefer. Vardera kommun erbjuds två halvdagar under 2013. Satsningen sponsras av Regionförbundet Sörmland

13 Aktuellt 2013 Mångfald och interkulturalitet
17 forsknings cirklar kring mångfald, interkulturalitet, normkritisk pedagogik och aktionsforskning 7,5 hp kurs i ”Värdegrund och likabehandling” tillsammans med Skolverket 7,5 hp kurs i ”Flerspråkighet och interkulturalitet” tillsammans med Skolverket ”Nyanländas lärande” Nätverksbyggande Öppna föreläsningar

14 På gång för Nyanlända ”Nyanländas lärande”
- Språkutveckling för bättre resultat i alla ämnen Genomförandeperiod: (enligt Regeringsbeslut 1:5 U2013/1101/S, Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet)) Integrationsinsatser för att öka måluppfyllelsen för elever med annat modersmål än svenska. Sprida information om kartläggningsmaterial Utveckla och sprida information om bedömningsmaterial Kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer En samverkan mellan bl a MDH och Skolverket

15 Aktuellt 2014 - behörighetsgivande utbildning
Våren 2014 Åk 1-3: MKL offererar Skolverket följande kurser: Svenska för lärare, 1-30 hp Engelska för lärare, 1-15 hp Matematik för lärare, hp SO för lärare, 1-15 hp NO och Teknik för lärare, hp Hösten 2014 Hur ser behovet ut i er kommun? Signalera till MKL senast 1 september 2013

16 Aktuellt 2014 Lektorer och förstelärare - Forskarskola/forskarplatser för lärare och förskollärare
Forskarskolor DME – Development Mathematics Education - Barn och ungdomars flerspråkighet, identitet och lärande i nya sociolingvistiska landskapet MDH ansöker från VR, Vetenskapsrådet, om att erhålla 2-3 licentiander per forskarskola. 50% forskarstudier under 4 år och 50% arbete inom resp kommun Forskarutbildningsplatser - FontD – Swedish National Graduate School in Science, Mathematics and Technologie Education Research - Research school on communication and relations as foundations for early childhood education  (Språk och matematik i förskolan) Besked från Vetenskapsrådet erhålls i oktober Prel start: ht-2014

17 Förfrågan om uppdrag - görs via webben mdh.se/mkl

18 MKL, Mälardalens kompetenscentrum för lärande, Mälardalens högskola
Gunilla E Magnusson, Verksamhetsansvarig Sara Hägglund, Projektledare, Anders Garpelin Forskningsledare


Ladda ner ppt "MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser